Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Liquiditeitsmonitor
Kies een thema
Economie

Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Kaspositie akkerbouwbedrijven vergelijkbaar met 2019 dankzij Corona-tegemoetkomingen
10/27/2020
De stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven was aan het eind van het derde kwartaal 2020 verder gedaald tot ongeveer 4.000 euro. Deze stand is hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Deze verbetering is mede te danken aan de vervroegde uitbetaling van betalingsrechten door RVO. De akkerbouwbedrijven ontvingen in juli een voorschot van gemiddeld ruim 12.000 euro; normaal vindt er in december een volledige uitbetaling plaats (30.000 euro in 2019). In augustus 2020 waren de bijschrijvingen hoger dan de afschrijvingen, in tegenstelling tot het jaar ervoor. Betalingen door aardappelverwerkers waren het derde kwartaal hoger dan het jaar ervoor, terwijl in mei en juni de betalingen nog sterk achterbleven bij 2019.


De liquiditeitspositie werd ook positief beïnvloed doordat er minder werd geïnvesteerd en minder belasting werd betaald dan het jaar ervoor; dit kan uitstel van betalingen betreffen in verband met coronamaatregelen vanuit de overheid. Door bovengenoemde maatregelen is de liquiditeitspositie op peil gebleven. Op de langere termijn kan alsnog een daling plaatsvinden. Belasting zal uiteindelijk betaald moeten worden, de betalingen in december van RVO zullen lager zijn en investeringen blijven nodig om de bedrijfsuitrusting op orde te houden daarnaast moeten uitgestelde rentebetalingen ook weer worden ingelopen.

Bij- en afschrijvingen lager dan derde kwartaal 2019
De bijschrijvingen waren in het derde kwartaal ruim 20.000 euro lager dan een jaar eerder. Vooral in september waren de bijschrijvingen lager, vooral doordat er in september 2019 nieuwe leningen werden verstrekt. De afschrijvingen waren 34.000 euro lager dan het jaar ervoor. Vooral door lagere betalingen aan de Belastingdienst en lagere investeringen.Aandeel bedrijven met negatieve stand neemt toe
Het percentage akkerbouwbedrijven met een negatieve stand op de rekening-courant steeg in het derde kwartaal tot 40%. Dit is nagenoeg gelijk aan het aandeel in dezelfde periode van 2019. Vooral bij de groep met een negatief saldo tussen -25.000 en -50.000 euro vond de stijging plaats. Toch nam ook de grootte van de groep met meer dan 25.000 euro in de plus toe, ten opzichte van het tweede kwartaal. In 2019 stond aan het eind van het derde kwartaal nog 50% van de bedrijven meer dan 25.000 euro in de plus.


Flinke sprongen in liquiditeitsontwikkeling op de bedrijven 
Het aandeel van de bedrijven met een stand tussen de -50 en -25.000 euro nam het sterkst toe. De groep bestaat voor 1/5 uit bedrijven die in het tweede kwartaal nog in de plus stonden en dus te maken kregen met een stevige liquiditeitsdaling. De helft van de groep had in het vorige kwartaal nog een tekort van maximaal 25.000 euro. Van de bedrijven die meer dan 50.000 euro rood stonden in het derde kwartaal, had ruim 70% ook in het tweede kwartaal al een sterk negatieve stand. De grootste groep is de groep met een stand van meer dan 25.000 euro. Het grootste deel van deze groep had in het tweede kwartaal ook al een positieve stand. Maar deze groep bestaat ook voor 10% uit bedrijven die een sprong hebben gemaakt van meer dan 50.000 euro negatief naar plus 25.000 euro.


Vooruitzichten 2020
De oogst van diverse akkerbouwgewassen loopt nog. De prijsontwikkeling voor uien en suiker is wat gunstiger dan vorig jaar. De aardappelprijzen zijn fors lager dan vorig jaar. Voorraden van bijvoorbeeld frites zijn groot, wat niet gunstig is voor de prijs van vrije aardappelen. De contractprijzen die begin 2020 zijn vastgelegd, zijn iets hoger dan in 2019. Een prognose voor de liquiditeitsontwikkeling is onzeker. De afzet van de akkerbouwproducten zal sterk afhankelijk zijn van de Europese of mondiale ontwikkelingen op het gebied van corona. Het laatste kwartaal zorgt normaal gesproken voor een toename van de liquiditeit. Door de prijsontwikkelingen en de lagere uitbetaling door RVO zullen de bijschrijvingen waarschijnlijk lager uitvallen dan vorig jaar. Voor bedrijven die aanspraak hebben gedaan op de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 - dat zijn in de akkerbouw bedrijven die in het voorjaar fritesaardappelen in opslag hadden die niet tot frites zijn verwerkt - zullen de al uitbetaalde voorschotten de komende maanden worden aangevuld na vaststelling van de definitieve hoeveelheden niet-geleverde aardappelen en van de vergoeding per kg aardappelen.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Referenties
  • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
  • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
  • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
  • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven