Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Lage-inkomensproblematiek - Land- en tuinbouw

Afname aandeel huishoudens onder lage inkomensgrens
1/13/2022

Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw steeg in 2019 naar ongeveer 107.000 euro per huishouden, het hoogste niveau in deze eeuw. In samenhang daarmee daalde het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens van 26.300 euro van 39% in 2018 tot 35%. Vooral onder akkerbouwbedrijven was in 2019 het aandeel met een inkomen onder de lage inkomensgrens bovengemiddeld als gevolg van lagere aardappelprijzen. De afgelopen jaren lag het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens vaak boven de 30%. Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de huishoudens wordt het totaal inkomen gebruikt. Dat bevat zowel het inkomen uit bedrijf als de inkomsten van buiten bet bedrijf. Het vermogen van een huishouden wordt buiten beschouwing gelaten. Een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf bestaat uit 1,12 huishoudens.Er zijn grote verschillen in het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens, zowel tussen bedrijfstypen als tussen bedrijfsgroottes. In 2019 was van de grote sectoren in de land- en tuinbouw de akkerbouw de sector met het hoogste aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens (45%) (zie figuur). Dit werd veroorzaakt door matige inkomens als gevolg van lagere opbrengstprijzen van een aantal producten zoals aardappelen en uien. Dit zijn gewassen met een groot aandeel in het bouwplan, waarvan de prijzen jaarlijks flink kunnen fluctueren; dit werkt hard door in het inkomen. De lage opbrengstprijzen van aardappelen waren mede het gevolg van de uitbraak van Covid-19 in het voorjaar van 2020. Het verkoopseizoen 2019/2020 eindigde met zeer lage prijzen voor vrije consumptieaardappelen, vooral het gevolg van het wegvallen van fritesafzet naar de horeca en van exportmogelijkheden door de coronamaatregelen.

In de periode 2015-2019 is het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens gemiddeld het kleinst in de glastuinbouw dankzij de goede bedrijfsresultaten in die jaren in zowel de glasgroente- als sierteelt. Bij de varkensbedrijven schommelt het aandeel van de groep met lage inkomens tussen de jaren behoorlijk, als gevolg van de varkenscyclus. In 2015 en 2018 lag het gemiddelde inkomen per huishouden onder en licht boven nul euro als gevolg van erg lage opbrengsten. Deze slechte jaren werden gevolgd door jaren met bovengemiddelde inkomens als gevolg van wereldwijde uitbraak van Afrikaanse varkenspest, vooral in Oost-Aziƫ. Hierdoor viel de productie van varkensvlees daar weg en kon Nederland als exporterend land het ontstane tekort aan varkensvlees aanvullen.

Voor de in aantallen bedrijven grootste sector, de melkveehouderij, waren 2015 en 2016 jaren met lage melkprijzen en daardoor een bovengemiddeld aantal melkveebedrijven onder de lage inkomensgrens. In 2017 is door een sterk herstel van melkprijzen wel weer wat lucht ontstaan. Het jaar 2017 werd gevolgd door een tweetal jaren met voor de sector gemiddelde inkomens.


Van de huishoudens in de groep kleinste bedrijven (<100.000 euro SO) blijft 63% onder de lage inkomensgrens in 2019. Met name overige akkerbouw- en rundveebedrijven maken deel uit van deze groep. In de vier voorgaande jaren lag het percentage in deze groep kleinste bedrijven ook telkens boven de 50% (zie figuur). Ondanks de gemiddeld grotere bijdrage van het inkomen buiten bedrijf aan het totale inkomen is dat in vele gevallen ontoereikend om het inkomensniveau boven de lage inkomensgrens te tillen. Op de grotere bedrijven liggen de aandelen aanzienlijk lager. In 2015 en 2018 is het aandeel huishoudens met een laag inkomen bij de grotere bedrijven relatief fors geweest. Dit is vooral het gevolg van de ontwikkelingen in de varkenshouderij, waar relatief veel grote bedrijven te vinden zijn.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze tekst is afkomstig uit de publicatie Staat van Landbouw en Voedsel; Editie 2021. Wageningen Economic Research en CBS; Nota 2022-013.
 • Bedrijveninformatienet, Wageningen Economic Research


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page