Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Meetmelk - Melkveehouderij

Hoogste melkproductie per ha voedergewas in de Zandregio
6/4/2020

Op melkveebedrijven in de Zandregio is de melkproductie in de periode 2001-2018 met 35% gestegen tot 18.870 kg per ha voedergewas. Dat is een gemiddelde stijging van 1,8% per jaar vooral dankzij de groeispurt sinds 2005. Daarentegen is in de Veenregio de meetmelkproductie het laagst met gemiddeld ruim 3.500 kg per ha voedergewas lager dan in de Zandregio.De spreiding in kg meetmelk per ha voedergewas tussen bedrijven neemt de laatste jaren toe. Dit is het gevolg van enerzijds een verdere verhoging van de melkproductie per ha op veel bedrijven en anderzijds een gelijkblijvende of lage melkproductie per ha op een aantal bedrijven. Melkveehouders hanteren verschillende strategieën resulterend in een stijgende, dalende of gelijkblijvende melkproductie per ha voedergewas.
 
 
Het niveau van de melkproductie per koe is met ruim 9.600 kg het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio en het laagst in de Veenregio met bijna 8.800 kg meetmelk/koe in 2018. Over een langere periode gezien (2001-2018) is de jaarlijkse groei van de melkproductie per koe in de Zandregio ook het hoogst (1,3% per jaar), tegenover 0,8% extra meetmelk per koe per jaar in de Veenregio.

Melkproductie per ha voedergewas sterker gestegen dan melkproductie per koe
De meetmelkproductie per ha voedergewas (meetmelk is een voor vet- en eiwitpercentage gestandaardiseerde hoeveelheid melk) is in de periode 2001-2018 gestegen, maar niet in een rechte lijn. In 2004-2005 vertoonde de melkproductie per ha een dip in de meeste regio’s. Daarna steeg de melkproductie per ha voedergewas weer tot 2010, gevolgd door een periode van stagnatie. Vanaf 2013 is de melkproductie per ha voedergewas jaar op jaar verder gestegen in alle regio’s, met uitzondering van de Lössregio in 2015 en 2018. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas vanaf 2006 het snelst gestegen, van ruim 14.000 kg meetmelk per ha in 2006 naar bijna 19.000 kg meetmelk per ha in 2018 (+35%). In de Kleiregio en de Lössregio was de toename van melkproductie per ha gemiddeld circa 30% in de periode 2006-2018. En in de Veenregio was de toename circa 21%. De toename is het gevolg van een hogere melkproductie per koe en vooral van de intensivering, resulterend in meer melkkoeien per ha voedergewas. Overigens is 2017 een afwijkend jaar in de reeks. In alle regio’s (behalve de Lössregio) steeg de melkproductie per koe in 2017 meer dan de melkproductie per ha voedergewas. De Fosfaatreductieregeling resulteerde in dat jaar in een lager gemiddeld aantal melkkoeien waardoor de veebezetting daalde. De melkproductiestijging per ha voedergewas bleef daardoor achter bij de melkproductiestijging per koe. In 2018 nam zowel het aantal melkkoeien per ha voedergewas alsmede de melkproductie per koe toe. 
 
De gemiddelde meetmelkproductie per koe op melkveebedrijven in de Veen- en Kleiregio is met respectievelijk 15% en 19% gestegen in de periode 2001-2018. Melkveebedrijven in de Zandregio behaalden de hoogste productiestijging per koe van gemiddeld 23% in dezelfde periode. Deze productiestijging werd grotendeels al gerealiseerd in de periode 2001-2010.


Voeding beïnvloedt de melkproductie per koe 
In de Klei- en Zandregio daalde de meetmelkproductie per koe in de jaren 2011 en 2012 om vervolgens in 2013 weer wat te stijgen. De tijdelijke daling van de meetmelkproductie per koe in 2011 en 2012 kan diverse oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is dat ondernemers door de dreigende overschrijding van het melkquotum minder krachtvoer hebben gevoerd met als gevolg een lagere melkproductie per koe. Ook het weer kan van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het ruwvoer waardoor minder melk en lagere vet- en eiwitgehalten zijn gerealiseerd. Melkveebedrijven in alle regio’s behaalden in 2018 gemiddeld een productiestijging die uiteenloopt van 120 kg in de Veenregio tot 240 kg meetmelk per koe in de Zandregio. In 2018 is de melkproductiestijging per koe gemiddeld ruim 2%.

De variatie (10-90-procentwaarden) in meetmelkproductie per koe tussen bedrijven in de periode 2001-2018 is niet wezenlijk veranderd. Het verschil in de gemiddelde meetmelkproductie tussen een hoog- en laagproductieve veestapel bedraagt ongeveer 3.000 kg meetmelk per koe.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven