Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij

Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs
12/18/2018

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op ruim 30.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een daling van 34.000 euro ten opzichte van 2017. Deze daling komt voornamelijk door hogere kosten van veevoer (extra aankoop van duurder ruwvoer en hogere krachtvoerprijzen) en door de lagere zuivelopbrengsten (-1,5%).


Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf neemt nog iets toe doordat gemiddeld kleinere bedrijven zijn gestopt en is de melkproductie per bedrijf toegenomen (+3%) door een gestegen melkproductie per koe. Aan de kostenkant nemen verder de kosten van energie, gebouwen en machines en de algemene kosten toe. Bij energie is er een forse prijsstijging (elektriciteit +30 en gas +7%)

Spreiding inkomen naar regio door verschil in droogte-effecten
In de zandgebieden is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje met 37.000 euro sterker gedaald dan in de klei- en veenweidegebieden waar dit 27.000 euro is teruggelopen. Deze extra daling wordt in zijn geheel veroorzaakt door de grotere negatieve droogte-effecten. Op grasland wordt in de zandgebieden een 2x zo grote opbrengstderving voorzien als in de andere gebieden, mede omdat bij beregening in de zandgebieden de snijmais voorrang krijgt. Daarom is bij snijmais de opbrengstderving een kwart minder groot dan bij grasland. Het inkomen ligt over de jaren 2009-2017 in de zandgebieden gemiddeld ca. 6.000 euro lager dan in de overige gebieden. Dit was in 2017 circa 7.000 euro. In 2018 is dit verschil opgelopen naar 17.000 euro in het nadeel van de melkveebedrijven in de zandgebieden.


Resultaten per 100 kilogram
Bij de resultaten per 100 kilogram melk spelen prijsontwikkelingen een belangrijke rol. In 2018 zorgt de lagere melkprijs voor dalende opbrengsten. De toegerekende kosten nemen toe door de aankoop van meer en duurder ruwvoer vanwege de droogte. Dit leidt tot een fors lager inkomen van 5,1 euro per 100 kilogram melk in 2018.

Spreiding in inkomens
De spreiding in inkomens is doorgaans groot en is ten opzichte van 2017 nauwelijks afgenomen. In onderstaande figuur wordt de spreiding weergegeven in de vorm van de 20% en 80% waarneming. Dit betekent dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. Vorig jaar had deze 60% een inkomen binnen een marge van bijna 70.000 euro. In 2018 is dit ca 69.000 euro. Een hoger gemiddeld inkomen gaat vaak gepaard met een grotere absolute spreiding.Voor 2018 is de spreiding ondanks het veel lagere inkomen vrijwel hetzelfde gebleven door de regionale verschillen in droogte effecten.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page