Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Opslagcapaciteit dierlijke mest - Melkveehouderij

Minimaal 8 maanden opslagcapaciteit dierlijke mest in alle regio’s
6/4/2020

Op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) neemt de gemiddelde opslagcapaciteit voor mest toe in de periode 2002-2018. Met uitzondering van enkele jaren in het begin van de genoemde periode, is de gemiddelde opslagcapaciteit tenminste 8 maanden.


In 2018 is de mestopslagcapaciteit in de Lössregio gemiddeld 9,6 maanden. Op melkveebedrijven in de andere regio’s kan voor een iets langere periode mest worden opgeslagen. In de Klei- en Veenregio is de gemiddelde opslagcapaciteit bijna 11 maanden. De spreiding in opslagcapaciteit tussen melkveebedrijven is groot, maar omvat in 2018 minimaal 6 maanden van de jaarlijkse mestproductie van de veestapel (10%-procentwaarde). Veehouders dienen over voldoende opslagcapaciteit te beschikken voor de mestproductie van de dieren in de periode van 1 augustus tot 1 maart. Bedrijven met een ruime opslagcapaciteit hebben meer mogelijkheden om de mest onder optimale omstandigheden uit te rijden dan bedrijven met een krappe opslagcapaciteit. Dit kan leiden tot een hogere benutting en/of minder kans op uitspoeling van nutriënten uit dierlijke mest. Door schaalvergroting en intensivering hebben de laatste jaren meer melkveebedrijven een mestoverschot dat afgevoerd moet worden.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven