Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkvee gestegen
4/25/2019

De totale balanswaarde is in 2017 gestegen tot gemiddeld 3,4 mln. euro. Sinds 2010 beweegt de gemiddelde balanswaarde zich rond de 3 mln. euro maar binnen dat bedrag is de samenstelling van de activa wel veranderd. De toename in 2017 kwam in belangrijke mate door waardestijging van grond bij een geringe areaaluitbreiding. Hierdoor nam het eigen vermogen sterker toe dan de langlopende schulden waardoor de solvabiliteit steeg naar 68%.
Tussen 2001 en 2010 is de gemiddelde balanswaarde van de melkveebedrijven met bijna 1 mln. euro toegenomen tot 3 mln. euro. Het grootste deel van deze stijging komt voor rekening van de waarde van de grond. Enerzijds door schaalvergroting op de bedrijven en anderzijds door waardestijging van grasland in die periode. Sinds 2010 is het gemiddelde balanstotaal vrij stabiel maar is de samenstelling wel veranderd. Door de afschaffing van melkquota in 2015 is de post immateriële activa sterk in waarde afgenomen. Anticiperend op de afschaffing van het melkquotum is er door melkveehouders geïnvesteerd in uitbreiding van gebouwen (stalcapaciteit). Daarnaast is de waarde van grond verder toegenomen door de fors hogere grondprijs en uitbreiding in areaal. Eind 2017 was de gemiddelde prijs voor een hectare grasland gestegen naar 58.000 euro (Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt, 2018).

De spreiding in solvabiliteit tussen melkveebedrijven is groot: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 56% terwijl er ook een even grote groep bedrijven is met een solvabiliteit hoger dan 85%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page