Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen bij land- en tuinbouwbedrijven op zijn retour
8/26/2021

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de economische ontwikkeling van hun bedrijf is in het tweede kwartaal gedaald. De index daalde anderhalf punt naar 8 punten. De toename was tussen het eind 2020 en het eerste kwartaal nog geen half punt en is nu na een meting over het tweede kwartaal omgebogen naar een daling. De afname van anderhalf punt kwam tot stand door een beperkte stijging van een half punt van de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf aangeeft, en een daling van 3,3 punten van de index van de verwachtingen voor de middellange termijn. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex, die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd.In de meeste land- en tuinbouwsectoren van de monitor daalde het vertrouwen van boeren en tuinders ten opzichte van een kwartaal eerder. Akkerbouw is daarop een uitzondering. De beperkte toename van 1 punt kan worden beschouwd als een stabilisatie van het vertrouwen. De grootste verandering vond plaats bij de varkenshouderij. In deze sector daalde het vertrouwen van ondernemers dat ze in hun bedrijven hebben het sterkst (-22 punten). In andere sectoren bleef de daling beperkt tussen de 3 en 7 punten.
Na metingen over het tweede kwartaal is het vertrouwen bij de tuinbouwsectoren het grootst. Zowel in de glastuinbouw als de opengrondstuinbouw ligt de vertrouwensindex op ruim 19 punten. En dat is ook in beide sectoren boven het langlopende gemiddelde van deze sectoren. In andere sectoren ligt het vertrouwen onder het langlopende gemiddelde.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn boeren en tuinders weer wat positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Deze index nam toe met ruim 8 punten. De index staat nu op -12 punten. Met name een betere beoordeling over de opbrengstprijs (18 punten), bij een iets hogere productie stuwde de index omhoog. Wel kregen ondernemers te maken met hogere kosten. De stijging werd vooral veroorzaakt door een hogere beoordeling uit de melkveehouderij (20 punten) en de glastuinbouw (9 punten). Andere sectoren kenden een beperktere mutatie tussen het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2021. Bij de opengrondstuinbouwsector veranderde het beeld van de afgelopen 12 maanden niet en bij de varkenshouderijsector werd minder positief teruggekeken op de afgelopen 12 maanden. Ook hier waren oplopende kosten het probleem.

De Agro Vertrouwensindex wordt samengesteld uit de huidige stemming op het bedrijf en de verwachtingen die boeren en tuinders hebben over de middellange termijn. De huidige stemming op het bedrijf veranderde nauwelijks. Met een toename van een half punt tot bijna 16 punten is de index het laatste jaar redelijk stabiel. Wel ontwikkelde de stemming zich in de verschillende agrarische sectoren niet in gelijke richting. Zo steeg de stemming bij boeren in de akkerbouw en veranderde die niet in de opengrondstuinbouwsectoren. In andere sectoren was de stemming lager dan een kwartaal eerder. Ook hier was het de varkenshouderij waarbij de grootste negatieve verandering plaatsvond (-17 punten). In de pluimveehouderij kreeg de stemming een knauw (-9 punten). In de melkveehouderij was de indexdaling beperkt met ruim 1 punt. In de glastuinbouw daalde de index met 4 punten. Maar daar was de stemming in het eerste kwartaal ook wel erg positief.

Voor de korte termijn (conjunctuurindex vooruitkijkend) wijkt de ontwikkeling niet af van die van de middellangetermijnverwachting. De index daalde even veel als die van de middellange termijn, namelijk met 3,3 indexpunten. De index daalt hierdoor verder onder het nulpunt naar -5,5 indexpunten. In de verschillende sectoren waaruit de land -en tuinbouwindex voortkomt blijkt dat vooral de varkenshouders zware tijden verwachten. De index in deze sector daalde met 26 punten tot ver onder het nulpunt. Met name worden lagere opbrengstprijzen verwacht. Ook in andere sectoren zijn de verwachtingen minder hoopvol. Met name bij de melkveehouderij- en de glastuinbouwbedrijven verwachten ondernemers het minder goed te doen. In beide sectoren daalde de index ruim 9 punten. Ook hier komt de daling vooral door de verwachting dat opbrengstprijzen zullen afnemen.

De index die de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn van hun bedrijf weergeeft, daalde ook met 3,3 punt in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van een kwartaal eerder. Het was met name de varkenshouderij die het meeste indexpuntenverval liet zien (-26 punten). Maar ook de melkveehouderij en glastuinbouw verwachten voor de langere termijn een minder rooskleurigere bedrijfsvoering (respectievelijk -9 en 8 punten). In andere sectoren is de daling minder groot. De totale index van de land- en tuinbouw voor de middellange termijn staat nu nog net boven het nulpunt terwijl het langlopende gemiddelde een kleine 7 punten is. Er zijn dus nog altijd duidelijk zorgen onder ondernemers voor de toekomst op de middellange termijn.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page