Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Subsidies - Kottervisserij

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014-2020) en (2021-2027)
24-10-2022
In januari 2014 trad het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) in werking. Het EFMZV ondersteunt het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB): de regeling van de Europese Unie voor het beheer van vissersvloten en het behoud van visbestanden als gemeenschappelijke hulpbron. Het fonds moet bijdragen aan ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de Europese visserij en de aquacultuur, door duurzaam vissen te stimuleren, meer banen in de vissector te realiseren en de economie in kustgemeenten te versterken.In totaal was voor dit fonds 6,4 mld. euro beschikbaar voor de periode 2014-2020. Het EFMZV richtte zich op de volgende prioriteiten:
1. Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij
2. Bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
3. Bevordering van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)
4. Bevordering van de afzet en verwerking van visserijproducten
5. Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
6. Technische bijstand, voor de uitvoering van het programma

Nederland heeft voor de periode 2014-2020 101,5 mln. euro uit het EFMZV toegekend gekregen. Dit bedrag komt overeen met 1,6% van het totale fonds. De Nederlandse overheid heeft zelf nog eens 27,3 mln. euro bijgedragen aan het totale subsidiebedrag dat ten bate van de Nederlandse visserijsector en kustgemeenschappen wordt ingezet.

In 2020 is als gevolg van Covid-19 een wijziging opgetreden in de hoogte van het budget voor de subsidies en de subsidietermijnen. Er is een subsidieregeling opengesteld voor tijdelijke stopzetting van visserij-activiteiten als gevolg van Covid-19 en een compensatieregeling voor viskwekerijen die minder inkomsten hebben als gevolg van Covid-19.

De volgende openstellingen waren (deels) in 2020:

• Subsidie stilliggen Covid-19. Aanvraagperiode 15 mei tot en met 15 juli 2020. Beschikbaar budget: 9 mln. euro.
• Compensatie voor viskwekerijen (COVID-19). Aanvraagperiode: 17 augustus tot en met 17 september 2020. Beschikbaar budget: 1,5 mln. euro.
• Subsidieregeling jonge vissers. Aanvraagperiode 6 januari tot en met 30 juni 2020. Beschikbaar budget: 350.000 euro.
• Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. Aanvraagperiode 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021. Beschikbaar budget 4 mln. euro.
• Afzetbevordering visserij en aquacultuur. Aanvraagperiode 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021. Beschikbaar budget 4,3 mln. euro.
• Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties. Aanvraagperiode 3 augustus tot en met 28 augustus 2020. Beschikbaar budget: 44.250 euro.

Een deel van het EFMZV-budget gaat naar overheidsopdrachten, waarbij de overheid zelf de begunstigde is van het EFMZV-budget. Het gaat hierbij om activiteiten die van algemeen belang zijn, zoals het verzamelen van gegevens over visbestanden en de controle op de visserij. Daarnaast kan het ook gaan om onderzoeksopdrachten, voorlichting of technische bijstand. De overheid huurt derden in om de feitelijke werkzaamheden uit te voeren. Deze inhuur gebeurt volgens de aanbestedingsregels. Onder technische bijstand vallen de kosten die de overheid zelf maakt om haar taken voor het EFMZV uit te voeren, zoals het beoordelen van subsidieaanvragen. De laatste gegevens over EFMZV staan op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/eu-fonds-maritieme-zaken-en-visserij/openbaarmaking-efmzv-subsidies

Onder het huidige EFMZV-fonds worden geen regelingen meer opengesteld. In 2021 komt er een nieuw fonds voor de visserij- en aquacultuursector, het Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). De Nederlandse plannen met dit fonds staan in het concept Operationeel programma, dat van 12 maart tot 23 april 2021 ter consultatie op internet stond. Volgens de kamerbrief van 26 maart 2021 is de verwachting dat het Operationeel programma medio 2021 aan de Commissie wordt voorgelegd en dat eind 2021 de eerste projectvoorstellen kunnen worden ingediend.

In het Nederlandse concept-Operationele plan EMVAF wordt ingezet op de volgende hoofdthema’s:
1. Innovatieve kottervisserij
2. Uitvoeren verplichtingen Gemeenschappelijk Visserijbeleid
3. Natuur
4. Aquacultuur en verwerkende keten

De bedoeling is dat het nieuwe fonds flexibeler wordt ingezet en dat de lidstaten zelf meer vrijheid krijgen bij de invulling ervan. Dus met minder regels en voorwaarden.

Het Nederlandse budget voor de periode 2021-2027 bedraagt 97,9 miljoen EU-middelen, aangevuld met 41,9 mln. euro nationale cofinanciering. Ongeveer de helft van het budget gaat naar de Europees wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens over visbestanden.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Referenties
  • Meer informatie over: EFMZV
Meer informatie over: EMVAFMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven