Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Glasgroententeelt

Gemiddelde opbrengststijging glasgroentebedrijf
12/17/2020

Voor het gemiddelde glasgroentebedrijf nemen in 2020 de geraamde totale opbrengsten met ruim 4% toe tot 2,8 miljoen euro. Deze groei is lager dan de geprognotiseerde groei van de bedrijfsomvang.  

De hogere opbrengsten worden vooral gegenereerd door de hogere opbrengsten bij de paprika’s en dan vooral door hogere productprijzen. De opbrengsten uit paprika’s stegen 11%. Ook namen de opbrengsten van komkommer (een kleine 3%) en tomaat (een kleine 2%) toe maar minder dan de groei van de bedrijfsomvang die bijna 6% bedraagt. De energieopbrengsten namen sterk af terwijl de overige opbrengsten sterk toenamen. Dit jaar is er door corona meer verpakt voor het supermarktkanaal en daalden de verkoop van losse tomaten voor de out-of-homesector. Uiteraard spelen ook zaken zoals ondernemerschap, verkoopstrategie, bedrijfsinrichting, investeringsbeslissingen en teeltomstandigheden op een individueel bedrijf mee bij de uiteindelijke resultaten. Hieronder worden de ontwikkelingen per gewas weergegeven waaruit een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn opbrengsten ontvangt.Tomaat
Het afzetseizoen 2020 was voor de losse tomaten vanaf het begin al problematisch. Door concurrentie van Spaanse en Marokkaanse tomaten bleef de prijs direct aan het begin van het seizoen achter op vorig jaar. Toen de coronacrisis uitbrak viel de foodservice en de horeca verkoop stil. Ronde tomaten worden vooral gebruikt op broodjes (gezond) en in salades. Die vraag viel toen helemaal weg. Losse tomaten zijn vooral belangrijk richting het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen, naast de thuismarkt. Naar Engeland lag de export mede hierdoor onder druk. Door de goede zomer met prima producties in alle producerende landen was het aanbod in de zomer te groot. Ondanks dat er toch iets meer werd verkocht via het supermarktkanaal kon dit lang niet alles goedmaken. Hierdoor bleven de prijzen het hele seizoen onder die van 2019.
De trostomaten deden het aan het begin van het seizoen eigenlijk nog best aardig. De prijs voor belichte tomaten lag wel wat lager dan in eerdere jaren. Maar zeker tot aan de maatregelen tegen het coronavirus van kracht werden, waren de prijzen goed te noemen, mede veroorzaakt door wat minder licht in januari en februari waardoor de productie aan de lage kant was en minder concurrentie vanuit Spanje. Na de paniek-piek in de afzet, door het hamstergedrag, daalden onder druk van de stijgende volumes de prijzen naar een gelijk niveau als vorig jaar. In de zomer bij piekproducties in geheel Noord-Europa ging de tomatenprijs onderuit. Deze periode duurde lang en eindigde in oktober. Bij een dalend aanbod door teelwisselingen bij de belichte teelt en lagere producties bij de reguliere teelten kon deze betere prijsvorming het seizoen niet meer goed maken. Ook dit jaar is het ToBrFV-virus niet weg in de sector. Door extreme hygiënemaatregelen, die nog verder zijn aangescherpt door corona, trachten telers het virus buiten de deur te houden.
De mutatie van tomatenprijzen en opbrengsten zijn van belang voor het gemiddelde glasgroentebedrijf omdat ruim 34% van het areaal (2020) uit tomaten bestaat. In het gemiddelde bedrijf is dan ook het belang van tomaat groot.

Paprika
Voor paprikatelers is 2020 goed verlopen. Door een makkelijke overgang van het Spaanse seizoen naar die van de Nederlandse waren de prijzen gelijk aan het begin van het seizoen goed. Mede door de lagere exporteren vanuit Spanje in maart en de maanden daarna en de lagere aanvoer door het donkere weer in januari en februari in Nederland verliep deze overgang beter dan een jaar eerder. Door volop licht in maart, april en mei steeg de Nederlandse productie in de maanden daarna. In deze periode waren de prijzen goed. Vooral groen, geel en oranje behaalde prima prijzen. Bij de rode paprika bleef de prijsstijging beperkt. Ondanks dat door de coronacrisis de verre bestemmingen veel moeilijker bereikbaar waren werd dit gecompenseerd door meer binnenlandse consumptie en meer afzet in de lees buurlanden. De goede prijzen hielden tot eind juni stand. Daarna volgden enkele mindere maanden. Tegen het einde van het Nederlandse seizoen bleven de prijzen op niveau waardoor de staart van het seizoen beter was dan een jaar eerder.
Per saldo is, rekening houdend met de verschillende ontwikkeling bij de diverse kleuren, in deze raming uitgegaan van een toename van de paprikaopbrengsten voor het gemiddeld bedrijf van 11% waarvan 6% is veroorzaakt door de toegenomen bedrijfsomvang. Ruim 27% van het totale glasgroente areaal bestaat in 2020 uit paprika. Derhalve zijn deze mutaties in de opbrengsten voor een gemiddeld paprika bedrijf van groot belang.

Komkommer
Veel kan er gezegd worden over het komkommerjaar 2020. Maar onder de streep wordt in deze raming uitgegaan van een bijna gelijk jaar ten opzicht van 2019. De eerste weken van 2020 verliep goed voor komkommer om daarna in een soort achtbaan terecht te komen. Sterke fluctuaties van hoge naar extreem lage prijzen waren hiervan de oorzaak. Mede door de coronacrisis en het uitvallen van de horeca en foodservice schommelde de vraag sterk. Door donkere maanden aan het begin van het jaar en veel zonlicht in april, mei en juni fluctueerde volumes ook. Na moeilijk maanden in juli en augustus werd daarna de achterstand deels ingehaald. Daarom is het komkommerjaar als redelijk geraamd. Alles samenvattend is in deze raming uitgegaan van een stijging van de komkommeropbrengsten van 3% voor een gemiddeld glasgroentebedrijf. Omdat het gemiddeld glasgroentebedrijf met 6% stijgt, daalt de opbrengst 3% per m2. Ongeveer 11% van het glasgroenteareaal bestaat uit komkommer. Daarom is een waardemutatie van komkommer minder van belang voor een gemiddeld glasgroentebedrijf dan van tomaat en paprika.

Energieverkoop
Andere belangrijke opbrengsten voor glasgroentebedrijven worden gegenereerd uit de verkoop van elektriciteit. De verkoop staat ook sterk in verband met de kostenkant van energie (zie kosten glasgroenten). In vergelijking met sierteeltbedrijven is de gemiddelde bedrijfsomvang van glasgroentebedrijf groter en wordt er relatief minder areaal belicht, waardoor in de groenteteelt de warmtekrachtinstallaties beduidend meer ingezet worden voor de elektriciteitsproductie voor de verkoop.
De sparkspread voor de warmtekrachtinstallaties (wkk) verbeterde dit jaar. Hierdoor is het gemiddelde verkoopvolume van elektriciteit toegenomen. Bij de belichters werd deze toename echter gedempt door meer eigen gebruik van de geproduceerde elektriciteit als gevolg van de gestegen ODE-heffing op inkoop elektriciteit. Een nadere analyse over de gevolgen van de heffing voor de glastuinbouw bedrijven kunt u hier lezen. Het warme weer zorgde zo nu en dan voor volle warmtebuffers waardoor niet meer elektriciteit geproduceerd kon worden voor de verkoop. Gemiddeld nemen de inkomsten uit de verkoop van energie in 2020 naar verwachting met ruim 9% af op een gemiddeld glasgroentebedrijf tot ruim 218.000 euro. De verkoopprijzen lagen op een lager niveau dan in 2019. Daarmee zijn de opbrengsten uit energie goed voor een aandeel van ongeveer 8% in de totale opbrengsten van een gemiddeld glasgroentebedrijf. Overigens beschikt niet elk glasgroentebedrijf over een wkk-installatie.

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten op een glasgroentebedrijf bestaan onder andere uit werkzaamheden die voor derden worden uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sorterings- en verpakkingswerkzaamheden, verkoop van handelsartikelen, verhuur van koelcellen enzovoort. In 2020 stijgen deze opbrengsten meer dan de bedrijfsomvang vooral vanwege een toename van de kleinverpakkingen voor het supermarktkanaal.

In 2020 zijn er bovendien incidentele opbrengsten van naar schatting 11.000 tot 12.000 euro per bedrijf uit de coronasteunmaatregelen ‘Aanvullende tegemoetkoming sierteelt’ en ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’. Dit is op basis van schattingen bij tomaten- en komkommerbedrijven. Bij paprikabedrijven is dat nog niet bekend. Door corona hebben vooral bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beleveren van de horeca of het out-of-homesegment gebruikgemaakt van dergelijke regelingen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page