Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders herstelt
8/23/2018


Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2018 sterk gestegen. De index steeg met 16 punten. Door deze stijging is het vertrouwen de hoogste van alle in deze publicatie getoonde sectoren in de land- en tuinbouw en twee keer zo hoog als het gemiddelde voor de totale land- en tuinbouwsectoren. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, ging met 21 punten omhoog. Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg ook nog eens met 7 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2018 sterk gestegen (+21 punten) maar fluctueerde in eerdere recente metingen sterk.

De sector had vanaf december 2017 en de eerste maanden van 2018 te maken met een ophokplicht in verband met de dreiging van de verdere verspreiding van de vogelgriep. Hierdoor heeft een deel van de ondernemers minder omzet gerealiseerd omdat de eieren niet verkocht konden worden als vrije-uitloopeieren. Dit was voor ondernemers met dit type eieren extra zuur omdat de vraag in de aanloop naar Pasen altijd hoger is. Na de meeting over het tweede kwartaal is de ophokplicht vervallen en lijken de acute gevolgen van de fipronilaffaire achter de rug. Overigens is van de bedrijven die op deze enquête hebben gereageerd, niet bekend of ze geraakt zijn door deze affaires. Ook worden bedrijven geënquêteerd uit zowel de leghennenhouderij als de vleeskuikensector. Verder zijn de prijzen voor vleeskuikens in het afgelopen kwartaal ook beter geweest dan in dezelfde periode in 2017. Mogelijk zijn deze positievere ontwikkelingen in de sector redenen geweest voor een betere stemmingsindex na metingen die zijn gehouden vlak na het tweede kwartaal van 2018.

Begrijpelijkerwijs hebben pluimveehouders verschillende meningen over de afgelopen 12 maanden. De index steeg echter van rond het nulpunt naar 16 punten. Dit betekent dat er weer meer ondernemers positief dan negatief zijn over hun bedrijfsvoering in de afgelopen 12 maanden. Deze stijging was vooral ingegeven door een stijging van de opbrengstprijs en de productie en bleken de kosten minder zwaar op de bedrijfsvoering te rusten. Hierdoor werden de omzet en de winst positiever beoordeeld dan in het eerste kwartaal van 2018.

Pluimveehouderijbedrijven hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar naar boven bijgesteld ten opzichte van een kwartaal geleden. De index steeg met 7 punten naar bijna 9 punten in totaal.

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden daalde in tegenstelling tot de verwachtingen voor de wat langere termijn. Men verwacht met name dat de kosten de komende 12 maanden sterk zullen toenemen. Deze index daalde 20 punten. Ondernemers verwachten een hogere productie maar ook een lagere opbrengstprijs. Hierdoor zullen de omzet en winst toch niet hoger zijn dan de pluimveehouders in het vorige kwartaal verwachtten. De index voor de komende 12 maanden daalde met 6 punten en komt hiermee op -11.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page