Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bedrijfsomvang dieren - Melkveehouderij

Tweede jaar op rij een afname melkveestapel per bedrijf
6/4/2020

Melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) groeiden in de periode 2001-2018 gemiddeld met bijna 45% gemeten in aantal grootvee-eenheden (gve). Deze schaalvergroting is in alle grondsoortregio’s te zien en was het sterkst in de Kleiregio (+47%). Ook in alle afzonderlijke jaren was er sprake van schaalvergroting maar niet ieder jaar evenveel. In bijna alle regio’s groeide het aantal gve het sterkst in de jaren 2008, 2013, 2015 en 2016 (meer dan 5%). De afname van het aantal gve in 2017 en 2018 is het gevolg van maatregelen om de fosfaatproductie in melkveemest terug te dringen. De Fosfaatreductieregeling uit 2017 verplichtte melkveehouders tot reductie van hun veestapel. Het fosfaatrechtenstelsel welke vanaf 2018 van kracht is, reduceert de veestapel tot een niveau gekoppeld aan de peildatum van 2 juli 2015.


In 2007/2008 leidden sterk gestegen melkprijzen en verruiming van het melkquotum een relatief sterke groei van de melkveestapel in. Ook in 2013 stimuleerden een stijging van de rentabiliteit en de aangekondigde afschaffing van de melkquotering tot een sterke toename van het aantal gve. Toen in 2015 de melkquotering daadwerkelijk werd afgeschaft, zette de schaalvergroting vervolgens verder door tot eind 2016. Het Fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel zorgden ervoor dat melkveehouders in alle regio’s hun melkveestapel hebben ingekrompen met gemiddeld 4-6 gve in twee jaar tijd.

Melkveebedrijven in de Kleiregio het grootst
De gemiddelde bedrijfsomvang verschilt tussen de regio’s. In de Lössregio zijn de bedrijven in 2017 het kleinst met 111 gve per bedrijf en in de Kleiregio het grootst met 133 gve per bedrijf. Op de melkveebedrijven in de Zandregio waren in 2018 omgerekend gemiddeld 118 gve per bedrijf aanwezig en in de Veenregio 116 gve. De melkveebedrijven in de Kleiregio blijven daarmee het grootst ten opzichte van de andere regio’s.


Grootvee-eenheden
Het aantal fosfaat-gve op een bedrijf is de optelsom van alle gemiddeld aanwezige landbouwdieren (graasdieren en staldieren) op het bedrijf omgerekend naar de fosfaatproductie van één melkkoe. Zo telt een kalf voor 0,22 gve mee in het totaal en jongvee in de leeftijd van 1-2 jaar voor 0,44 gve. Groei in gve per bedrijf kan zowel bestaan uit extra jongvee, extra melkkoeien alsmede het afstoten van jongvee en vervolgens vergroting van het aantal melkkoeien.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven