Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Meetmelk - Melkveehouderij

Hoogste melkproductie per ha voedergewas in de Zandregio
8/21/2019

Op melkveebedrijven in de Zandregio is de melkproductie in de periode 2001-2017 met 34% gestegen tot 18.850 kg per ha voedergewas. Dat is een gemiddelde stijging van 2,0% per jaar vooral dankzij de groeispurt sinds 2005. Daarentegen is in de Veenregio de meetmelkproductie het laagst; gemiddeld bijna 4.000 kg per ha voedergewas lager dan in de Zandregio. Die achterstand is in de laatste 10 jaar verder vergroot door kleinere toename van melkproductie per koe en melkveebezetting per ha.De spreiding in kg meetmelk per ha voedergewas tussen bedrijven neemt de laatste jaren toe. Dit is het gevolg van enerzijds een verdere verhoging op veel bedrijven van de melkproductie per ha en anderzijds een gelijkblijvende of lage melkproductie per ha op een aantal bedrijven. Melkveehouders hanteren dus verschillende strategieën in de ontwikkeling van de melkproductie per ha voedergewas.
 
 
Het niveau van de melkproductie per koe is met ruim 9.400 kg het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio en het laagst in de Veenregio (8.700 kg meetmelk/koe in 2017). Over een langere periode gezien (2001-2017) is de jaarlijkse groei van de melkproductie per koe in de Zandregio ook het hoogst (1,2% per jaar), tegenover 0,8% extra meetmelk per koe per jaar in de Veenregio.

Melkproductie per ha voedergewas sterker gestegen dan melkproductie per koe
De meetmelkproductie per ha voedergewas (meetmelk is een voor vet- en eiwitpercentage gestandaardiseerde hoeveelheid melk) is in de periode 2001-2017 gestegen, maar niet in een rechte lijn. In 2004-2005 vertoonde de melkproductie per ha een dip in de meeste regio’s. Daarna steeg de melkproductie per ha voedergewas weer tot 2010 gevolgd door een periode van stagnatie. Vanaf 2013 is de melkproductie per ha voedergewas jaar op jaar verder gestegen in alle regio’s, met uitzondering van de Lössregio in 2015. Wel is in laatstgenoemde regio de melkproductie per ha voedergewas vanaf 2006 het snelst gestegen, van ruim 11.000 kg meetmelk per ha in 2006 naar circa 16.300 kg meetmelk per ha in 2017. In de andere drie regio’s was de toename van melkproductie per ha gemiddeld circa 25% in de periode 2006-2017. Die toename is het gevolg van een hogere melkproductie per koe en vooral van de intensivering, dus meer melkkoeien per ha voedergewas. Overigens is 2017 een afwijkend jaar in de reeks. In alle regio’s behalve de Lössregio steeg de melkproductie per koe in dat jaar meer dan de melkproductie per ha voedergewas. De Fosfaatreductieregeling resulteerde in een lager gemiddeld aantal melkkoeien waardoor de veebezetting daalde. De melkproductiestijging per ha voedergewas bleef daardoor achter bij de melkproductiestijging per koe.

De gemiddelde meetmelkproductie per koe op melkveebedrijven in de Veen- en Kleiregio is met totaal 13% en 17% gestegen in de periode 2001-2017. Melkveebedrijven in de Zandregio behaalden de hoogste productiestijging per koe van gemiddeld 20% in dezelfde periode. Die productiestijging werd al grotendeels gerealiseerd in de periode 2001-2010.


Voeding beïnvloedt de melkproductie per koe 
In de Klei- en Zandregio daalde de meetmelkproductie per koe in de jaren 2011 en 2012 om vervolgens in 2013 weer wat te stijgen. De tijdelijke daling van de meetmelkproductie per koe in 2011 en 2012 kan diverse oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is dat ondernemers door de dreigende overschrijding van het melkquotum minder krachtvoer hebben gevoerd met als gevolg een lagere melkproductie per koe. Ook het weer kan van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het ruwvoer waardoor minder melk en lagere vet- en eiwitgehalten zijn gerealiseerd. Melkveebedrijven in alle regio’s behaalden in 2017 gemiddeld een productiestijging die uiteenloopt van ruim 310 kg in de Lössregio tot 380 kg meetmelk per koe in de Veenregio. In 2017 is de melkproductiestijging gemiddeld per regio 3-5%.

De variatie (10-90-procentwaarden) in meetmelkproductie per koe tussen bedrijven in de periode 2001-2016 is niet wezenlijk veranderd. Het verschil in de gemiddelde meetmelkproductie tussen een hoog- en laagproductieve veestapel bedraagt ongeveer 3.000 kg meetmelk per koe. In de Veen- en Lössregio is het verschil tussen de laagste en hoogste percentiel circa 800 kg groter als gevolg van een grotere diversiteit in bedrijfssystemen.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven