Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Veebezetting - Melkveehouderij

Veebezetting iets omlaag in 2018
6/4/2020

Op de melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is de veebezetting (fosfaat-gve per ha cultuurgrond) na een periode van daling (2002-2006) weer gestegen. Na 2016 is de veebezetting in alle regio’s gedaald tot gemiddeld 2,3 gve/ha in 2018. Het hoogst was de veebezetting in de Zandregio (gemiddeld 2,4 gve/ha) en het laagst in de Veenregio en de Lössregio (beide 2,1 gve/ha). Door de jaren heen was de veebezetting in de Zandregio ook het hoogst. De veebezetting wordt vooral bepaald door melkkoeien en jongvee, en in mindere mate door overige graasdieren en staldieren. Staldieren zoals vleesvarkens, die aan het begin van deze eeuw vooral op melkveebedrijven in de Zandregio aanwezig waren, zijn vrijwel verdwenen door steeds verdergaande specialisatie.


Veebezetting bijna 20% boven niveau van 10 jaar geleden 
Aan het begin van deze eeuw daalde de veebezetting per ha vooral als gevolg van de melkproductiestijging per dier. Bij een gelijkblijvend melkquotum zijn daardoor minder melkkoeien nodig om het quotum vol te melken. De jaren daarna nam het aantal gve per hectare toe in alle regio,s. Sinds 2015 ligt de veebezetting weer boven het niveau van 2001 en bijna 20% boven het niveau van 2006. Melkveebedrijven in de Lössregio zijn in vergelijking tot de andere regio,s meer geïntensiveerd. Dit blijkt uit de veebezetting van 2,1 gve/ha in 2018 tegenover een veebezetting van 1,8 gve/ha in 2006.


In 2018 weer meer melkkoeien per hectare
Melkveebedrijven hebben in 2018 gemiddeld 1,9 melkkoeien per hectare In de Zandregio is de veebezetting voor melkkoeien het hoogste (2,0 melkkoeien/ha). De veebezetting voor jongvee in de Kleiregio en Veenregio is gemiddeld 0,3 gve/ha. In de andere regio,s is dat bijna 0,4 gve/ha. Melkveebedrijven in de Zandregio zijn van oudsher duidelijk intensiever dan in de andere regio,s. Sinds 2016 neemt de veebezetting voor jongvee af in alle regio’s door de maatregelen voor fosfaatreductie en door de aandacht voor de verlenging van de levensduur van melkkoeien. De verlenging van de levensduur leidt tot een kleinere jongveestapel. Daarentegen is het aantal melkkoeien per hectare in alle regio’s in 2018 iets hoger dan in 2017. Het jongvee is deels uitgewisseld met melkkoeien. De Lössregio heeft een groter aantal stuks jongvee per melkkoe, waardoor het aantal melkkoeien hier kan toenemen. Op melkveebedrijven zijn de overige graasdieren en de staldieren van relatief gering belang in de veebezetting per ha.

 Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven