Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Select an indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Inkomen op biologische melkveebedrijven vrijwel onveranderd
3/30/2022

Het gemiddelde inkomen van het gespecialiseerde biologische melkveebedrijf wordt voor 2021 geraamd op circa 35.500 euro per onbetaalde aje. Dit is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. De hogere voer-, energie- en vaste kosten worden gecompenseerd door hogere melk- en veeprijzen. Het geraamde inkomen in 2021 is 5.000 euro lager dan het gemiddelde over 2016-2020. De betaalde kosten plus afschrijving per melkkoe zijn in 2021 17% hoger dan het langjarig gemiddelde terwijl de opbrengsten per melkkoe met bijna 13% zijn gestegen in vergelijking met dit langjarig gemiddelde. De ruim 2 euro hogere melkprijs is niet voldoende geweest om de sterke stijging van de kosten te compenseren. 

Melkprijs
De prijs voor biologische melk in 2021 is geraamd op 52,4 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling; 2,3 euro hoger dan in 2020. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs. In 2013 was dit verschil maar 8 eurocent door de hoge gangbare melkprijs. In 2021 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 12,5 eurocent per kilogram melk geraamd.

Resultaat
Doordat de hogere melkprijs de gestegen kosten van voer, energie en vaste kosten compenseert verandert het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid met 35.500 euro nauwelijks. De melkprijs stijgt in 2021 voor de melkveehouders bij FrieslandCampina iets meer dan die bij EkoHolland. Echter, in 2020 was de daling bij FrieslandCampina iets groter dan die bij EkoHolland zodat dit ook als een correctie moet worden gezien. De vraag naar biologische melk is nog steeds groot. Het aanbod van biologische melk neemt hierdoor nog steeds toe door een toename van het aantal bedrijven (+4,5%). Samen met een toename van het aantal melkkoeien per bedrijf (+2,5%) is de geleverde hoeveelheid melk op nationaal niveau toegenomen met 7%.

Inkomensverschil met gangbaar
Op de biologische bedrijven is het inkomen in dezelfde orde van grootte gedaald als op de gangbare bedrijven. De melkprijs daalde op de biologische bedrijven minder, maar de schaalvergroting was geringer zodat de uiteindelijke opbrengstenontwikkeling niet veel afwijkt van de gangbare collega’s.
Op de biologische bedrijven is het inkomen per onbetaalde aje vrijwel onveranderd terwijl dit op de gangbare bedrijven is toegenomen. Deze toename heeft ertoe geleid dat het gangbare inkomen net onder het niveau van het biologische inkomen bleef steken. Het verschil is dus gering. Dit kwam met name doordat de melkprijs op de biologische bedrijven minder toenam dan op de gangbare bedrijven.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page