Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Melkveehouderij

Stikstofbedrijfsoverschot loopt op in 2017
8/21/2019

Melkveebedrijven in de Zand-, Klei- en Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) behaalden in 2017 eenzelfde stikstofbedrijfsoverschot als in 2016, ruim onder het langjarig gemiddelde (1991-2017). Melkveebedrijven in de Kleiregio hadden in 2017 een bedrijfsoverschot van gemiddeld 176 kg stikstof per ha, in de Veenregio is dit gemiddeld 130 kg stikstof per ha.


De variatie in het bedrijfsoverschot tussen bedrijven is groot. Sommige bedrijven hebben een bedrijfsoverschot van nog geen 10 kg stikstof per ha terwijl andere bedrijven ruim boven de 200 kg stikstofoverschot per ha uitkomen. Het stikstofbedrijfsoverschot is sinds 1991 met 47% (Kleiregio) tot 61% (Zandregio) gedaald.

Minder stikstof via voeraankopen in 2017
Het grootste deel van de stikstofaanvoer op melkveebedrijven bestaat uit voeraankopen. Op de tweede plaats komt de aanvoer via kunstmest. De aanvoer van stikstof op melkveebedrijven via organische mest, dieren, plantaardige producten en overige aanvoer zijn van gering belang. In de Zandregio was de aanvoer via voer in 2017 met gemiddeld 214 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Bij de melkveehouders in de Veenregio werd dat jaar gemiddeld 152 kg stikstof per ha in de vorm van voer aangevoerd. De aankoop van voer hangt samen met de melkproductie per ha voedergewassen. In de periode 2002-2017 nam de melkproductie per ha toe, evenals de stikstofbemesting op grasland, de voeraankopen per ha en daarmee de totale stikstofaanvoer per ha. In elke regio&39;s is een hogere aanvoer van stikstofkunstmest in 2017 zichtbaar.

 
Afvoer van stikstof door dierlijke mest stagneert in 2017
Op melkveebedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via dierlijke producten (vooral melk) verder toe in de periode 2002-2017. Reden is vooral de toegenomen melkproductie per ha, die gemiddeld 1,6% per jaar steeg in 2002-2017. In 2017 bedroeg de afvoer van dierlijke producten in Zandregio 97 kg stikstof per ha. Collega melkveehouders in de Kleiregio realiseerden een afvoer van 86 kg stikstof per ha. De laagste afvoer hadden melkveehouders in de Veen- en Lössregio met slechts 78-80 kg stikstof per ha. Naast melk wordt ook een toenemende hoeveelheid stikstof met dierlijke mest afgevoerd. De afvoer van stikstof via dierlijke mest bedroeg in 2017 gemiddeld 61 kg per ha in de Zandregio. Vooral in de Kleiregio is in 2017 minder afgevoerd. In de periode 2002-2016 nam de afvoer via dierlijke mest in bijna alle grondsoortregio’s juist toe, met gemiddeld 12% per jaar. Door de lagere veebezetting hoefde in 2017, ondanks de toegenomen melkproductie per ha, niet meer stikstof en fosfaat via mest te worden afgevoerd.

 
Stikstofoverschot op bedrijfsniveau daalt in 2017 in de Lössregio
Melkveebedrijven in de Lössregio hebben in meeste jaren gemiddeld het laagste stikstofbedrijfsoverschot van alle regio’s, maar wel met variaties tussen jaren. Zo is het stikstofbedrijfsoverschot in 2015 en 2016 hoger dan voorgaande jaren, maar 2017 een stuk lager. Dat kwam vooral door meer afvoer van stikstof met plantaardige producten en minder aanvoer van stikstof via voeraankoop. De Veenregio kenmerkt zich door een lage aan- en afvoer van stikstof per ha op bedrijfsniveau. Het overschot was daardoor in 2017 het op een na laagste, na de Lössregio. In de Kleiregio is het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot door de jaren heen het hoogst, mede door de relatief hoge aanvoer van stikstof met kunstmest. De melkveebedrijven in de Zandregio hebben zowel een hoge aanvoer als een hoge afvoer van stikstof per ha waaruit een stikstofbedrijfsoverschot resulteert van 138 kg per ha. Dat is 21% lager dan in 2010 en ruim 60% lager dan in 1991. Ook in de Veenregio was de daling van het stikstofbedrijfsoverschot in de afgelopen decennia fors. In de Kleiregio is het overschot tussen 1991 en 2002 ook flink gedaald, maar daarna gestabiliseerd tussen 165 en 190 kg per ha. Melkveebedrijven in de Lössregio lieten de grootste daling van het stikstofbedrijfsoverschot zien tussen 1991 en 2002, maar sindsdien is er een langzaam stijgende trend door intensivering met meer voeraankopen en oplopende melkproductie per ha.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven