Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Weinig verandering in Agro Vertrouwensindex
11/22/2018


De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het derde kwartaal van 2018 voor de zesde keer op rij gedaald. De Agro Vertrouwensindex neemt met nog geen punt af ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Bij een iets betere stemming over de huidige situatie op het bedrijf daalt de toekomstverwachting voor de middellange termijn.De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar. De positieve ontwikkeling van de stemmingsindex voor de land- en tuinbouwsector bedraagt nog geen punt. De index van de toekomstverwachting daalt echter met 2 punten.

Vijf van de 6 getoonde sectoren laten een stijging van het vertrouwen zien. Naast een sterke daling van de pluimveesector neemt ook de index van overige land- en tuinbouwbedrijven af. Deze overige bedrijven doen wel mee met de enquête maar worden niet afzonderlijk getoond. De Agro Vertrouwensindex bedraagt in het derde kwartaal van 2018 krap 12 punten. Er zijn dus meer ondernemers die vertrouwen hebben in hun onderneming dan er ondernemers zijn die dat momenteel niet hebben of hier negatief over zijn. Vooral veel pluimveehouders verliezen vertrouwen in hun eigen onderneming (-9 punten). Het Agro Vertrouwen in de glastuinbouw fluctueert de laatste kwartalen nauwelijks.

Stemmingsindex
In het derde kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met 0,7 punt gestegen. Hierdoor staat de stemmingsindex nu op ruim 19 punten. De stemmingsindex daalt vooral bij de pluimveesector (-16 punten). Maar ook neemt de stemming af bij ondernemers in de varkenshouderij en de melkveehouderij. Hoewel bij de melkvee meer over een stabilisatie kan worden gesproken (-0,5 punten). Momenteel is de stemmig het beste bij glastuinbouwondernemers en het slechts bij de varkenshouders.

Net als de stemmingsindex daalt de conjunctuurindex (laatste 12 maanden). Dit keer neemt deze met 4 punten af en staat nu op -18 punten. Meer ondernemers dan in het tweede kwartaal van 2018 geven aan dat de productie lager is en de opbrengstprijs en kosten hoger. Hierdoor is de omzet en winst lager beoordeeld. In het vierde kwartaal van 2017 waren er nog meer ondernemers positief dan negatief over de afgelopen 12 maanden. Sindsdien is men steeds somberder.

Toekomstverwachting
De ondernemers in de land- en tuinbouw zien hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar iets minder positief in dan in het tweede kwartaal van 2018. De daling is 2 punten. De daling komt vooral omdat ondernemers van de overige bedrijven, die niet apart zijn weergegeven, en die in de pluimveehouderij negatiever zijn. Varkenshouders zijn opvallend positiever.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers weer iets positiever gestemd dan bij de vorige meting. De index stijgt met ruim 1 punt. Dit is echter nog altijd onvoldoende om de index boven het nulpunt te brengen (-7). Ondernemers verwachten hogere producties bij een lagere opbrengstprijs. Ook zullen de kosten wat toenemen is de verwachting voor de komende 12 maanden.

Droogte voor bijna de helft van bedrijven van negatieve invloed op liquiditeit
Bijna de helft van de land- en tuinbouwbedrijven vindt dat de droogte de liquiditeit negatief heeft beïnvloed. Zie de resultaten van de extra vraag die in het derde kwartaal 2018 gesteld is over de liquiditeitspositie van de ondernemer.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page