Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij onder druk door hoge kosten van voer en kunstmest
10/1/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in juli en augustus 2021 uit op 17.000 euro. Dit saldo is 17% hoger dan in augustus van het voorgaande jaar. Het voortschrijdend jaargemiddelde tot en met augustus 2021 ligt echter nog 13% onder het langjarig niveau. Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 103 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.950 liter per koe.

De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) lag in mei 2020 voor het eerst onder de 33 euro. Vanaf de zomer steeg de melkprijs gestaag. In december 2020 kwam die uit op 34,6 euro en in augustus 2021 bereikte de melkprijs een niveau van 37,4 euro per 100 kg. Dit is een relatief hoge melkprijs, die vanaf 2001 nog maar vier keer eerder voorkwam in augustus. De melkprijs in augustus is 4,5% hoger dan het tienjaarsgemiddelde. Daar staat tegenover dat de toegerekende kosten in augustus nog nooit zo hoog waren (16% boven het tienjaarsgemiddelde). De hogere melkprijs is onvoldoende om de sterk gestegen kosten te compenseren. De veeprijzen trekken iets aan en de (schommelende) kalverprijzen liggen rond het langjarig gemiddelde; die van de slachtkoeien liggen daar in augustus 19% boven.De krachtvoerprijs lag in augustus 17% hoger dan in augustus 2020. De maisprijs stijgt licht na een daling eerder dit jaar. De prijs van hooi stijgt gestaag sinds augustus 2019.Het voortschrijdend jaargemiddelde van het saldo daalde vanaf april 2020 tot en met april 2021. Vanaf mei 2021 was de melkprijs zodanig hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar dat dit de hogere voerkosten compenseerde. Ook lagen de veeprijzen in 2021 hoger dan het lage niveau aan het begin van de coronaperiode (april/mei 2020). Het voortschrijdend saldo kroop in de zomer van 2021 daardoor wel dichter naar het langjarig gemiddelde, maar bleef er nog ruim onder (-13% in augustus). Dit resultaat is te wijten aan de hoge kosten van veevoer en kunstmest.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
In 2021 laten de zuivelnoteringen van boter en melkpoeder tot aan het voorjaar een stijging zien. Daarna zijn ze niet veel veranderd, alhoewel in de zomer de prijzen even onder druk stonden doordat wereldwijd corona toch nog voor de nodige beperkingen zorgde. De kaasnoteringen (Edam/Gouda) van de Europese Commissie trekken in 2021 iets aan en liggen tot en met half september nog maar 1% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachtingen zijn voor 2021 goed. Het geringere seizoensmatige aanbod en de iets hogere vraag zorgen voor een markt waar de prijs een licht stijgende tendens vertoont. De afzet door de detailhandel gaat langzamerhand weer richting het niveau van voor de pandemie.

In 2020 lag de melkaanvoer in Nederland 1,2% hoger dan in 2019. Over de eerste 7 maanden van 2021 is deze bijna 2% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor het schrikkeljaareffect (2020) is dit 1,4% minder.
De Europese melkproductie lag in 2020 0,3% hoger dan een jaar eerder. Over het eerste halfjaar van 2021 was dit vergelijkbaar met dezelfde periode van het vorige jaar.

Global Dairy Trade
In 2020 is deze index, mede door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14% gedaald. Vanaf half september vorig jaar vertoont de index weer een stijgende tendens om vanaf half maart 2021 een daling in te zetten van uiteindelijk 13% tot en met augustus. De laatst bekende notering in september vertoont een stijging van 4%. In september 2021 ligt de index hiermee 14% boven het niveau van begin 2021. Ten opzichte van het dieptepunt van de notering aan het begin van de pandemie in mei 2000 ligt de notering 26% hoger.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page