Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex stijgt 2 punten
2/21/2019


De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het vierde kwartaal van 2018 voor het eerst sinds eind 2016 weer gestegen. De Agro Vertrouwensindex neemt met 2 punten toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Zowel een betere stemming over de huidige situatie op het bedrijf als een iets positievere toekomstverwachting voor het bedrijf op de middellange termijn droegen bij aan een toename van het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw.De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar. De positieve ontwikkeling van de stemmingsindex voor de land- en tuinbouwsector bedraagt 3,2 punten. De index van de toekomstverwachting stijgt slechts 0,3 punt.

Het vertrouwen in de melkveehouderij steeg het sterkste (+5 punten). Ook in de varkenshouderij en opengrondstuinbouw stijgt het vertrouwen. In de andere drie sectoren daalt het vertrouwen echter. Met name in de pluimveehouderij daalt de index. Ook in de afgelopen jaren vrij stabiele sector als de glastuinbouw is het vertrouwen tanende. De Agro Vertrouwensindex bedraagt in het vierde kwartaal van 2018 ruim 13 punten. Er zijn dus meer ondernemers die vertrouwen hebben in hun onderneming dan er ondernemers zijn die dat momenteel niet hebben of hier negatief over zijn. Vooral veel pluimveehouders verliezen vertrouwen in hun eigen onderneming (-9 punten). Het Agro Vertrouwen in de opengrondstuinbouw fluctueert de laatste kwartalen nauwelijks en is momenteel het hoogste van alle getoonde sectoren.

Stemmingsindex
In het vierde kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met 3,2 punten gestegen. Hierdoor staat de stemmingsindex nu op ruim 22 punten. De stemmingsindex daalt vooral bij de glastuinbouwsector (-5 punten) terwijl de melkveehouders juist beter gestemd zijn (+7 punten). Ook is de stemming bij opengrondstuinbouwbedrijven verder verbeterd (5 punten). Bij andere sectoren is er een stabilisatie. Momenteel is de stemmig het best bij opengrondstuinbouwondernemers en het slechtst bij de varkenshouders.

De conjunctuurindex (laatste 12 maanden) waarbij ondernemers terugkijken is nagenoeg onveranderd gebleven (-0,4 punt). De onderliggende factoren laten een divers beeld zien. Zo gaven ondernemers aan dat de kosten zijn gestegen (5 punten) en ook de productie af nam (-4 punten). Daartegenover staat dat men de opbrengstprijs heeft zien stijgen met 5 punten. Hierdoor steeg de index van de omzet maar bleef de winstindex achter op die van het vorige kwartaal. De index die ondernemers 12 maanden laat terugkijken schommelt de afgelopen 4 kwartalen rond de 9 punten. 

Toekomstverwachting
De ondernemers in de land- en tuinbouw hebben hun mening niet of nauwelijks bijgesteld over  hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. De index nam 0,3 punt toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Per sector waren er wel veel verschillen. Zo daalde de verwachting van ondernemers in de pluimveehouderij sterk (-17 punten). Ook de ondernemers in de glastuinbouw en akkerbouw noteerden een lagere toekomstverwachting. De verwachtingen op de middellange termijn bij melkveebedrijven en varkenshouderijen zijn juist iets toegenomen.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers positiever gestemd dan bij de vorige meting. De index is met 4 punten gestegen maar komt nog niet boven de nullijn uit. Ondernemers verwachten hogere producties bij een gelijkblijvende opbrengstprijs. De kosten nemen volgens ondernemers wel verder toe. Omzet en winst worden hoger ingeschat dan een kwartaal geleden. De omzet komt door deze stijging weer boven de nullijn uit, de winstverwachting blijft echter negatief.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page