Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Middelengebruik - Melkveehouderij (Noord-Holland)

Toename maar laag middelengebruik op melkveebedrijven in Noord-Holland
6/16/2020
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de melkveehouderij ligt in Noord-Holland lager dan in de rest van Nederland. Een belangrijke reden hiervan is dat in Noord-Holland het grasland een groter aandeel van het bouwplan uit maakt dan in de rest van Nederland. Op de melkveebedrijven wordt dus relatief minder snijmais geteeld. Daarnaast wordt er in het veenweidegebied minder grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid dan in de rest van Nederland. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op melkveebedrijven in Noord-Holland is tussen de periodes 2003-2007 en 2012-2016 van bijna 0,4 kg naar 0,23 werkzame stof per ha gedaald. In 2016 nam het gebruik nog verder af naar 0,16 kg. Daarentegen steeg het verbruik in 2017 en 2018 naar 0,5 kg. Het verbruik per ha is lager dan bij de plantaardige sectoren. Het totale gebruik op melkveebedrijven is daarentegen wel van belang, omdat de melkveehouderij in Noord-Holland een groot areaal beslaat.

Gewasbescherming in de melkveehouderij is vooral gericht op het bestrijden van onkruid op gras- en maisland; bij grasland gaat het vooral om graslandvernieuwing. Het werkzame stofgebruik komt daardoor grotendeels voor rekening van herbiciden. Het grootste aandeel binnen het middelverbruik zijn de herbiciden bij het scheuren van grasland, namelijk bij het doden van het oude (te vervangen) gras en van het daarna opkomende onkruid. Het voorkomen van muizenplagen zou de stijging mede kunnen veroorzaken omdat er dan grasland moet worden gescheurd. Omdat sommige melkveebedrijven ook marktbare gewassen voor andere bedrijven telen (aardappelen, bloembollen) komt er in sommige jaren ook gebruik van nematiciden voor. In dat geval zijn het gebruik en de kosten voor rekening van de melkveehouderij. Bij de reizende bollenkraam zijn deze voor rekening voor het bloembollenbedrijf.

Tweede nota Duurzame gewasbescherming
In de Tweede nota Duurzame gewasbescherming heeft het ministerie van Economische Zaken de eisen met betrekking tot de emissies van gewasbeschermingsmiddelen aangescherpt. In 2023 dient voor het oppervlaktewater het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen uit de Kaderrichtlijn Water met 90% verminderd te zijn ten opzichte van 2013. Sinds 2014 zijn er extra maatregelen verplicht om drift (verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen) naar het oppervlaktewater te verminderen. Daarnaast wordt de teeltvrije zone groter. Ook erfemissies moeten worden aangepaktKies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven