Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in eerste kwartaal fors gedaald door lagere melkprijs
15-5-2023

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2023 uit op 22.300 euro. Dit saldo lag hiermee een derde lager dan in januari van dit jaar. Wel was het saldo 14% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en lag het 27% boven het langjarig gemiddelde voor de maand maart. De Nederlandse zuivelnoteringen zijn in 2023 tussen de 7 en 13% gedaald. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 110 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.850 liter per koe.

In de loop van 2022 nam de melkprijs toe tot een recordhoogte van 63 euro per 100 kg (54% boven het tienjaarsgemiddelde). In 2023 nam de melkprijs af naar ruim 50 euro in maart. De toegerekende kosten waren begin 2023 echter nog steeds erg hoog. Ondanks deze hoge kosten was, gedurende deze periode, het saldo nog steeds bovengemiddeld hoog. In maart 2023 lag het saldo 27% boven het niveau van het tienjaarsgemiddelde van deze maand en 14% boven het niveau van maart 2022. De prijzen van kalveren en slachtkoeien lagen in maart de helft hoger dan het langjarig gemiddelde. In vergelijking met dezelfde maand van het vorig jaar lagen de kalverprijzen in maart 2023 hoger maar die van de slachtkoeien iets lager.De krachtvoerprijs steeg fors in 2022 maar zette in de loop van de zomer een lichte daling in. In maart 2023 lag deze 12% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijs van mais lag ruim 30% hoger dan een jaar geleden en die van hooi was ruim 10% hoger.Het voortschrijdend jaarsaldo nam vanaf april 2021 toe. De stijging van de melkprijs wist de hogere kosten van voer en meststoffen ruimschoots te compenseren. Ook hogere veeprijzen droegen hieraan bij. In maart 2023 lag het voortschrijdend gemiddelde 56% boven het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De Nederlandse zuivelnoteringen stegen tot half september 2022 en zetten daarna een daling in. Ze lagen in april 2023 onder het niveau van begin van dit jaar variërend van rond de 7% voor boter tot 13% voor de beide melkpoeders. Omdat meer dan de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2022 tot en met begin november met ongeveer 45%. Daarna zette de daling in. De totale daling na deze piek bedroeg bijna 20%, die zich voornamelijk in 2023 voordeed.

In 2022 is de melkaanvoer in Nederland 1% hoger uitgekomen dan het jaar ervoor. Op Europees niveau was de productie in 2022 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. De verwachting is dat de Europese melkaanvoer in 2023 licht gaat toenemen, onder andere in Polen en België. Hoe dit voor Nederland zal uitpakken, is nog ongewis. De uitstoot van stikstof moet omlaag. De snelheid waarmee beleidswijzigingen worden doorgevoerd bepaalt mede de ontwikkeling van de melkaanvoer de komende maanden. Ook de afbouw van de derogatie en de noodzaak van de aanleg van bufferstroken zijn hierop van invloed. Over het eerste kwartaal nam de melkaanvoer gemiddeld nog met ruim 4% toe.

In enkele belangrijke zuivelproducerende landen buiten Europa nam de melkproductie over 2022 af: Australië (-6,8%) en Nieuw-Zeeland (-3,8%), met als belangrijkste redenen de slechte weersomstandigheden. In Argentinië en de VS is de productie vrijwel onveranderd is gebleven. In januari 2023 stijgt de melkproductie in Argentinië en Nieuw-Zeeland. In Australië daalt deze.

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade index vertoont een parallel met de zuivelnoteringen en nam in het eerste kwartaal van 2022 toe en daalde tot half augustus. Daarna was de index aan lichte schommelingen onderhevig maar de tendens is dalende. Gemiddeld is de index vanaf begin 2022 met 28% gedaald. Sinds begin 2023 bedraagt deze daling 6%.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven