Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glasgroententeelt

Kosten per glasgroentebedrijf nemen 6,5% toe
12/18/2017

Voor 2017 stijgen de kosten voor een gemiddeld glasgroentebedrijf met 6,5%. De kosten stijgen voor alle belangrijke kostenposten, financieringslasten uitgezonderd.


De energiekosten en de betaalde arbeidskosten stegen bovengemiddeld met respectievelijk 8,4% en 9,8%. Kosten die gemaakt worden voor werk door derden stijgen nagenoeg gelijk aan de totale kosten. Plantmateriaal en materiële activa en overige kosten stijgen gemiddeld respectievelijk met 5,5%, 4% en 4,5% en liggen hiermee wat onder de totale kostenstijging in 2017. De financieringslasten nemen af met 1%, mede door de twee voorgaande goede jaren.

Arbeid wordt schaarser
De arbeidskosten zijn in 2017 met bijna 10% gestegen per gemiddeld bedrijf. Zo’n 4% is het gevolg van schaaleffecten. Het andere deel komt door prijs- en volume-effecten. Het arbeidsloon steeg dit jaar met ongeveer 3,5%. De stijging van het volume is te verklaren door twee factoren. Tomatentelers kiezen meer voor soorten waardoor het oogsten en verpakken meer aandacht vraagt en bij de komkommerteelt stappen steeds meer bedrijven over naar de hogedraadteelt. Daarbij zit er meer werk in het gewasonderhoud, maar weer minder in het in- en uitruimen van de kas door minder teeltwisselingen. De prijsstijging komt door veranderingen in de cao. Maar ondernemers ondervinden ook steeds meer problemen in het vinden van gekwalificeerd personeel, door de gunstige economische situatie. Goed personeel kost dan ook wat meer.

Energiekosten stijgen
De daggasprijzen zijn dit jaar gestegen. Tuinders hebben echter vaak hun energiebehoefte deels al vastgelegd in eerder afgesloten contracten. Omdat de afgelopen jaren de gasprijzen laag waren, en men vermoedelijk toen zal hebben vastgelegd, zal de stijging van de daggasprijs niet een-op-een terugkomen in de stijging van de energiekosten op een gemiddeld glasgroentebedrijf. Ook het ingekochte gasvolume nam toe. Deels was deze toename toe te schrijven aan de behoefte om meer elektriciteit te produceren maar deels ook om tijdens koudere periodes (onder andere in januari en september) de warmtevraag hoger was. De toename in het volume aan ingekocht gas werd getemperd door energiebesparende maatregelen die ondernemers hebben ingevoerd. Zo zorgt het nieuwe telen voor energiebesparingen. Ook het gebruik en/of de installatie van een tweede schermdoek in de kas is in de afgelopen jaren toegenomen.

De inkoop van elektriciteit was in de nachtelijke uren goedkoper dan een jaar hiervoor. Door een toename in de belichting van de tomatenteelt werd echter meer volume ingekocht. Op een gemiddelde glasgroentebedrijf stijgen de kosten voor energie naar verwachting met ruim 8%. De kosten van energie staan echter niet los van de opbrengsten uit energie en zouden als geheel moeten worden beschouwd.

Kosten materiële activa stijgen minder dan totale kosten
De kosten voor de materiële activa stijgen naar verwachting met 4% per gemiddeld glasgroentebedrijf. Door de gunstige opbrengstprijzen in 2015 en 2016 hebben bedrijven deels uitgesteld onderhoud aan machines en apparaten uitgevoerd. Ook zijn de (vervangings)investeringen toegenomen in de afgelopen jaren. In 2017 wordt een bescheiden groei van de onderhoud en afschrijvingskosten per bedrijf verwacht.

Toegerekende kosten nemen toe
De toegerekende kosten stijgen met 5,5%. In deze kosten zijn onder andere het uitgangsmateriaal, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Gewasbescherming wordt in toenemende mate gedaan door biologische gewasbescherming. De kosten van biologisch bestrijden zijn vaak duurder omdat deze middelen veelal op één specifiek probleem zijn gericht. Daarom is hiervoor een stijging van de kosten ingerekend. Ook de kosten van uitgangsmateriaal zijn in 2017 toegenomen. Deels heeft dit te maken met de spreiding van de verschillende soorten tomaat waardoor meer exclusiviteit ontstaat. Deze kostenstijging wordt deels opgeheven door de aanname dat er meer spreiding bij de opkweekbedrijven en dus in de aanlevering ontstaat tussen bedrijven met en zonder belichting. Dit zou een prijsdalend effect kunnen hebben.

Financieringskosten lager
Door enkele goede jaren in de glasgroente is de verwachting dat de financieringskosten in 2017 lager uitgevallen. Bovendien is de rente erg laag gebleven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page