Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Derogatiemeetnet preview
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Meetmelk - Derogatiebedrijven

Melkproductie per bedrijf gestegen tot boven een miljoen kg in 2019, melkproductie per koe en per hectare voedergewas stabiliseren
9/30/2021
In 2019 nam de gemiddelde melkproductie per bedrijf verder toe op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet en kwam voor het eerst uit boven de 1 mln. kg meetmelk. De melkproductie per koe en per hectare voedergewas weken niet veel af van het niveau in 2018.

Stijgende trend bij melkproductie per bedrijf 
Op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet vertoonde de hoeveelheid geproduceerde melk (uitgedrukt in meetmelk/FPCM, fat and protein corrected milk) een stijgende trend over de periode 2006-2019. De melkproductie nam toe van gemiddeld ruim 600.000 naar ruim 1 mln. kg per bedrijf. In 2019 nam de melkproductie per bedrijf toe met 44.000 kg ten opzichte van 2018. De toename in 2018 ten opzichte van 2017 was met nog geen 21.000 kg veel kleiner. Als gevolg van de introductie van fosfaatrechten moesten in 2018 veel melkveehouders de veestapel inkrimpen om binnen het toegestane aantal fosfaatrechten te blijven. In 2019 waren de bedrijven in de Kleiregio het grootst met ruim 1,10 mln. kg melkproductie, gevolgd door de regio’s Zand 250 (zandregio waarin de gebruiksnorm dierlijke mest 250 kg N/ha is) en Veen met respectievelijk 1,07 en 1,01 mln. kg melkproductie. Bedrijven in de Lössregio waren met ruim 872.000 kg melkproductie het kleinst in 2019. Bij de start van het derogatiemeetnet in 2006 waren de bedrijven in de Lössregio gemiddeld ook al het kleinst met een melkproductie van 526.000 kg.

Intensivering in alle regio’s
De (meet)melkproductie per hectare voedergewas vertoont een stijgende trend over de periode 2006-2016 op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet. In 2006 werd gemiddeld 13.700 kg melk per hectare geproduceerd en in 2016 was dit toegenomen tot 17.600 kg/ha. Na 2016 is de melkproductie per hectare voedergewas gemiddeld vrij stabiel gebleven met niveaus van 17.700 tot 17.800 kg/ha, maar er zijn wel verschillen tussen de regio’s. In de regio’s Klei en Zand 230 daalde de melkproductie per hectare voedergewas na 2016 tot respectievelijk 16.700 en 19.700 kg melk per hectare. In de regio’s Löss en Zand 250 bleef de melkproductie per hectare voedergewas na 2016 redelijk stabiel op een gemiddeld niveau van respectievelijk ongeveer 17.600 en 16.700 kg. Alleen in de Veenregio vond een verdere stijging plaats van de melkproductie per hectare voedergewas tot ruim 17.500 kg.Stijging melkproductie per koe, vooral in 2017 en 2018 
De (meet)melkproductie per koe nam in alle regio’s toe over de gehele periode 2006 tot en met 2019. Gemiddeld werd op melkveebedrijven in het derogatiemeetnet in 2019 bijna 9.500 kg melk per koe geproduceerd, terwijl dat in 2006 minder dan 8.400 kg was. Voor alle regio’s geldt dat er in de periode 2006 tot en met 2010 een stijging in melkproductie per koe was, terwijl deze vooral in 2011 en 2012 weer iets daalde. Vanaf 2014 is er weer een stijgende trend in de melkproductie per koe waarneembaar in alle regio’s. Hierbij vallen de forse stijgingen in de jaren 2017 (+ 346 kg) en in mindere mate ook 2018 (+ 214 kg) op. Dit kan verklaard worden door het fosfaatreductieplan in 2017 en de introductie van fosfaatrechten in 2018 waardoor veel melkveehouders werden gedwongen om extra koeien af te voeren. Doordat melkveehouders de minst presterende dieren afvoerden, is de gemiddelde melkproductie per koe gestegen.

In de Lössregio was de stijging van de melkproductie per koe over de periode 2006-2019 het grootst met 1.700 kg/koe. De melkproductie kwam daarmee in 2019 uit op ruim 9.800 kg melk per koe, het hoogste niveau van alle grondsoortregio’s. Na Löss volgenden de regio’s Zand 230 met ruim 9.750 en Zand 250 met bijna 9.700 kg melkproductie per koe. In de Klei- en Veenregio was de melkproductie per koe het laagst met respectievelijk bijna 9.200 kg en bijna 9.300 kg in 2019.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven