Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in april en mei hoger dan voorgaand jaar
6/30/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2021 uit op 17.400 euro. Dit saldo ligt in mei 20% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daar staat tegenover dat het voortschrijdend 12 maandsgemiddelde tot en met mei 2021 nog wel 17% onder het langjarig gemiddelde ligt. De Nederlandse zuivelnoteringen stegen dit jaar tot begin maart sterk, maar stabiliseerden daarna. De boternotering steeg met 23%.

Terwijl de melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) in mei vorig jaar voor het eerst onder de 33 euro kwam, zette vorige zomer een stijging van de melkprijs in, en bleef eerste vijf maanden van 2021 stijgen. In mei 2021 bereikt de melkprijs een niveau van 36,7 euro per 100 kg. Het saldo ligt in mei 5% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 20% boven het niveau van mei 2020. Dit ondanks hogere voer- en lagere veeprijzen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 103 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.950 liter per koe.De krachtvoerprijs ligt in mei 2021 3% boven het recordniveau van 2013 en is ruim 12% hoger dan in mei 2020. De maisprijs stijgt licht na eerder dit jaar licht te zijn gedaald. De prijs van hooi stijgt gestaag sinds augustus 2019.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam vanaf december 2019 licht toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lag dan het jaar ervoor. Vanaf april 2020 was het omgekeerd en lag de voerprijs hoger, de melkprijs lager en namen bovendien de veeprijzen af. Deze periode duurde tot en met april 2021. In mei 2021 was de melkprijs zodanig hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar dat dit de hogere voerkosten compenseerde. Ook lagen de veeprijzen aan het begin van de coronaperiode (april/mei) erg laag. In 2021 verbeterde dit. Dit had tot gevolg dat het voortschrijdend saldo in mei 2021 dichter naar het langjarig gemiddelde toekroop maar er nog wel nadrukkelijk onderligt (-17%).

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
In 2021 laten alle zuivelnoteringen tot begin maart een stijging zien. Daarna zijn ze per saldo niet veel veranderd. Vanaf begin juli 2020 herstelden vooral de boter- en magere melkpoederprijs flink. Alle zuivelprijzen (behalve kaas) liggen boven het niveau van voor de corona-uitbraak (met name boter +16% en magere melkpoeder +7%). De kaasnoteringen (Edam/Gouda) van de Europese Commissie trekken wel iets aan maar liggen over de eerste 24 weken van 2021 gemiddeld circa 5% lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. De verwachtingen zijn voor 2021 goed. Het geringere aanbod en de iets hogere vraag zorgen voor een markt waar de prijs een licht stijgende tendens vertoont. Nu de horeca ruimere openingstijden kent en de evenementen en vakanties weer mogelijk zijn, wordt verwacht dat dit een positieve invloed zal hebben op de consumptie van melkproducten.

In 2020 lag de melkaanvoer in Nederland 1,2% hoger dan in 2019. Over de eerste 5 maanden van 2021 is deze ruim 1,5% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De Europese melkproductie lag in 2020 0,3% hoger dan een jaar eerder. Over het eerste kwartaal van 2021 was dit 1,4% lager dan in dezelfde periode van het vorige jaar.

Global Dairy Trade
In 2020 is deze index, onder andere door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14% gedaald. Vanaf half september vertoont de index weer een stijgende tendens om vanaf half maart 2021 een lichte daling in te zetten. In mei 2021 ligt de index 18% boven het niveau van begin 2021. Begin maart lag deze nog op +26%.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page