Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Varkenshouderij

Liquiditeitspositie varkensbedrijven opnieuw verbeterd, vooruitzicht blijft positief
10/30/2019
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal, en kwam eind september uit op 45.200 euro. Daarmee is bijna de top van maart 2018 bereikt. De stemming is nu duidelijk beter dan vorig jaar toen de liquiditeitspositie steeds verder onderuitging met als dieptepunt de negatieve stand in de periode december-april. Sinds mei is de rekening-courant weer positief en zal naar verwachting verder stijgen. Het saldo van bij- en afschrijvingen was het tweede en derde kwartaal duidelijk hoger dan in het eerste kwartaal en in 2018 dankzij gestegen opbrengstprijzen. De biggenprijzen liggen op een hoog niveau na de bereikte top in juni, wat voor zeugenbedrijven een opbrengstverbetering gaf, en tegelijkertijd een kostenstijging betekende voor vleesvarkensbedrijven. Ook de opbrengstprijs voor vleesvarkens steeg in het tweede kwartaal en was vervolgens prijshoudend in het derde kwartaal, waardoor ook de liquiditeitspositie van vleesvarkensbedrijven verder is verbeterd. Dalende voerprijzen leveren voor alle varkensbedrijven een kostenvoordeel op. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.


De rekening-courantpositie van zeugenbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 12.000 euro verbeterd, maar staat eind september nog altijd negatief op -48.000 euro. Aantrekkende biggenprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van deze verbetering. Dit jaar was de prijsstijging ongeveer twee keer zo sterk als gebruikelijk in het voorjaar. In het derde kwartaal hebben de biggenprijzen eerst even iets terrein prijsgegeven, maar bewegen vervolgens, tegen het normale seizoenspatroon, nog een stap omhoog. Met het vierde kwartaal voor de boeg, met normaal gesproken lagere opbrengstprijzen voor biggen, wordt verwacht dat de rekening-courantpositie minder sterk zal verbeteren richting eind dit jaar. Wel zijn de voerprijzen in het derde kwartaal circa 7% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar.
 
De rekening-courantpositie van vleesvarkenshouders is ook gestegen dankzij hogere verkoopprijzen voor vleesvarkens en iets gedaalde biggenprijzen. Dat resulteerde in een netto-verbetering van circa 17.000 euro eind september ten opzichte van eind tweede kwartaal. Vergeleken met september vorig jaar ligt de rekening-courantpositie van vleesvarkensbedrijven met 41.000 euro dit jaar iets hoger.

Fluctuaties in de varkenssector zijn vooral duidelijk zichtbaar in de zeugenhouderij omdat vleesvarkensbedrijven de schommelingen vaak kunnen opvangen via aanpassing van de biggenprijzen.

Bijschrijvingen op rekening-courant gestegen
Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2018. Vanaf mei is een duidelijke verbetering te zien in de cumulatieve bijschrijvingen. Ook de afschrijvingen liggen vanaf mei dit jaar op een hoger niveau, wat verklaard wordt door de hogere uitgaven voor biggen op vleesvarkensbedrijven.Minder bedrijven in het rood
Het totaal aandeel bedrijven met een negatief rekening-courant saldo is gedaald van 41% eind tweede kwartaal naar 28% eind derde kwartaal. De daling was het sterkst in de groep van -25.000 tot 0 euro. Ook is een daling te zien bij de groep met een rekeningstand die lager is dan 50.000 euro negatief.

Bedrijven die een positieve stand van de rekening hebben, zijn verder gestegen, zodat het aandeel bedrijven met meer dan 25.000 euro positief saldo gestegen is van 39% in het tweede kwartaal, tot 50% tegen het eind van het derde kwartaal.

Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan ook laag zijn omdat er bijvoorbeeld leningen zijn afbetaald of investeringen zijn gedaan. Bedrijven met een liquiditeitstekort moeten wel maatregelen nemen om acute betalingsproblemen te voorkomen. Al met al is er dus een duidelijke verbetering van de rekening-courant-positie in het derde kwartaal.De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe varkensbedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse.

De grootste verschuivingen in het saldo op de rekening-courant tussen het derde kwartaal en het tweede kwartaal van 2019 zitten in de klasse van -50.000 tot -25.000 euro. Hiervan blijft 27% van de bedrijven in dezelfde klasse, verschuift 23% naar een klasse met een positief saldo en komt kwart in de klasse met een saldo onder -50.000 euro en een kwart in de klasse van -25.000 tot 0 euro.Vooruitzichten positief
We verwachten een gunstige afzetmarkt in komende maanden, misschien wel jaren. De dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen heeft geleid tot meer export naar die landen. Maar er is nog geen sprake van een explosieve stijging, waardoor de prijzen niet door het dak gaan. De afgelopen weken zijn de prijzen van Nederlandse vleesvarkens gestabiliseerd.
Er zijn ook veel zeugen geslacht in China door boeren die willen voorkomen dat ze hun veestapel kwijtraken in het geval van een besmetting met Afrikaanse varkenspest op hun bedrijf. Daardoor zullen in komende maanden ook veel minder varkens worden geslacht. Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft, ondanks officiële verklaringen die anders zeggen. Een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten en herstel daarvan kan nog jaren duren. De Chinese markt is wel verstoord, maar nog redelijk rustig gebleven, doordat er zeugen zijn geslacht en door een dalende consumptie. Hoewel Afrikaanse varkenspest voor consumenten ongevaarlijk is, hebben consumenten toch de neiging het product links te laten liggen, ondanks dat varkensvlees voor Aziaten een cultureel ingebed onderdeel is van hun consumptiepatroon. Dus een dalende vraag en tot nu toe beperkte daling van het aanbod geven nog geen aanleiding tot een prijsexplosie. Sinds de zomer is de binnenlandse prijs voor slachtvarkens in China fors gestegen. Dat lijkt de toon te zetten voor de wereldmarkt. We verwachten dat het tekort aan varkensvlees de komende periode groter zal worden. Hoewel de VS door de handelsperikelen met China niet favoriet is als leverancier, nemen de exportvolumes vanuit de VS wel toe. Desondanks benutten Europese landen de ontstane ruimte om meer te exporteren. Het is moeilijk te voorspellen tot welk niveau de varkensprijzen zullen gaan stijgen en hoe lang de hoge prijzen aanhouden. We verwachten al met al een gunstige varkensmarkt voor de rest van 2019 en het komende jaar.

In november gaat de saneringsregeling varkenshouderij van start. Dit zal eind volgend jaar leiden tot een daling van het aantal bedrijven, de productie en de beschikbare varkensrechten. Vooral in het zuiden van het land ontstaat nu reeds krapte op de markt voor varkensrechten.

In november gaat de saneringsregeling varkenshouderij van start. Dit zal eind volgend jaar leiden tot een daling van het aantal bedrijven, de productie en de beschikbare varkensrechten. Vooral in het zuiden van het land ontstaat nu reeds krapte op de markt voor varkensrechten.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
•Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach, ABN AMRO en Agrifirm. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op varkensbedrijven groter dan 100.000 euro SO.
•De inkomenspositie van varkensbedrijven is terug te vinden op BINternet.
•Actuele prijsontwikkeling per maand van varkens.
•De Barometer Agrarische Sector geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van vleesvarkens en zeugenbedrijven.
•Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven