Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen opnieuw gedaald
11/16/2020

De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met 13% gestegen tot 3,2 miljard euro, terwijl de totale investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met 28% zijn gedaald tot 495 miljoen euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2018 uit op 16%; een daling van 9% ten opzichte van 2017. Dat is duidelijk lager dan de streefwaarde (30%) die in de Rijksbegroting 2018 was opgenomen.Lagere duurzame investeringen glastuinbouw
De absolute daling in duurzame investeringen is grotendeels veroorzaakt door veel lagere investeringen in Groen Label Kassen. Voor duurzame tuinbouwprojecten golden in 2018 scherpe voorwaarden ten aanzien van CO2-emissie. Minder tuinders konden dit verhoogde ambitieniveau behalen, wat het voor MIA/Vamil gemeld investeringsbedrag in duurzame kassen met 80% drukte ten opzichte van 2017. Ook waren de investeringen in duurzame varkens- en pluimveestallen lager dan in 2017. Die daling komt deels doordat de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) de focus meer legt op dierenwelzijn dan op milieu, waardoor minder investeringen in aanmerking komen voor subsidies. Daar staat tegenover dat nu meer subsidieregelingen zijn opgenomen in de duurzaamheidsindicator dan voorgaand jaar.

Hogere verwachting voor 2020, maar onzeker door Covid-19
De inschatting is dat het percentage duurzame investeringen in 2020 zal uitkomen op ongeveer 25%. Dit percentage ligt hoger dan het definitieve percentage voor 2018 van 16%, maar is wel lager dan de vermelde streefwaarde van 30% in de Rijksbegroting 2020. De verwachting is dat als er wordt geïnvesteerd ondernemers eerder kiezen voor investeringen in duurzame productiesystemen gezien de financiële tegemoetkomingen vanuit het LNV-uitvoeringsprogramma in de transitie naar kringlooplandbouw en verruiming van budget MIA/Vamil voor 2020.
Covid-19 heeft ook in veel agrarische sectoren grote economische sporen achtergelaten. Naast geleden economische schade is er ook grote onzekerheid over hoe de coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen. Hierdoor is ook het lastiger dan vorige jaren om een goede inschatting te maken van het percentage duurzame investeringen in 2020.

Methodiek
Voor de invulling van de indicator ‘duurzame productiesystemen’ (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regelingen gericht op duurzame productiemiddelen. In 2018 ging het hierbij net als voorgaande jaren om de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Regeling groenprojecten, de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) en de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI). Voor 2018 zijn de volgende nieuwe subsidieregelingen toegevoegd: de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de POP 3 - maatregel 4.1.1 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ en de POP 3 - maatregel 4.1.2 jonge landbouwersregeling (JoLa).
De totale investeringen zijn exclusief investeringen in grond, immateriële activa (productierechten), woningen en plantopstanden, gebaseerd op het Bedrijveninformatienet. Omdat de indicator DP01 alleen gericht is op duurzame productiesystemen en de regelingen/subsidies geen betrekking hebben op bovengenoemde uitzonderingen, worden die investeringen in de totale investeringen buiten beschouwing gelaten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meulen, H.A.B. van der, J.H. Wisman, J.H. Jager, G.D. Jukema en R.W. van der Meer, 2020. Investeringsniveau duurzame productiemiddelen; Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2021. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2020-103.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page