Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Glasgroententeelt

Opbrengsten glasgroentenbedrijf stijgen 4%
12/18/2017

Op een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de opbrengsten in 2017 met ruim 4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg met ongeveer 2,5%. De rest van de stijging komt voort uit de verschillende opbrengstenposten.


De opbrengsten uit groenteverkoop per bedrijf namen met 1% toe en is dus kleiner dan de groei van de bedrijfsgrootte. Met name voor tomaten zijn de opbrengsten hoger dan in 2016 (+9%). Bij komkommer waren de opbrengsten per bedrijf juist sterk lager (-14%). Voor paprika daalde de opbrengst voor het gemiddelde bedrijf met 5%. Ongeveer driekwart van de opbrengst op een gemiddeld glasgroentebedrijf komt uit de verkoop van groenteproducten. Het overige deel komt onder andere uit energieverkoop. De opbrengsten uit energie waren flink hoger dan vorig jaar. Er werd meer elektriciteit verkocht tegen een hogere prijs.

Tomaten
De tomatenprijzen lagen in de eerste helft van het jaar hoger dan in 2016. In de eerste maanden van 2017 exporteerde de belangrijkste concurrent van Nederland, namelijk Spanje, een stuk minder tomaten (bron: Eurostat, comext). Hierdoor was er voldoende ruimte voor het Nederlandse product. Door het al jaren toenemend areaal belichting in de tomatenteelt is dit Nederlandse product ook steeds meer aanwezig in deze periode. Ook dit jaar deden de vroege tomaten het dus goed en ontvingen goede prijzen voor hun producten. In het voorjaar en zelfs tot juni bleven de prijzen boven die van vorig jaar uitkomen. Augustus was minder dan vorig jaar maar vanaf half september zijn de prijzen weer beter dan vorig jaar. Ook wijzen eerste exportcijfers uit dat dat Spanje door een warme zomer minder tomaten exporteerde in augustus en september, wat ten dele een verklaring is voor de betere prijsvorming is. Omdat voor de belichte teelt andere teeltwisselmomenten zijn, ten opzichte van de onbelichte teelt, gaat de productie in het najaar steeds geleidelijker in elkaar over. Er blijft hierdoor voldoende aanbod uit Nederland en dit maakt het omschakelen van de retail naar het Spaanse aanbod ook minder noodzakelijk. Het ruime assortiment in verschillende type tomaten helpt bij het verstevigen van de Nederlandse marktpositie. Per bedrijf wordt in deze raming uitgegaan van een stijging van de tomatenopbrengsten van bijna 9%.

Paprika
Na twee jaren met goede opbrengstprijzen was het in 2017 niet al te best met de prijzen van paprika. Spanje was met name in het begin van het Nederlandse seizoen, maart en april, met meer product op de markt. In maart en april werd door Spanje fors meer geëxporteerd dan een jaar eerder. Omdat er in Nederland in februari weinig licht was, bleef de eerst productie van Nederlandse bodem aanvankelijk beperkt. Hierdoor waren de prijzen voor de kleuren groen, geel en oranje aanvankelijk hoger dan een jaar eerder. Voor Paprika rood, het grootste deel van het areaal, was dit echter niet het geval. Al vanaf het begin van het seizoen lagen de prijzen lager dan een jaar eerder. Ook toen de Nederlandse productie in de maanden daarna los kwam, was het voor het Nederlandse aanbod moeilijk om de Spaanse paprika uit de markt te drukken. Groene paprika’s doken het eerste onder de cumulatieve prijs van vorig jaar en vanaf halverwege mei was dit voor elke kleur het geval. De Spaanse export bleef tot juni hoger dan het jaar ervoor. In de rest van het seizoen bleven de prijzen lager. Hierdoor is de verwachting dat de opbrengsten uit paprika op een gemiddelde glasgroentebedrijf 5% lager uitkomen dan een jaar eerder.

Komkommer
Het teeltseizoen 2017 verliep voor komkommers niet zoals de twee voorgaande jaren. Aanvankelijk waren de prijzen goed. Bij wat minder komkommers in de eerste twee maanden van het jaar uit Spanje, kon de eerste productie van Nederlandse bodem tegen goede prijs worden verkocht. Maar in maart steeg de export van Spanje tot boven het niveau van een jaar eerder en dook de prijs die Nederlandse telers kregen voor hun producten onder die van vorig jaar. Deze daling bleef tot het einde van het seizoen gehandhaafd. Vorig jaar nog daalde de Nederlandse productie door een hagelschade in de zomer sterk. Daardoor ontstond er relatieve schaarste. Ook de lagere exporthoeveelheid aan de start van het Spaanse seizoen en het wat lagere aanbod uit eigen land kon nauwelijks voor een prijsopdrijvend effect zorgen. In deze raming wordt daarom uitgegaan van een daling van de opbrengsten van 16% op een gemiddeld glasgroentebedrijf.

Energieverkoop
Andere belangrijke opbrengsten voor glasgroentebedrijven worden gegenereerd uit de energieverkoop en de handel in energie. Dit jaar steeg de verkoop van elektriciteit sterk. De sparkspread (grofweg het verschil tussen gasinkoop en elektriciteitsverkoop) bleek dit jaar gunstig. Er werd meer volume verkocht tegen een betere gemiddelde prijs. Hierbij speelde mee dat het voordelig was om elektriciteit in te kopen in de donkere uren en te verkopen in de uren dat er geen belichting nodig was. Overigens handelt niet elk teeltbedrijf op de energiemarkt en/of beschikt niet elk teeltbedrijf over een wkk-installatie om van gas, elektriciteit, warmte en CO2 te maken. Gemiddeld stegen de inkomsten uit energie naar verwachting met 38%. Overigens was in 2016 het terugleveren van elektriciteit juist sterk teruggelopen.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten op een glasgroentebedrijf bestaan onder andere uit werkzaamheden die voor derden worden uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sorteringswerkzaamheden, verpakkingswerkzaamheden, verkoop van handelsartikelen, verhuur van koelcellen enzovoort. In 2017 wordt hiervan een verder toename verwacht door de toename in de variatie van de verschillende soorten van vooral tomaten en een verdere optimalisatie van maatwerkverpakkingen per klant.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page