Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Gemiddelde inkomen daalt 6%
12/17/2020


In 2020 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders 6% gedaald naar 93.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het gevolg van een kleinere bedrijfsomvang bij gelijke eierprijzen vergeleken met voorgaand jaar.In het eerste halfjaar van 2020 lagen de eierprijzen iets hoger dan hetzelfde halfjaar van 2019. Vanaf augustus waren de eierprijzen duidelijk lager dan vorig jaar door het grotere aanbod. Vanwege de coronapandemie was in de supermarkten de vraag naar eieren in het luxere segment groot, maar de afzet van gewone scharreleieren naar de foodservice kreeg forse klappen door de tijdelijke sluitingen. Op jaarbasis zijn daardoor de marktprijzen van scharreleieren 3% lager dan in 2019. De bedrijven die de scharreleieren op de vrije markt verkopen realiseren daardoor in 2020 een lager inkomen dan vorig jaar. Bedrijven met vaste eierprijzen behalen dit jaar naar verwachting een hoger inkomen, dankzij hogere contractprijzen. Dat geldt vooral voor bedrijven met vrije uitloopeieren en biologische eieren. De contractprijzen voor scharrelbedrijven zijn iets minder gestegen, maar leiden wel tot iets hogere inkomens in 2020. Bedrijven met contracten, om eieren te leveren tegen een vaste prijs, worden in slechtere marktomstandigheden niet direct geraakt door een achteruitgang van de inkomens. De inkomensschommelingen zijn dus kleiner dankzij de vaste eierprijzen en ook de pakstations hebben baat bij een stabiele aanvoer van eieren tegen vastgestelde prijzen.

Inkomensverschillen groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden.
In 2020 zijn de inkomensverschillen iets groter dan in 2019 omdat de marktprijzen dalen en de contractprijzen stijgen waardoor de inkomens verder uiteenlopen. Volgens de raming is de range 20% bedrijven die een lager inkomen behalen dan 14.000 euro negatief tot 20% van de bedrijven met een hoger inkomen dan 157.000 euro per onbetaalde aje.

In 2020 zijn er opnieuw duidelijke verschillen in ontwikkeling tussen bedrijven met vrije marktprijzen en contractprijzen. De marktprijzen van scharreleieren en verrijkte kooieieren dalen in 2020, vooral door het lagere niveau in het tweede halfjaar. De afzet van scharreleieren werd door de coronacrisis moeilijker omdat die veel gaan naar de foodservice. Die prijsschommelingen gelden minder voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) dezelfde eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische bedrijven en bedrijven met vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Door nieuwe afspraken met pakstations hebben ze in 2020 een inkomensverbetering gerealiseerd. Dit jaar is door de coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. Dat heeft zich ook vertaald in hogere contractprijzen voor nieuw afgesloten contracten tussen legpluimveehouders en pakstations.  Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page