Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Melkveehouderij

Hogere liquiditeit melkveebedrijven
4/30/2018
De liquiditeit van melkveebedrijven is over de eerste 3 maanden van 2018 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met bijna 6.000 euro, iets minder dan het laatste kwartaal van 2017. Ondanks de dalende melkprijs nam het saldo op de rekening-courant toe doordat de melkopbrengsten in januari door extra betalingen over het voorgaande jaar, zoals premies voor weidegang, altijd hoger zijn. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geinvesteerd en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau.


De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2018 uit op 14.500 euro. Dit is een stijging van bijna 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van 2017 en ruim 20.000 euro hoger dan de stand een jaar eerder. De stijging op jaarbasis kwam vooral door hogere inkomsten uit melk en zuivel. De laatste maand van het eerste kwartaal stond de rekening-courant positie al wel onder druk.

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privĂ©-uitgaven zijn verwerkt. In januari zijn de melk- en zuivelopbrengsten hoger dan in de andere maanden door uitbetaling van premies voor duurzaamheid en weidegang. Dit was ook in 2017 het geval. In vergelijking met de eerste 3 maanden van 2017 waren de melkopbrengsten hoger maar werden er ook meer op leningen afgelost. Tegelijkertijd namen de spaartegoeden toe en werd er minder geinvesteerd.


Aantal bedrijven met een positief rekening-courantsaldo toegenomen
Vergeleken met een jaar eerder is in het eerste kwartaal van 2018 het aantal bedrijven met een saldo hoger dan 25.000 euro op de lopende rekening met de helft toegenomen tot bijna 37%. Aan de onderkant is het aantal bedrijven met een saldo lager dan -25.000 euro met ruim een kwart afgenomen. Per 31 maart heeft 69% van de melkveebedrijven een positieve stand van de rekening-courant; een jaar eerder was dit nog 59%. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2017 is de rekening-courantpositie iets gunstiger geworden.
 

De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 zijn de grootste verschuivingen naar hogere klassen. De grootste klasse met een verbetering van meer dan 25.000 euro is het meest toegenomen. De instroom is vanuit alle lagere klassen. Ook is in de figuur nog een kleine verslechtering zichtbaar van een groep melkveebedrijven in de klasse 0 tot +25.000 euro naar de middenklasse van -25.000 tot 0 euro zichtbaar. De verschillen met het voorgaande kwartaal is een afgezwakte versie met die van het eerste kwartaal van 2017. De verschillen zijn minder groot maar de tendensen zijn hetzelfde.


Melkprijs 2018
De melkprijs is over het eerste 4 maanden van 2018 bij de meeste melkverwerkers iedere maand gedaald. De vraag naar eiwitten blijft achter, waardoor de voorraad mager melkpoeder in EU-interventie nog steeds iets toeneemt. De prijzen voor boter en volle melkpoeder laten begin 2018 een voorzichtig herstel zien. De prijzen van magere melkpoeder en kaas staan onder druk. Per saldo resulteert dit nog niet in een hogere fabrieksprijs.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de melkveehouderij ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen, saldi en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt, de saldi uit de Barometer Agrarische Sectoren tweemaandelijks en de inkomens jaarlijks.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO).
  • De inkomenspositie van melkveebedrijven is terug te vinden op BINternet
  • De Barometer Agrarische Sectoren geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van veehouderijbedrijven
  • Actuele prijsontwikkeling per maand van melk
  • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven