Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Leghennenhouderij

Kosten dalen iets door de kleinere bedrijfsomvang
12/17/2020


De totale betaalde kosten dalen in 2020 met 5.000 euro per bedrijf, vooral als gevolg van minder leghennen per bedrijf. De prijzen van mestafzet, energie en vreemde vermogen zijn gedaald, maar de voerkosten zijn licht gestegen.De voerkosten maken ruim 50% uit van de totale kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale kosten. In 2020 zijn de voerkosten 3.000 euro per bedrijf gestegen. Dat is het gevolg van iets minder leghennen per bedrijf. Wel zijn de voerprijzen op jaarbasis met 1% gestegen. Vooral de prijzen van mestafzet, elektriciteit en vreemd vermogen (betaalde rente) zijn gedaald. De prijzen van de overige productiemiddelen zijn in doorsnee iets hoger.

De kosten van mestafzet worden 17% lager geraamd dan in 2019. Daardoor komen de betaalde mestkosten uit op 12.400 euro per leghennenbedrijf. Het prijsniveau van mestafzet begon het verslagjaar lager dan die in 2019 was geëindigd. De prijzen van pluimveemest daalden verder tot mei en bleven daarna op een stabiel laag niveau. Die prijsdaling was vooral te danken aan de goedlopende export. Slechts een zeer klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geëxporteerd naar Duitsland en in toenemende mate Frankrijk, al dan niet na bewerking (composteren en verkorrelen). De afzet naar Duitsland is dit jaar slechter verlopen door het natte voorjaar. Sinds Duitsland in 2018 strengere mestregels invoerde is de afzet naar dat land gedaald. Frankrijk is inmiddels Duitsland gepasseerd in de export van fosfaat uit dierlijke mest en daardoor nu het belangrijkste bestemmingsland. Daarnaast wordt circa een derde deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale voor de productie van groene elektriciteit. Mest met hogere droge stofgehalten gaat vooral naar andere afnemers die daarvan mestkorrels maken voor wereldwijde afzet. De afzetprijs van pluimveemest heeft daardoor weinig last van het wisselende aanbod van varkensmest en rundveemest op de markt.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page