Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Hoger inkomen op melkveebedrijven door hogere melkprijs
12/18/2017

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 68.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een stijging van 53.000 euro ten opzichte van 2016. De stijging komt voornamelijk door de hogere zuivelopbrengsten (+25%). De kosten blijven per saldo ongeveer gelijk.

 

Bij de ontwikkeling van het inkomen in 2017 speelt vooral de gestegen melkprijs een grote rol. Deze is gemiddeld 25% hoger dan in 2016. Ondanks de daling in het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is de melkproductie per bedrijf licht toegenomen (+1%) vanwege een gestegen melkproductie per koe. Aan de kostenkant zijn er weinig grote verschuivingen in 2017. De veevoerkosten stijgen met 3,5%, echter de financieringslasten dalen, in de vorm van betaalde rente, met bijna 7%. Per saldo is er een lichte stijging in de totale kosten van 0,3%.

Resultaten per 100 kilogram
Bij de resultaten per 100 kilogram melk spelen prijsontwikkelingen een belangrijke rol. In 2017 stijgt de melkprijs verder met als gevolg een opbrengstverhoging van 23%. De kosten blijven ongeveer gelijk. Dit leidt tot een stijging van het inkomen per onbetaalde aje van 1.71 euro in 2016 tot 7,80 euro per 100 kilogram melk in 2017.

Spreiding
De spreiding in inkomens is doorgaans groot en is ten opzichte van 2016 toegenomen. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20% en 80% waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. Vorig jaar had deze 60% een inkomen binnen een marge van minder dan 50.000 euro. In 2017 is dit meer dan 75.000 euro.

 


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page