Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen gestegen
10/31/2018

De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met 17% gedaald tot 2,8 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met 15% zijn gedaald tot 935 miljoen euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2016 uit op 34%; een stijging van 1% ten opzichte van 2015. In de Rijksbegroting 2016 was een streefwaarde van 30% opgenomen.


Duurzame investeringen veehouderij opnieuw gedaald
De absolute daling in duurzame investeringen is grotendeels veroorzaakt doordat de vervanging van asbesthoudende daken, al dan niet in combinatie met plaatsing van zonnepanelen, niet meer valt onder een subsidieregeling. Ook waren de investeringen in duurzame melkveestallen aanzienlijk lager. Daar staan hogere investeringen in andere veehouderijstallen tegenover, vooral varkensstallen. De varkenshouders konden de hogere inkomens deels inzetten om duurzame investeringen te financieren. De investeringen in Groen Label Kassen namen opnieuw toe, mede dankzij goede financiële resultaten. De duurzame investeringen in de visserij daalden echter fors in 2016 omdat minder investeringen als duurzaam zijn aangemerkt.

Hogere verwachting voor 2018
De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen in 2018 zal uitkomen op ongeveer 35%. Dat is hoger dan de streefwaarde van 30% in de Rijksbegroting 2018. De toename zal voornamelijk voor rekening komen van de glastuinbouw vanwege het gunstige economisch klimaat in die sector. Als gevolg van de grote droogte kunnen bij lagere inkomsten de investeringen in sommige sectoren onder druk komen te staan. 

Methodiek
Voor de invulling van de indicator Duurzame Productiesystemen (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regeling, zoals Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIA/Vamil) en Energie Investeringsaftrek (EIA), voor het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. De totale investeringen zijn exclusief investeringen in grond, immateriële activa (quota), woningen en plantopstanden. Omdat de indicator DP01 alleen gebaseerd wordt op duurzame productiemiddelen en de regelingen/subsidies geen betrekking hebben op bovengenoemde uitzonderingen, worden die investeringen buiten beschouwing gelaten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page