Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Melkveehouderij

Liquiditeit melkveebedrijven eerste kwartaal verbeterd
4/30/2019
De liquiditeit van melkveebedrijven heeft zich over de eerste 3 maanden van 2019 verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018. Na oktober 2018 werd de kentering al zichtbaar. Ondanks de dalende melkprijs nam het saldo op de rekening-courant toe doordat de melkopbrengsten in januari door extra betalingen over het voorgaande jaar, zoals premies voor weidegang, altijd hoger zijn. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau. De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Overschrijvingen van en naar een spaarrekening worden buiten beschouwing gelaten. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn wel in het saldo verwerkt.De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het eerste kwartaal in 2019 uit op 7.000 euro. Dit is een stijging van 10.600 euro ten opzichte van de stand aan het eind van 2018, maar 10.000 euro lager dan de stand een jaar eerder. De daling op jaarbasis kwam vooral door lagere inkomsten uit melk en zuivel. De laatste maand van het eerste kwartaal stond de rekening-courantpositie onder druk doordat de investeringen en de toegerekende kosten toenamen.
In januari zijn de melk- en zuivelopbrengsten hoger dan in de andere maanden door uitbetaling van premies voor duurzaamheid en weidegang. Dit was in eerdere jaren ook het geval.
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 had het gemiddelde melkveebedrijf een hoger saldo op de rekening-courant (lopende rekening) dan aan het eind van 2018. Vanaf november 2018 stijgt de rekening-courantpositie. Tot die tijd daalde deze positie van plus 21.000 in januari 2018 naar minus 13.000 euro in november 2018 met een kleine opleving

Onderstaande figuren geven de totale bij- en afschrijvingen per maand op de rekening-courant weer vanaf 2018. Het beeld is wisselend: sommige maanden van het 1e kwartaal in 2019 zijn vergelijkbaar met dezelfde maand in 2018 maar andere laten een stijging zien. Dit geldt zowel voor de bij- als afschrijvingen. Per saldo zijn de bijschrijvingen over het gehele 1e kwartaal in 2019 gestegen; tegelijkertijd zijn de afschrijvingen minder gestegen; hierdoor nam het totale saldo over het eerste kwartaal toe met circa 3.500 euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Aantal bedrijven met een positief rekening-courantsaldo neemt weer toe.
De verschillen tussen bedrijven zijn groot, zo staat eind maart 2019 11% van de bedrijven meer dan 50.000 euro in het rood en heeft ruim een kwart van de bedrijven meer dan 25.000 euro op de lopende rekening staan.


Vergeleken met het 4e kwartaal 2018 is de rekening-courantpositie verbeterd. De bedrijven schuiven door naar een positieve of naar een minder negatieve groep. Had in de tweede helft van 2018 ongeveer de helft van de bedrijven een positieve rekening-courant, in het eerste kwartaal van 2019 heeft zich dit hersteld naar circa 59% en komt het niveau weer in de buurt van het eerste halfjaar van 2018.
De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018 zijn er verschuivingen naar klassen met een hoger saldo op de lopende rekening. De meest positieve klasse neemt 5% toe en de meest negatieve klasse neemt 5% af.


Melkprijs 2019
De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe melkveebedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Doorgaans blijft het grootste gedeelte van de bedrijven in de eigen klasse. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 zijn er verschuivingen naar klassen met een hoger saldo op de lopende rekening. De meest positieve klasse neemt 5% toe en de meest negatieve klasse neemt 5% af.

Vooruitzichten 2019

Ondanks de droogte is er gemiddeld nog geen groot tekort aan ruwvoer. De relatief grote voorraden aan het begin van 2018, door het productieve groeiseizoen in 2017, zijn flink aangesproken maar dat heeft (nog) geen invloed op de rekening-courantpositie van de melkveebedrijven. In de winter en het vroege voorjaar van 2019 zal blijken of er een krapte aan ruwvoer op zal treden en in hoeverre dit kosten met zich meebrengt in de vorm van ruw- en krachtvoeraankopen. De Global Dairy Trade prijsindex liep gedurende 2018 op, maar daalde in augustus onder het beginniveau van 2018 en ligt aan het eind van het jaar hier ruim 5% onder. De tendens is in 2019 stijgend. Door de betere marktomstandigheden zijn de interventievoorraden melkpoeder inmiddels fors afgenomen.

Het is onduidelijk of de naweeën van de droogte van 2018 in het voorjaar van 2019 nog gaan doorwerken. De temperatuur is goed zodat de grasgroei al vroeg op gang is gekomen. Voor het eerste kwartaal is dit gunstig; een eventueel tekort aan ruwvoer hoeft niet met aankopen te worden gecompenseerd. De afgelopen winter (behalve de eerste helft van maart) is wel vrij droog verlopen en dit zou op termijn kunnen leiden tot een tekort aan ruwvoer.. De Global Dairy Trade prijsindex liep gedurende 2018 op, maar daalde in augustus onder het beginniveau van 2018 en ligt aan het eind van 2018 hier ruim 5% onder. Sinds het begin van het jaar is de index met bijna 20% gestegen en ligt hiermee op het niveau van zomer 2017, die zich kenmerkte door een sterke stijging van de melkprijs. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer.

Het is onduidelijk of de naweeën van de droogte van 2018 in het voorjaar van 2019 nog gaan doorwerken. De temperatuur is goed zodat de grasgroei al vroeg op gang is gekomen. Voor het eerste kwartaal is dit gunstig; een eventueel tekort aan ruwvoer hoeft niet met aankopen te worden gecompenseerd. De afgelopen winter (behalve de eerste helft van maart) is wel vrij droog verlopen en dit zou op termijn kunnen leiden tot een tekort aan ruwvoer. De Global Dairy Trade prijsindex liep gedurende 2018 op, maar daalde in augustus onder het beginniveau van 2018 en ligt aan het eind van 2018 hier ruim 5% onder. Sinds het begin van het jaar is de index met bijna 20% gestegen en ligt hiermee op het niveau van zomer 2017, die zich kenmerkte door een sterke stijging van de melkprijs. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de melkveehouderij ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen, saldi en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt, de saldi uit de Barometer Agrarische Sectoren tweemaandelijks en de inkomens jaarlijks.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op melkveebedrijven groter dan 100.000 euro SO.
  • De inkomenspositie van melkveebedrijven is terug te vinden op BINternet
  • De Barometer Agrarische Sectoren geeft een beeld van actuele ontwikkelingen van het saldo van veehouderijbedrijven
  • Actuele prijsontwikkeling per maand van melk
  • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven