Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Weidegang - Melkveehouderij

Behoud weidegang onder druk in 2013
10/2/2015

Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast wordt voor alle individuele melkveebedrijven in Nederland gemonitord door ZuivelNL in het kader van het convenant weidegang. Het aandeel bedrijven dat weidegang toepaste volgens de definitie van de Stichting Weidegang (gedurende minimaal 120 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag) lag in 2013 op 72,2%. Op 7,8% van de melkveebedrijven werd een overige vorm van weidegang toegepast en 20% van de bedrijven paste geen weidegang toe. In totaal werd dus op 80% van de melkveebedrijven weidegang toegepast. In 2012 was dit nog 81,2%.

De Nederlandse zuivelsector streeft ernaar om ten minste het huidige (2012) niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Deze doelstelling is in 2012 ook vastgelegd in het Convenant Weidegang dat ondertekend is door een groot aantal partijen uit de Nederlandse melkveehouderij. De Nederlandse zuivelondernemingen hebben in het convenant onder andere vastgelegd te streven naar het op commerciƫle basis op de markt brengen van zuivelproducten die geproduceerd zijn met melk van koeien die weidegang hebben gehad waarvan geborgd is dat deze melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag zijn geweid.

Het huidige niveau van weidegang is tot stand gekomen na een geleidelijke daling in het aandeel weidegang in de voorliggende periode. Gegevens uit het Bedrijven-informatienet en van CBS laten een kentering zien in de dalende trend in 2012.
Het aandeel melkkoeien met weidegang ligt iets lager dan het aandeel bedrijven met weidegang. Dit komt enerzijds omdat de bedrijven die geen weidegang toepassen gemiddeld genomen groter zijn en anderzijds omdat op sommige bedrijven alleen weidegang voor jongvee wordt toegepast. CBS rapporteert dat in 2013 70% van de melkkoeien in de wei liep, ongeveer evenveel als in 2012 terwijl dit aandeel in de voorafgaande periode bijna jaarlijks met enkele procenten daalde van 90% in 2001 tot 71% in 2012.Kies een sector
Contactpersoon
Joan Reijs
070-3358326
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page