Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwensindex akkerbouwers stabiel
5/17/2018


Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2018 nagenoeg stabiel gebleven: de Agro Vertrouwensindex daalde een half punt en is afgerond nu 11 punten. Daarmee hebben ondernemers in deze sector nog altijd het minste vertrouwen in hun onderneming van alle agrarische sectoren. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers gunstiger werd ingeschat. Bij de vorige meeting werd er een tegenovergestelde beweging gemeten.

De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw minder goed beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting (-5 punten). Al sinds het vierde kwartaal van 2016 daalde de index en na een kleine opleving in het vierde kwartaal van 2017 lijkt deze daling zich nu voort te zetten. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) zijn in het eerste kwartaal van 2018 juist net iets meer ondernemers positief geworden. De stijging is nog niet groot, namelijk ruim 3 punten. Alleen de pluimveehouders zijn over hun bedrijfssituatie voor de middellange termijn voorzichtiger dan de akkerbouwers.  

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De index is begin 2018 zelfs bijna 9 punten lager dan de resultaten van het 4de kwartaal van 2017. Alle verklarende factoren daalden, de kosten uitgezonderd (=1 punt). Met name de productie werd veel negatiever beoordeeld dan een kwartaal eerder. Ondanks de daling van ruim 25 punten was dit de enige factor waarover meer ondernemers positief oordeelden dan negatief. De index bleef dus nog wel positief.    

Akkerbouwers zijn ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief. Hoewel de index verder verbeterde zijn er nog altijd meer akkerbouwers negatief dan positief. De betreffende index steeg bijna 6 punt tot -5. Ondernemers verwachten dat de kosten iets minder hoog worden. De opbrengstprijzen zullen volgens ondernemers beter worden (+ 9 punten) maar de productie zal naar verwachting niet veel toenemen. Meer ondernemers verwachten wel dat de omzet en winst zal verbeteren maar de indexen liggen ondanks de sterke verbetering rond de nul. Dus zijn er nagenoeg evenveel ondernemers die voor de komende 12 maanden positief zijn over hun winstverwachting dan negatief.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page