Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Veehouderij

Antibioticagebruik in 2016 weer duidelijk afgenomen
10/9/2017

In 2016 is het veterinair antibioticagebruik met 15% gedaald in vergelijking met 2015, naar 176 ton verkochte werkzame stof. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 zijn de totale verkopen gedaald met ruim 64%. De Autoriteit Diergeneesmiddelen wil dat de nadruk wordt gelegd op vermindering van het antibioticagebruik bij ‘veelgebruikers’. Juist op deze bedrijven bestaat een verhoogd risico op resistentievorming en verspreiding van resistente bacteriën. De huidige hoeveelheid verkochte antibiotica is ruim onder het niveau van 1999 (310 ton) toen de monitoring is gestart. In 1999 werden naast die 310 ton veterinair gebruik ook nog antibiotica als groeibevorderaar gebruikt.


Aangezien het totale gewicht van de veestapel over de jaren heen vrij stabiel is (2,5 à 2,6 miljoen ton), is de trend in gram werkzame stof per kg levend diergewicht ongeveer gelijk aan de trend in de totale verkopen.

Antibioticaresistentie is ook verminderd
In de veehouderij is het gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de humane gezondheidszorg (met name derde en vierde generatie cefalosporinen) tot een absoluut minimum teruggebracht. Het gebruik van de derde en vierde generatie cefalosporinen is in 2016 met 85% afgenomen ten opzichte van 2015. Dat komt neer op een reductie van 99,8% sinds 2011. Het gebruik van fluorochinolonen is in 2016 met 15% afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.
Met deze vermindering van het antibioticagebruik is bij de meeste diersoorten ook minder resistentie in E. coli aangetroffen. Ook de ESBL’s in pluimveevlees waren substantieel lager dan in voorgaande jaren.

Succesvol beleid
Al voor de eeuwwisseling waren er zorgen over de toenemende antibioticaresistentie, die een bedreiging vormde voor de gezondheid van mens en dier. In Nederland kwamen daar de zorgen over het hoge en toenemende gebruik van antibiotica in de veehouderij nog bij. Antibioticaresistentie kan zich op verschillende manieren verspreiden, ook van dier naar mens, bijvoorbeeld via voedsel of door direct contact tussen mensen en (huis)dieren. Dit alles was aanleiding om in 1999 te starten met de monitoring van de landelijke verkopen van veterinaire antibiotica en om in de jaren daarna ook meer beleid te gaan ontwikkelen.

Het beleid om het veterinair antibioticagebruik te reduceren is in Nederland zeer succesvol geweest. In 2011 was het totale therapeutische antibioticagebruik al bijna terug op het niveau van 1999. Duidelijke sturing vanuit het beleid begon in 2008 met een Convenant, een publiek-private overeenkomst, waarin de grote veehouderijsectoren en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) aangaven hun verantwoordelijkheid te zullen nemen voor effectieve maatregelen, onder toezicht en met ondersteuning vanuit de overheid. De belangrijkste elementen in het beleid waren:
 • monitoring van landelijke verkopen van antibiotica, sinds 1999 en de monitoring van het antibioticagebruik per sector, sinds 2004
 • duidelijke reductiedoelstellingen vanuit de overheid in 2011: -20%, 2013: -50%, 2015: -70% ten opzichte van het referentiejaar 2009
 • inzicht in en benchmarken van het antibioticagebruik per bedrijf en per dierenarts, sinds 2011  
 • verbeterde diergezondheid, duidelijker verantwoordelijkheden in diergezondheidsmanagement en in het voorschrijven en leveren van antibiotica, door verplichte bedrijfsgezondheidsplannen, één vaste dierenarts per bedrijf en verplichte periodieke veterinaire bedrijfsbezoeken.
Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page