Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen gestegen
19-9-2022

Het aandeel duurzame investeringen (investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd) in de totale investeringen van primaire land- en tuinbouwbedrijven en visserij in 2020 komt uit op 18%. Dat is 1 procentpunt hoger dan in 2019, maar ligt onder het gemiddelde in dit decennium van 26%. De totale investeringen in agrarische productiemiddelen door land- en tuinbouwbedrijven en in de visserij zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met 14% gedaald tot € 3,2 miljard, terwijl de totale duurzame investeringen met 9% zijn gedaald tot € 570 miljoen. In de Rijksbegroting 2020 was een streefwaarde van 30% opgenomen. De daling in zowel de duurzame als totale investeringen is mede het gevolg van de Covid-19-uitbraak die grote onzekerheid veroorzaakte en een negatief effect had op het investeringsklimaat in de land- en tuinbouw.

Hogere duurzame investeringen in kassen
De daling in duurzame investeringen is grotendeels het gevolg van lagere investeringen in duurzame stallen onder de fiscale regelingen MIA en Vamil. Binnen de MIA/Vamil-regelingen namen de investeringen in Groen Label Kassen, met name biologische teelt, wel toe. Daarnaast is het beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor de regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering - maatregel 4.1.1 onder POP3 - in 2020 gehalveerd. Onder dezelfde maatregel, in een aanvullende fysieke regeling voor vleeskalverhouders, zijn de investeringen in diervriendelijke kalverstallen flink gedaald. In 2020 zijn twee nieuwe subsidieregelingen gericht op verduurzaming van stallen toegevoegd, waardoor de totale duurzame investeringen iets minder zijn gedaald.

Methodiek
Voor de invulling van de indicator duurzame productiesystemen (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regelingen gericht op investeringen in duurzame productiesystemen. In 2020 ging het hierbij om de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Regeling groenprojecten, de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG), de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de POP3-maatregel 4.1.1 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en de POP3-maatregel 4.1.2 jonge landbouwersregeling (JoLa). Vanaf 2020 zijn de volgende nieuwe subsidieregelingen toegevoegd: de subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en de subsidie Investeren in bewezen innovaties voor stallen voor pluimveehouders. Er zijn twee redenen waarom de indicator tot een onderschatting van de daadwerkelijke duurzame investeringen kan leiden. Investeringen kunnen worden gedaan die als duurzaam worden beschouwd of al wettelijk verplicht zijn, zonder ondersteuning vanuit bovenstaande vermelde regelingen. Ook is het mogelijk dat bedrijven geen subsidie aanvragen of niet voor genoemde fiscale regelingen in aanmerking komen omdat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Deze investeringen zijn dus niet opgenomen in deze indicator.

Het bedrag voor de totale investeringen, waarvoor de informatie uit het Bedrijveninformatienet wordt gehaald, is exclusief investeringen in grond, immateriële activa (productierechten), woningen en plantopstanden. Deze posten zijn niet meegenomen omdat de indicator DP01 alleen gericht is op duurzame productiesystemen en de genoemde regelingen/subsidies waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd geen betrekking hebben op grond, immateriële activa, woningen en plantopstanden.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meulen, H.A.B. van der en J.H. Wisman, 2022. Investeringsniveau duurzame productiesystemen; Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2023. Wageningen, Wageningen Economic Research, Nota 2022-097.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven