Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Akkerbouwers verwachten sterke productiedaling
8/23/2018

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2018 nagenoeg stabiel gebleven: de Agro Vertrouwensindex daalde een punt en is afgerond nu 10 punten. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde (-4 punten) terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers gunstiger (+2 punten) werd ingeschat. Bij de vorige meeting werd dezelfde beweging gemeten. Wel is duidelijk dat de komende 12 maanden een sterk lagere productie wordt verwacht.De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw minder goed beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting (-4 punten). Al sinds het vierde kwartaal van 2016 daalde de index en na een kleine opleving in het vierde kwartaal van 2017 zet deze daling verder door. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) zijn in het tweede kwartaal van 2018 opnieuw net iets meer ondernemers positief geworden. De stijging is opnieuw niet groot, namelijk een kleine 2 punten. De index van 6,5 is nagenoeg gelijk aan de index van de totale land- en tuinbouw.

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De index is het tweede kwartaal wel gestegen met 6 punten maar is nog altijd met -18 erg negatief. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers negatief zijn over de afgelopen 12 maanden. De kosten worden door veruit de meeste ondernemers als negatieve factor aangeduid. Wel verbeterde de index met 6 punten. De belangrijkste negatieve verandering betreft de productie. Deze index daalde met 23 punten. Wel geven ondernemers aan dat door de tegengevallen productie de opbrengstprijzen beter waren. De index steeg 30 punten. Ondanks dat waren nog altijd meer ondernemers negatief over de opbrengstprijzen in de afgelopen 12 maanden dan positief. Omdat de index van de opbrengstprijs en die van de kosten toenamen, waren ook de indexen van omzet en winst wat beter. Maar ook hier bleven de indexen onder het nulpunt.

Akkerbouwers zijn ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief gestemd. De index daalde in het tweede kwartaal van 2018 met 4 punten ten opzichte van begin 2018 en zakte daarmee naar -9. Ondernemers verwachten een desastreuze productie. De index daalde met 36 punten tot -38. Door deze verwachte lage productie geven ondernemers wel aan dat de prijzen sterk zullen gaan toenemen. Ondernemers verwachten dat hierdoor de omzet (+1) en winst (-2 punten) niet heel veel zullen veranderen. Over de invloed van de kosten op de bedrijfsvoering zijn de meningen onveranderd negatief.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page