Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectoren > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Kies een thema
Economie

Kies een indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders gedaald, huidige- en toekomstige situatie ver uit elkaar
30-5-2023

Het vertrouwen van melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2023 verder gedaald en bedraagt circa een halve punt. De stemmingsindex die een kwartaal eerder op een hoog niveau lag, is gedaald en de indicator over de middellange termijn die de afgelopen kwartalen steeds negatiever werd, is verder gedaald. Beide indexen zorgen voor een totale daling van ruim 5 punten. Ze vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De melkveehouders hebben op de glastuinbouw na het minst vertrouwen in de eigen onderneming. Dit komt met name doordat in alle andere sectoren het vertrouwen in het eerste kwartaal verder gestegen is. De index in het eerste kwartaal ligt met 0,5 punt ver verwijderd van de gemiddelde index over de periode 2013-2022 van 13 punten.

Stemmingsindex
De stemmingsindex die in 2022 steeg, is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald met 8 punten naar bijna 30 punten maar is op de pluimveehouderij na nog wel het hoogst en ligt hiermee ook boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld over de periode 2013-2022 ligt deze index rond de 22 punten. Hoewel dit niet is gevraagd aan de respondenten in deze enquête, lijkt de nog relatief hoge melkprijs volgens sectordeskundige Jakob Jager de belangrijkste reden voor deze optimistische stemming. De melkprijs is in de loop van het eerste kwartaal wel gedaald maar de prijzen van kunstmest zijn bijna weer terug bij af. Andere kosten zoals voer en energie liggen nog wel op een hoog niveau en ook de rente stijgt maar veel melkveebedrijven wekken hun stroom zelf voor een groot deel op en zolang de salderingsregeling nog van toepassing is, hebben ze minder hinder van de hoge energieprijzen.

Toekomstverwachting
Melkveehouders hebben, in tegenstelling tot de positieve maar wel gedaalde huidige situatie,?een negatieve kijk op de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar.?Deze index ligt op -22 punten en is met 3,5 punten verslechterd na een daling van 8 punten in het kwartaal daarvoor. Hiermee zijn er nog meer melkveehouders die de langere termijn als negatief beoordelen. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 5 punten: de huidige index ligt hier dus?fors onder. Duidelijk is dat de stemming onder melkveehouders en de verwachtingen die ze hebben op de wat langere termijn voor hun bedrijf uit elkaar liggen. Wel is de trend voor beide indexen dalende. Volgens de bovengenoemde sectordeskundige vindt dit zijn oorsprong in de onzekerheid die er is rondom de vermindering van de stikstofuitstoot door de agrarische sector. Welke bedrijven fors moeten reduceren of wellicht moeten verdwijnen via opkoop of zich via technische ontwikkeling moeten aanpassen om te mogen blijven, brengt veel onzekerheid en onvrede met zich mee. Ook het (versneld) afbouwen van de derogatie, doelen voor klimaat, waterkwaliteit (bufferstroken) en grondgebondenheid spelen hierin een belangrijke rol. Dit vertaalt zich rechtstreeks in een negatievere stemming voor de middellange termijn.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
De hoge melkprijs en het daaraan gekoppeld hoog inkomen uit het bedrijf zijn de redenen dat de ondernemers in het vierde kwartaal van 2022 positief terugkeken op de laatste 12 maanden; in het eerste kwartaal van 2023 nam de conjunctuurindex met bijna 8 punten af tot 27 door de lagere melkprijs en daarmee gepaard gaande winstverwachting. Nog altijd beoordelen de melkveehouders de hoge kosten als zeer negatief voor de bedrijfsvoering. De productie werd beter beoordeeld dan een kwartaal eerder maar door de lagere prijzen daalde ook de index van omzet.

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
Melkveehouders hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden wederom naar beneden bijgesteld. De index nam bijna 10 punten af ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Melkveehouders verwachten dat de momenteel hoge opbrengstprijzen niet stand zullen houden. Dit is in lijn met de zuivelnoteringen die momenteel met 35 à 45% zijn gedaald ten opzichte van de hoogste notering vorig jaar en met de 35% lagere Global Dairy Trade index sinds maart 2022. Ondanks de lagere kosten (van energie en kunstmest) is toch de verwachting dat deze kostenverlagingen niet opwegen tegen de lagere melkopbrengst, zo geven de enquêteresultaten aan. De melkveehouders verwachten voor het derde achtereenvolgende kwartaal op rij dat het bedrijfsresultaat dit historisch hoge niveau niet zal kunnen handhaven.

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven