Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Balanswaarde melkvee licht gestegen
12/18/2017

De totale balanswaarde is in 2016 gestegen tot gemiddeld 3,1 mln. euro. Sinds 2010 beweegt de gemiddelde balanswaarde zich rond de 3 mln. euro, maar binnen dat bedrag is de samenstelling van de activa wel veranderd. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen namen in 2016 in gelijke verhouding verder toe waardoor de solvabiliteit gelijk blijft op 66%.
Tussen 2001 en 2010 is de gemiddelde balanswaarde van de melkveebedrijven met bijna 1 miljoen euro toegenomen tot 3 miljoen euro. Het grootste deel van deze stijging komt voor rekening van de waarde van de grond. Enerzijds door schaalvergroting op de bedrijven en anderzijds door waardestijging van grasland in die periode. Sinds 2010 is het gemiddelde balanstotaal vrij stabiel maar is de samenstelling wel veranderd. Door de afschaffing van melkquota in 2015 is de post immateriële activa sterk in waarde afgenomen. Anticiperend op de afschaffing van het melkquotum is er door melkveehouders geïnvesteerd in uitbreiding van gebouwen (stalcapaciteit). Daarnaast is de waarde van grond verder toegenomen door de fors hogere grondprijs en uitbreiding in areaal. Eind 2016 was de gemiddelde prijs voor een hectare grasland gestegen naar 55.000 euro (Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt, 2017).

De spreiding in solvabiliteit tussen melkveebedrijven is groot; 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 52%, terwijl er ook een even grote groep bedrijven is met een solvabiliteit hoger dan 84%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page