Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven fors omlaag in tweede kwartaal
7/26/2019
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 36.000 euro. Dit is meer dan een jaar eerder, maar de daling in het tweede kwartaal was forser dan destijds. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.In het tweede kwartaal 2019 was de stand op de rekening-courant meer dan 20.000 euro lager dan aan het eind van het eerste kwartaal. Vooral in april bleven de bijschrijvingen uit verkoop van gewassen flink achter op vorig jaar door een lagere uitbetaling voor suikerbieten. Over het gehele kwartaal gezien is de daling van inkomsten uit gewassen ten opzichte van vorig jaar beperkt. Investeringen en hogere kosten zorgden met name voor de netto daling van de stand op de lopende rekening ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarnaast is de indruk dat de schuldenpositie van akkerbouwers bij leveranciers oploopt.


Bij- en afschrijvingen nemen toe
Zowel de bij- als de afschrijvingen waren in het tweede kwartaal 2019 hoger dan in de vergelijkbare periode in 2018. Vooral in mei zijn er flinke verschillen te zien met het jaar ervoor. Dit heeft te maken met leningen die zijn ontvangen, waarmee investeringen zijn gefinancierd.Groter deel van de bedrijven staat in het rood 
Het totaalbeeld is een lagere liquiditeitspositie, die ook terug te zien is in de verdeling van de bedrijven over de diverse liquiditeitsklassen. Eind tweede kwartaal 2018 was op meer dan helft van de akkerbouwbedrijven de stand op de rekening-courant hoger dan 25.000 euro. Een jaar later gold dat nog voor ongeveer 40% van de bedrijven. Het percentage bedrijven met een stand lager dan 50.000 euro negatief verdubbelde ten opzichte van het eerste kwartaal tot bijna 20%. In totaal staat iets meer dan 40% van de bedrijven in het rood, dat is ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal vorig jaar.


Bedrijven met erg lage liquiditeit weten dit niet te verbeteren in tweede kwartaal 
Het aandeel bedrijven dat meer dan 50.000 euro rood staat, neemt flink toe in het tweede kwartaal. Bijna de helft van deze bedrijven stond ook het eerste kwartaal flink in het rood, maar eenderde deel van de groep had in het eerste kwartaal nog een positieve stand op de rekening-courant. Deze bedrijven maken dus een forse duikeling qua liquiditeit. Slechts 9% van de bedrijven die meer dan 50.000 euro rood stonden in het eerste kwartaal wist de liquiditeitspositie iets te verbeteren tot een negatieve stand tussen de 25 en 50 duizend euro.


Vooruitzichten 2019
In het derde kwartaal zal de oogst van veel gewassen plaatsvinden. Een deel daarvan wordt af-land afgeleverd, waarna de liquiditeit door uitbetaling toe zal nemen. De oogst gaat ook gepaard met loonwerk-, diesel- en (eventuele) reparatiekosten en kosten van ingehuurde arbeid, dus met de nodige uitgaven, die mogelijk pas in het vierde kwartaal worden afgerekend. De komende maanden zijn nog spannend, omdat het groeiseizoen opnieuw erg droog dreigt te worden, met name in Oost-Nederland. Als de weersomstandigheden niet veranderen moet, net al vorig jaar, rekening gehouden worden met lagere kg-opbrengsten en hogere kosten (zoals diesel en arbeide) door (extra) beregening. Hoe dit financieel uitpakt, is nu nog moeilijk te zeggen. Een lagere kg-opbrengst is niet altijd nadelig, als daar een hogere verkoopprijs tegenover staat. Hoe die balans uitpakt, zal afhangen van de algehele marktsituatie, dus van vraag en aanbod. Daarbij zal het aanbod ook sterk afhangen van de weersomstandigheden in de komende maanden, met name of het neerslagtekort blijft oplopen en zo ja, hoe grootschalig er opbrengstderving gaat optreden: op regionale schaal, nationaal of zelfs EU-breed. In veel gebieden staan de gewassen er nu nog goed voor, dus mogelijk treedt de opbrengstderving regionaal op. Gemiddeld resulteert dit in een hogere productie dan in 2018 en lagere prijzen. Per saldo zouden de inkomsten in het vierde kwartaal dan vergelijkbaar kunnen zijn met een jaar geleden, maar dan met meer volume en lagere prijzen dan in 2018. Dit kan leiden tot een vergelijkbaar beeld van ontvangsten en uitgaven als in het derde en vierde kwartaal van 2018.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
  • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
  • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
  • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven