Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bedrijfsomvang dieren - Melkveehouderij

Afname melkveestapel per bedrijf in 2017
12/20/2018

Melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) groeiden in de periode 2001-2017 gemiddeld bijna 50% gemeten in aantal grootvee-eenheden (gve). Deze schaalvergroting is in alle grondsoortregio’s te zien en was het sterkst in de Kleiregio (+50%). Ook in alle afzonderlijke jaren was er schaalvergroting maar niet ieder jaar evenveel. In bijna alle regio’s groeide het aantal gve het sterkst in de jaren 2008, 2013, 2015 en 2016 (meer dan 5%). De afname van het aantal gve in 2017 is het gevolg van maatregelen om de fosfaatproductie in melkveemest terug te dringen. De Fosfaatreductieregeling verplicht melkveehouders feitelijk tot reductie van hun veestapel tot een niveau gekoppeld aan de peildatum 2 juli 2015.


In 2007/2008 leidden sterk gestegen melkprijzen en verruiming van het melkquotum een relatief sterke groei van de melkveestapel in. Ook in 2013 stimuleerden een stijging van de rentabiliteit en de aangekondigde afschaffing van de melkquotering tot een sterke toename van het aantal grootvee-eenheden (gve). Toen in 2015 de melkquotering daadwerkelijk werd afgeschaft, zette de schaalvergroting vervolgens verder door tot eind 2016 het Fosfaatreductieplan werd ingesteld. In alle regio’s hebben melkveehouders daardoor hun melkveestapel ingekrompen met gemiddeld 2-4 gve in 2017.

Melkveebedrijven in de Kleiregio het grootst
De gemiddelde bedrijfsomvang verschilt tussen de regio&39;s. In de Lössregio zijn de bedrijven in 2017 het kleinst met 113 gve per bedrijf en in de Kleiregio het grootst met 135 gve per bedrijf. Op de melkveebedrijven in de Zandregio waren in 2017 omgerekend gemiddeld 120 gve per bedrijf aanwezig en in de Veenregio 128 gve. De rangorde in bedrijfsomvang tussen de regio’s is niet veranderd sinds 2001. De melkveebedrijven in de Kleiregio blijven het grootst.


Grootvee-eenheden
Het aantal fosfaat-gve op een bedrijf is de optelsom van alle gemiddeld aanwezige landbouwdieren (graasdieren en staldieren) op het bedrijf omgerekend naar de fosfaatproductie van één melkkoe. Zo telt een kalf ongeveer voor 0,25 gve mee in het totaal en jongvee in de leeftijd van 1-2 jaar ongeveer voor 0,5 gve. Groei in gve per bedrijf kan zowel bestaan uit extra jongvee, extra melkkoeien als ook het afstoten van jongvee en vervolgens vergroten van het aantal melkkoeien.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven