Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex verder gestegen
5/28/2019

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De Agro Vertrouwensindex neemt met 1,5 punten toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. De stemmingsindex over de huidige situatie op het bedrijf daalde een half punt maar de toekomstverwachting voor het bedrijf op de middellange termijn steeg met ruim 3 punten. Beide indicatoren bepalen het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw.De Agrovertrouwensindex steeg tot 15 punten en is door deze stijging weer terug op het niveau van een jaar geleden. Het vertrouwen is vooral toegenomen onder ondernemers in de intensieve veehouderij. Het vertrouwen van pluimveehouders maar vooral van de varkenshouders steeg sterk. Het vertrouwen van opengrondstuinbouw-ondernemers en melkveehouders daalde iets, terwijl akkerbouwers en glastuinbouwondernemers net iets positiever waren. Vergeleken met de intensieve veehouderij bleven deze mutaties beperkt tot enkele punten.

Stemmingsindex
In het eerste kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met bijna een half punten gedaald. Hierdoor staat de stemmingsindex nog altijd op 22 punten. De stemmingsindex is min of meer in evenwicht gebleven omdat de sterke stijging van de huidige stemming op bedrijven van varkenshouders en akkerbouwers teniet gedaan werd door de mindere stemming van opengrondstuinbouwondernemers en pluimveehouders. Maar ook de overige sectoren, die niet in de figuur worden getoond, waren somberder dan een kwartaal geleden. Bij melkveehouders en glastuinbouwondernemers bleef de stemming stabiel.

De conjunctuurindex (laatste 12 maanden) waarbij ondernemers terugkijken is iets minder negatief (4 punt). Maar nog altijd heeft men een negatief beeld over de afgelopen 12 maanden (-13 punten). Vooral de kosten worden door veel ondernemers als de boosdoener gezien. De index hiervan bleef stabiel op -34 punten. Wel was men positiever over de opbrengstprijzen. Nu zijn bijna evenveel ondernemers hier positief als negatief over. Zowel de productie, omzet en winst bleven nog negatief. Toch waren ook hier ondernemers minder negatief over dan een kwartaal geleden.

Toekomstverwachting
De ondernemers in de land- en tuinbouw hebben hun mening over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar naar boven bijgesteld. De index nam 3 punt toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Ondanks deze stijging blijven ondernemers voorzichtig positief. De index kwam uit op iets meer dan 8 punten. Per sector waren er wel verschillen. Zo steeg de verwachting van ondernemers in de pluimveehouderij sterk (bijna 20 punten) en ook de ondernemers in de varkenshouderij noteerden een hogere toekomstverwachting. De verwachtingen op de middellange termijn bij akkerbouwers, melkveehouders en opengrondstuinbouw-bedrijven zijn juist iets afgenomen.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers niet van mening veranderd ten opzichte van een kwartaal geleden. De index blijft met bijna 3 punten onder de nullijn staan. Over de opbrengstprijzen was men wat positiever, over de productie juist wat negatiever.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page