Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
 
  
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Land- en tuinbouw

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Afzet - Land- en tuinbouw

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen in 2018 meer dan 10% gedaald
10/29/2020

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen schommelt al jaren rond de 10 miljoen kg actieve stof per jaar. In 2018 nam de afzet af van 10,6 naar 9,4 miljoen kg, een daling van 11% en het laagste gebruik sinds 2010. Ruim 45% van de in 2018 gebruikte middelen is fungicide (schimmelbestrijding) en ruim 30% herbicide (middel tegen onkruid, waaronder glyfosaat).


Gunstige weersomstandigheden zorgen voor lager gebruik
De zomer van jaar 2018 was een zeer zonnig en zeer droog (KNMI, 2018). Droge warme zomers leiden tot een lager gebruik, natte koude zomers juist tot een hoger gebruik van fungiciden. Daardoor lag in 2018 de fungicidenafzet bijna 10% lager dan in 2017, in het bijzonder van mancozeb. In 2018 is ten opzichte van 2017 het gebruik van alle vier groepen middelen afgenomen, behalve bij de groep herbiciden, waarvan het gebruik met ruim 2,5% is gestegen. Opvallend is dat de verkoop van glyfosaat in 2018 vergeleken met het jaar daarvoor met ruim 16% is gedaald, namelijk naar 0,8 miljoen kilogram werkzame stof. Binnen de land- en tuinbouw wordt ongeveer 50% van de herbiciden (waaronder glyfosaat) gebruikt in de akkerbouw (Smit et al., 2019). Sinds 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op verhardingen en in openbaar groen niet meer toegestaan. Dit heeft invloed op de afzet van met name herbiciden. De afzet van de overige middelen betreft vooral grondontsmettingsmiddelen en minerale oliën; deze is in 2018 gedaald van 2,7 naar 1,9 miljoen kg. Deze afname is een gevolg van de veel strengere voorwaarden voor het toepassen van metam-natrium als grondontsmettingsmiddel en een afname van de hoeveelheid minerale olie tegen plantenvirussen sinds 2016.

Afzet gewasbeschermingsmiddelen EU nauwelijks afgenomen
Binnen de Europese Unie (EU28) wordt er jaarlijks voor ongeveer 380 miljoen kilogram aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Ook in Europa is er de laatste jaren een lichte daling. In 2017 was het aandeel in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland jaar 2,8% van de totale Europese afzet. Het Nederlandse landbouwareaal besloeg in 2017 ongeveer 1% van het totale Europese landbouwareaal. Het gewasbeschermingsmiddelengebruik per ha ligt in Nederland dus hoger dan gemiddeld in Europa, wat samenhangt met de intensieve bouwplannen in Nederland in vergelijking met de meeste lidstaten.

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030
Op 28 september 2020 heeft minister Schouten van LNV het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin presenteert zij samen met Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW en VEWIN plannen om tot een verdere verlaging van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te komen. Citaat uit de Kamerbrief:
‘De toekomstvisie beoogt daarom een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. En aanvullend via nieuwe technologieën emissies verder terug te dringen. Deze trendbreuk beoogt een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen.’Referenties
1) De cijfers gepresenteerd in de figuur wijken af van onze weergave in 2019. Dat heeft te maken met een verandering in methodiek. Tot 2019 werden op Agrimatie afzetgegevens van Nefyto gepresenteerd, maar Nefyto publiceert deze gegevens niet meer. Daarom worden met ingang van 2020 CBS-cijfers gepresenteerd voor alle jaren in het overzicht, zodat de afzetcijfers over de verschillende groepen onderling en tussen de verschillende jaren vergelijkbaar zijn. Meer informatie over deze is cijfers te vinden in het artikel ‘Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen vergeleken met andere bronnen’ (CBS, 2017).

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page