Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen gestegen
8/31/2017

De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met 10% zijn gestegen tot 1,1 miljard euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2015 uit op 33%, wat een toename is van 5% ten opzichte van 2014. Deze toename is grotendeels te danken aan een verdrievoudiging van investeringen in Groen Label Kassen. In de Rijksbegroting 2015 was een streefwaarde van 30% opgenomen.


Duurzame investeringen veehouderij gedaald
De hogere inkomens in de glastuinbouw in 2015 zorgden voor een toename van investeringen, met name in nieuwe duurzame kassen. De landbouwsector is in 2015 verantwoordelijk voor twee derde van de totale duurzame investeringen. Daarbinnen zijn de investeringen in duurzame stallen van groot belang. In de landbouw werd echter minder geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen dan in 2014. Na de hoge investeringen in melkveestallen met toepassing van duurzaamheidseisen in 2014, is het investeringsniveau in 2015 met een derde gedaald. Veel melkveehouders pakten al in eerdere jaren de kans om de productiecapaciteit uit te breiden, vooruitlopend op het verdwijnen van de melkquotering in april 2015. Slechte economische resultaten in de varkenshouderij zorgden in die sector voor een daling van investeringen in duurzame stallen.

Verwachting voor 2017 positief
De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen in 2017 zal uitkomen op ongeveer 30%. Dit is een stijging ten opzichte van de afgegeven raming van 27% voor 2016 in de Rijksbegroting. De toename zal voornamelijk voor rekening komen van de glastuinbouw en de varkenshouderij vanwege het gunstige economisch klimaat in deze sectoren.

Methodiek
Voor de invulling van de indicator Duurzame Productiesystemen (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regeling, zoals Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIA/Vamil) en Energie Investeringsaftrek (EIA), voor het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. De totale investeringen zijn exclusief investeringen in grond, immateriële activa (quota), woningen en plantopstanden. Omdat de indicator DP01 alleen gebaseerd wordt op duurzame productiemiddelen en de regelingen/subsidies geen betrekking hebben op bovengenoemde uitzonderingen, worden die investeringen buiten beschouwing gelaten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meulen, H.A.B. van der, J.H. Wisman, J.H. Jager, G.D. Jukema en R.W. van der Meer, 2017. Duurzaamheidsindicator Rijksbegroting 2018; Investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01). Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2017-081


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page