Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Derogatiemeetnet preview
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Meetmelk - Derogatiebedrijven

Melkproductie per koe en per hectare voedergewas in 2020 weer gestegen
7/20/2022
In 2020 nam de gemiddelde melkproductie per bedrijf verder toe op melkveebedrijven (dus exclusief de overige graslandbedrijven) in het derogatiemeetnet en ligt sinds 2019 boven de 1 mln. kg meetmelk. De melkproductie per koe en per hectare voedergewas stegen in 2020 weer.

Stijgende trend bij melkproductie per bedrijf 
Op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet vertoonde de hoeveelheid geproduceerde melk (uitgedrukt in meetmelk/FPCM, fat and protein corrected milk) een stijgende trend over de periode 2006-2020. De melkproductie nam toe van gemiddeld ruim 600.000 naar meer dan 1 mln. kg per bedrijf. In 2020 nam de melkproductie per bedrijf toe met 32.700 kg ten opzichte van het voorgaande jaar, in 2019 met 44.300 kg ten opzichte van 2018. De toename in 2018 ten opzichte van 2017 was met nog geen 21.000 kg veel kleiner. Als gevolg van de introductie van fosfaatrechten moesten in 2018 veel melkveehouders de veestapel inkrimpen om binnen het toegestane aantal fosfaatrechten te blijven. In 2020 waren de bedrijven in de Kleiregio het grootst met gemiddelde bijna 1,12 mln. kg melkproductie. Deze omvang week echter niet veel af van de regio’s Veen en Zand 250 (zandregio waarin de gebruiksnorm dierlijke mest 250 kg N/ha is) met respectievelijk 1,10 en 1,08 mln. kg melkproductie. Bedrijven in de Lössregio waren met ruim 890.000 kg melkproductie het kleinst in 2020. Bij de start van het derogatiemeetnet in 2006 waren de bedrijven in de Lössregio gemiddeld ook al het kleinst met een melkproductie van 526.000 kg.

Intensivering in alle regio’s
De (meet)melkproductie per hectare voedergewas vertoont een stijgende trend over de periode 2006-2017 op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet. In 2006 werd gemiddeld 13.700 kg melk per hectare geproduceerd en in 2017 was dit toegenomen tot 17.800 kg/ha. In 2018 en 2019 stabiliseerde de melkproductie per hectare voedergewas op ongeveer 17.700 kg, terwijl in 2020 weer een lichte toename plaatsvond naar 17.900 kg/ha. Tussen de regio’s zijn er verschillen. In de regio’s Klei, Löss en Zand 230 vond, na enkele jaren van een dalende intensiteit, in 2020 weer een stijging plaats naar respectievelijk 17.100, 17.800 en 19.600 kg melkproductie per hectare voedergewas. In de Veenregio stabiliseerde de melkproductie per hectare voedergewas in 2020 op 17.400 kg, terwijl in 2019 nog een toename van meer dan 700 kg/ha plaatsvond. In Zand 250 nam de melkproductie per hectare voedergewas zowel in 2019 als 2020 weer toe.Melkproductie per koe stijgt verder door 
De (meet)melkproductie per koe nam in alle regio’s toe over de gehele periode 2006 tot en met 2020. Gemiddeld werd op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet in 2020 bijna 9.600 kg melk per koe geproduceerd, terwijl dat in 2006 minder dan 8.400 kg was. Voor alle regio’s geldt dat er in de periode 2006 tot en met 2010 een stijging in melkproductie per koe was, terwijl deze vaak in 2011 en 2012 weer iets daalde. Vanaf 2014 is er weer een stijgende trend in de melkproductie per koe waarneembaar in alle regio’s. Hierbij vallen de forse stijgingen in de jaren 2017 (bijna 350 kg) en in mindere mate ook 2018 (ruim 200 kg) op. Dit kan verklaard worden door het fosfaatreductieplan in 2017 en de introductie van fosfaatrechten in 2018 waardoor veel melkveehouders werden gedwongen om extra koeien af te voeren. Doordat melkveehouders de minst presterende dieren afvoerden, is de gemiddelde melkproductie per koe toen extra gestegen. In 2019 en 2020 steeg de melkproductie per koe verder door, naar respectievelijk 9.500 en 9.600 kg.

In de Lössregio was de stijging van de melkproductie per koe over de periode 2006-2020 het grootst met bijna 1.700 kg per koe. De melkproductie kwam daarmee in 2020 uit op bijna 9.800 kg melk per koe, ongeveer net zo hoog als de regio Zand 230. In de regio Zand 250 kwam de melkproductie per koe in 2020 uit op bijna 9.700 kg en in de Veen- en Kleiregio op rond de 9.400 kg.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven