Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Land- en tuinbouw

Prijsontwikkeling 2016-2017 zeer divers
12/18/2017

De prijsontwikkeling (af boerderij) van producten tussen 2016 en 2017 is zeer uiteenlopend en hangt samen met productieomstandigheden, internationale marktvraagontwikkelingen en crises. In de veehouderij zijn er bijna over de hele linie fors hogere prijzen uiteenlopend van +28% voor eieren tot +10% voor vleesvarkens. Bij de glastuinbouw vallen de komkommer- en paprikaprijzen fors lager uit dan in 2016 en die van sierteeltproducten juist hoger. Bij de andere producten springen de daling van consumptieaardappelen (-41%) en de stijging bij appels (+40%) en peren (+25%) in het oog. Aan de kostenkant zijn in 2016 de voer- en aardgasprijzen gestegen. De inkomensontwikkeling is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de productprijzen.
Veehouderij
De melkprijs voor gangbare melk is in 2017 met 25% gestegen bij licht hogere melkproductie ten opzichte van vorig jaar. Sinds oktober 2016 heeft de melkprijs de opwaartse trend weer gevonden en ligt sindsdien elke maand op een hoger niveau dan dezelfde maand een jaar eerder. De gestegen melkprijs is vooral te danken aan de toegenomen vraag naar melkvet en kaas in 2017. Een kanttekening daarbij is wel dat eind 2017 de zuivelprijzen op de wereldmarkt onder druk staan, zodat voor 2018 een terugval wordt verwacht. De biologische melkprijs (niet in de figuur opgenomen) is in 2017 een kwart procent gedaald ten opzichte van vorig jaar door een groter aanbod van melk.  

Ook in de varkens- en pluimveehouderij is de prijsontwikkeling positief. De biggen- en vleesvarkensprijzen stijgen in 2017 met respectievelijk 20% en 10%. De prijsstijging was vooral het gevolg van de aanhoudende grote vraag naar varkensvlees vanuit onder andere China. In de leghennenhouderij stijgt de vrije marktprijs voor scharreleieren met gemiddeld 28% als gevolg van opgetreden schaarste op de markt door productie-uitval op de ‘fipronilbedrijven’. Binnen de sector is sprake van een zeer divers prijsbeeld als gevolg van verschillende houderijsystemen met elk hun eigen eierprijzen en wel of geen contractproductie. Alleen bedrijven die niet getroffen zijn door de Fipronilaffaire en eieren voor de vrije markt produceren, hebben geprofiteerd van de forse prijsstijging van eieren in het tweede halfjaar. Gemiddeld wordt voor 2017 uitgegaan van een prijsstijging van 17% door het kleinere aanbod van eieren. Vleeskuikenhouders zien de opbrengstprijzen met gemiddeld 2% dalen door een groter aanbod uit Oost-Europa.

De effecten, positief of negatief, van de prijsmutaties kunnen voor bedrijven flink oplopen. De invloed van een procent prijswijziging op het inkomen is gemiddeld groter op de grootschalige bedrijven en daarnaast is het effect tussen sectoren verschillend.

Teelt in de open grond
In de akkerbouw is de prijsvorming van diverse producten nog volop bezig, omdat het afzetseizoen doorloopt tot ongeveer mei 2018. Voor alle belangrijke gewassen wordt een prijsdaling geraamd door hogere producties dan vorig jaar. De daling bij consumptieaardappelen is fors. Hoge kg-opbrengsten per hectare vanwege een goed groeiseizoen en uitbreiding van het areaal consumptieaardappelen hebben een drukkend effect op de prijzen. De suikerbietproductie per hectare was eveneens hoog in 2017. Hierdoor is er in combinatie met uitbreiding van het areaal, na afschaffing van het quotum, veel suiker beschikbaar met een prijsdaling tot gevolg (-5%). Fruitbedrijven hebben te maken met fors hogere prijzen van appels en peren als gevolg van een lager fruitaanbod vanwege vorstschade in het voorjaar (ook elders in Europa). Maar ook hier is het afzetseizoen nog maar net begonnen en kunnen zich nog mee- en tegenvallers in de prijsvorming voordoen. Zie voor de raming van de prijsveranderingen per product de bovenstaande figuur bij de keuze teelt in de open grond.  
 
Teelt onder glas
In de glasgroenteteelt zijn de prijzen van komkommer (-20%) en paprika (-10%) flink lager dan in 2016 door toename van de export uit Spanje, terwijl de prijs van tomaten gemiddeld met 6% stijgt door een lagere productie in Spanje. In de sierteelt variëren de prijzen ten opzichte van vorige jaar, van -2% voor chrysant tot +14% bij perkplanten (figuur). De sierteelt profiteert van de aantrekkende economie en gestegen consumentenvertrouwen in zowel binnen- als buitenland. De absolute prijzen en de prijsontwikkeling kunnen overigens, zowel bij de groenten als bij de sierteeltproducten, binnen producten of tussen bedrijven ook zeer divers zijn, onder andere afhankelijk van de mate van verwerking, kwaliteit van de producten en het al dan niet werken met contracten. Aan de kostenkant hebben de glastuinders te maken met een hogere inkoopprijs van aardgas (+4,5%) en lagere prijs voor elektriciteit (-7,5%). De kosten van energie staan niet los van de opbrengsten uit energie (elektriciteit) via warmtekracht installaties. De opbrengsten uit verkoop van energie zijn in 2017 gestegen door toegenomen prijs en volume.

Bij de presentatie van de resultaten op andere delen van deze website wordt ingezoomd op onder andere bloemen-, planten- en glasgroentebedrijven. Die laatstgenoemde groep is samengesteld uit bedrijven die veelal afhankelijk zijn van één gewas. In die groep zitten dus tomaten-, komkommer- en paprikatelers die allen met een verschillende prijsmutatie van hun producten worden geconfronteerd. Zie daarvoor ook de bovenstaande figuur, met de keuze teelt onder glas.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page