Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers gestegen
11/22/2018


Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2018 met 3 punten gestegen. Vier metingen geleden bewoog de index voor het laatst zo sterk. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, steeg met 6 punten terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers net iets minder gunstig (-1 punt) werd. Productie (omlaag) en opbrengstprijzen (omhoog) zijn sterk aan veranderingen onderhevig, zo geven ondernemers aan in de conjunctuurindex van de afgelopen 12 maanden. Maar ook verwachten ze dat deze twee factoren de komende 12 maanden weer zullen normaliseren. 
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is door meer ondernemers in de akkerbouw gunstig beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting. Een stijging van 6 indexpunten tot gevolg. De index is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar in het derde kwartaal. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het derde kwartaal van 2018 nauwelijks van mening veranderd (-0,6 punt ten opzichte van het tweede kwartaal). De index van 6 is net iets hoger dan de index van de totale land- en tuinbouw en 4 punten hoger dan de index in het derde kwartaal van vorig jaar. Met een index van ongeveer 6 punten zijn er dus net iets meer ondernemers positief dan negatief over hun bedrijfsvoering op de middellange termijn.

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De index veranderde niet en bleef op -18 staan. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers negatief zijn over de afgelopen 12 maanden. De kosten worden door veruit de meeste ondernemers als negatieve factor aangeduid. Na een kleine verbetering in het vorige kwartaal daalde de index nu met 8 punten. De belangrijkste negatieve verandering betreft de productie. Deze index, die het vorige kwartaal al met 23 punten was gedaald, nam dit kwartaal met 38 punten af. Wel geven ondernemers aan dat door de tegengevallen productie de opbrengstprijzen beter waren. De index steeg met ruim 36 punten. Bij de vorige meting was al een toename van 30 punten gemeten. Omzet en winst werden wat minder negatief beoordeeld.

Akkerbouwers zijn ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief gestemd. De index steeg in het derde kwartaal van 2018 met 7 punten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 maar blijft net negatief. Ondernemers verwachten dat de productie zich zal herstellen van de droogte van dit jaar. Hierdoor stijgt de index met 43 punten. Door deze, verwachte, hogere productie geven ondernemers wel aan dat de prijzen sterk zullen gaan afnemen. Ondanks dat verwachten ondernemers dat de omzet zal toenemen waarbij ook de winst hoger zal zijn. Maar deze positievere beoordeling van de winst is wel beperkt tot 2 punten. Hierdoor blijven de meeste ondernemers negatief over hun winstverwachting over de komende 12 maanden.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page