Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Veehouderij
 • Vleesveehouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Ammoniakemissie - Varkenshouderij

Ammoniakemissie in de varkenshouderij blijft dalen
12/20/2018

De ammoniakemissie in de varkenshouderij is tussen 1990 en 2000 gehalveerd en tussen 2000 en 2010 met een derde gedaald. Tussen 2010 en 2016 vond een versnelling van de daling plaats. Daarmee komt de totale daling van de ammoniakemissie in de varkenshouderij tussen 1990 en 2016 uit op ruim 81%. Geen enkele sector heeft zo’n grote daling van de ammoniakemissie weten te realiseren.De daling tussen 1990 en 1995 komt vooral door het emissiearm aanwenden van varkensmest. Tussen 1995 en 2010 wordt de daling vooral veroorzaakt door de overschakeling naar emissiearme stallen. In de hele periode speelt ook mee dat de stikstofproductie van varkens is gedaald door een daling van het aantal dieren en een afname van de stikstofexcretie per dier. Na 2010 daalde de ammoniakemissie vooral door een toename van het aantal luchtwassers en doordat steeds meer varkensmest wordt geëxporteerd waardoor er (in Nederland) minder emissie optreedt bij het aanwenden van de mest.

Referenties


Ammoniakemissie - Veehouderij

Ammoniakemissie in de landbouw stabiliseert
12/20/2018

De ammoniakemissie is sinds 2010 vrijwel stabiel op een niveau van 110 à 115 miljoen kg NH3. De melkveehouderij heeft in 2016 met 54 miljoen kilo uit dierlijke mest het grootste aandeel, gevolgd door de varkenshouderij met 19 miljoen kilo en de pluimveehouderij met 10 miljoen kilo.Tussen 1990 en 2000 is de ammoniakemissie meer dan gehalveerd. Dit is voornamelijk het gevolg van het emissiearm aanwenden van mest. Daarnaast is in diezelfde periode ook het aantal dieren gedaald en is als gevolg van voermaatregelen de stikstofexcretie per dier lager. Na 2000 wordt de verdere daling van de ammoniakemissie vooral veroorzaakt door een toename van het aantal emissiearme stallen in de intensieve veehouderij en door een afname van de aanwending van dierlijke mest in de Nederlandse land- en tuinbouw, doordat er meer mest wordt geëxporteerd.


  


Referenties
 • website Emissieregistratie.
 • Deze indicator wordt ook gepresenteerd op het compendium voor de leefomgeving.
 • Jimmink, B.A., P.W.H.G. Coenen, R. Droge, G.P. Geilenkirchen, A.J. Leekstra, C.W.M. van der Maas, R.A.B. te Molder, C.J. Peek, J. Vonk and D. Wever (2015). Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2013; Informative Inventory Report 2015. Bilthoven, RIVM, RIVM report 2014-0166Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page