Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij (Noord-Holland)

Inkomen in 2020 boven het landelijke beeld maar gedaald
6/30/2022
Ondanks het feit dat de gespecialiseerde melkveebedrijven in Noord-Holland iets kleiner in omvang zijn wat betreft het aantal melkkoeien en ook extensiever dan landelijk, is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje gemiddeld redelijk vergelijkbaar met het landelijke beeld. In 2017 lag het inkomen op een hoog niveau zowel in Noord-Holland als in Nederland door de hoge melkprijs en lagere voerkosten. In 2018 lag het inkomen in Noord-Holland wat hoger dan landelijk en in 2019 iets lager. In 2020 was het inkomen duidelijk hoger en is het verschil nog niet eerder zo groot geweest. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de betere inkomens van biologische melkveebedrijven in vergelijking met alle melkveebedrijven in 2020. De provincie Noord-Holland huisvest een relatief groter aandeel biologische melkveebedrijven (zie structuur: biologisch gehouden dieren). Daarnaast zou de oorzaak kunnen zijn dat de melkprijs van CONO in 2020 nog meer in positieve zijn afwijkt van de melkprijs van andere melkverwerkers in Nederland dan in de voorliggende jaren. De bedrijfsomstandigheden in het veenweidegebied zijn wat betreft verkaveling vaak ongunstiger, zodat de bedrijfsvoering minder optimaal verloopt. Doordat de Noord-Hollandse melkveebedrijven minder langlopende schulden hebben, zijn de rentekosten relatief laag. Veel melkveebedrijven in de provincie leveren aan de lokale melkverwerker CONO, die gemiddeld genomen een hogere melkprijs uitbetaalt dan landelijk. Met andere woorden: er zijn oorzaken dat in Noord-Holland het inkomen lager zou kunnen zijn maar gunstiger factoren compenseren dit weer zodat uiteindelijk de inkomensverschillen, over meerdere jaren gezien, verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de rest van Nederland. 


In sommige jaren is de spreiding in inkomen groter dan in andere jaren. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de biologische bedrijven een stabieler inkomen hebben door een relatief hoge melkprijs terwijl de gangbare bedrijven geconfronteerd worden met een grotere schommelingen in de melkprijs; in sommige jaren is de melkprijs laag (2009, 2012). In andere jaren worden flinke investeringen gedaan die het inkomen tijdelijk onder druk zetten.Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven