Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij onder druk door lagere melkprijs
9/30/2019

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in augustus 2019 uitgekomen op 14.300 euro. De melkprijs daalde gedurende de eerste zeven maanden (met kleine schommelingen) per saldo met circa 1,5 euro per 100 kg. De gemiddelde melkprijs is over 2019 niet afwijkend van 2018 doordat deze in 2018 laag begon. Het saldo van augustus ligt 13% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 3% onder het niveau van augustus 2018 door de hogere voerkosten. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

De krachtvoerprijs is met ruim 75 cent per 100 kg gedaald sinds begin 2019 na een stijgende trend in 2018. De gemiddelde prijs in 2019 is nog wel hoger dan in 2018. De maisprijs is vrij hoog. Dit wordt veroorzaakt door het natte weer in de VS en droogte in China. De prijs van hooi is gedaald na hoge prijzen eind 2018 en begin 2019 en ligt nu op een gemiddeld niveau. Het saldo ligt in iedere maand van 2019 onder het niveau van dezelfde maand in 2018.
Het cumulatieve saldo tot en met augustus ligt hiermee bijna 9.200 euro onder het niveau van het voorgaande jaar (-7%) en gemiddeld 12% onder het niveau van het langjarige gemiddelde.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo neemt af door de hogere voerkosten. Begin 2018 was het saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, in augustus 2019 lag het er 13% onder.Boterprijs onder druk
Aan het begin van 2019 lieten de melkpoederprijzen aanvankelijk een licht stijgende tendens zien. Eind april echter zette een daling in om vanaf half juli iets te gaan stijgen. Per saldo liggen de melkpoederprijzen half september ruim 6% boven het gemiddelde van 2018. Begin 2019 stegen de boterprijzen iets, maar begin september liggen deze ruim 17% onder het niveau van eind 2018. De gemiddelde boterprijs in 2019 is 19% lager dan in 2018.

Melkaanvoer
In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. Over de eerste zeven maanden van 2019 zet deze dalende tendens zich voort (-2,5%). De melkproductie nam in 2018 toe in Europa (EU28:+1%) en andere belangrijke zuivelproducerende landen waaronder Argentinië (+15,5%), Nieuw-Zeeland (+8%) en Canada (+3%). In 2019 daalt de EU-melkproductie met 1%, in Argentinië met 6% en in Australië met 12%. 

Zuivelnoteringen
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Tot begin mei 2019 is deze met bijna 20% gestegen. Vanaf eind mei 2019 is de prijsindex aan het dalen maar deze ligt nog wel 9% boven het niveau van het begin van het jaar. Door de betere marktomstandigheden zijn er geen interventievoorraden melkpoeder meer.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page