Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders sterk lager
5/17/2018

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun bedrijf is in het eerste kwartaal van 2018 sterk gedaald. De index daalde met 13 punten. Door deze daling is het vertrouwen net zo laag als in de akkerbouw en is hiermee onder het niveau van de gehele land- en tuinbouwsector gezakt. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, ging met 19 punten onderuit terwijl het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar met 8 punten daalde en nog net boven het nulpunt uit komt. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het eerste kwartaal van 2018 sterk gedaald. De sector heeft vanaf december en de eerste maanden van 2018 te maken gehad met een ophokplicht in verband met de dreiging van de verdere verspreiding van de vogelgriep. Hierdoor heeft een deel van de ondernemers minder omzet gerealiseerd omdat de eieren niet verkocht konden worden als vrije uitloopeieren. Dit is voor ondernemers met dit type eieren extra zuur omdat de vraag in de aanloop naar Pasen altijd hoger is. Daarnaast kampt de sector nog altijd met de fipronilaffaire. Van de bedrijven die op deze enquête hebben gereageerd, is echter niet bekend of ze geraakt zijn door deze affaire. Ook worden bedrijven geënquêteerd uit zowel de leghennenhouderij als de vleeskuikensector. Meer informatie over de schade die is ontstaan door de fipronilaffaire in de sector is te vinden op deze plek. Welke gevolgen deze affaire heeft gehad op de marktsituatie kunt u hier lezen. Uit de marktsituatie blijkt dat bedrijven die in productie zijn gebleven hebben geprofiteerd van het lagere aanbod. Deze bedrijven kregen, vooral in het laatste kwartaal van 2017, hogere prijzen voor hun eieren. De oorzaak van de lagere stemming onder ondernemers wordt echter niet gevraagd in de enquete.

Begrijpelijkerwijs zijn pluimveehouders verdeeld in hun mening over de afgelopen 12 maanden. De index steeg, 18 punten, naar nagenoeg nul. Dit betekent dat evenveel ondernemers positief als negatief zijn over hun bedrijfsvoering de afgelopen 12 maanden. Deze stijging was vooral ingegeven door een stijging van de opbrengstprijs waardoor ook de omzet positiever werd beoordeeld. Omdat de kosten en productie nauwelijks veranderden steeg ook de winst.

Pluimveehouderij hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar niet aangepast ten opzichte van een kwartaal geleden. De index bleef onveranderd op 10 punten staan.
 
Net als de verwachting over de bedrijfssituatie op de middellange termijn zijn pluimveehouders negatiever geworden over hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden. De index daalde onder nul en staat nu op -6 punten. Ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen niet zo hoog blijven als momenteel. Daarnaast verwachten ze dat de productie zal afnemen en de kosten zullen gaan stijgen. Hierdoor dalen de omzet en winst sterk. Alle onderliggende factoren kwamen hierdoor onder nul uit.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page