Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bedrijfsomvang grond - Melkveehouderij

Areaal cultuurgrond op melkveebedrijven neemt toe
7/24/2018

In alle grondsoortregio's stijgt in de periode 2001-2016 het bedrijfsareaal op melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is. De melkveebedrijven in de Kleiregio zijn gemiddeld het grootst met 61 ha cultuurgrond per bedrijf. In de Zandregio is de omvang van de bedrijven gemiddeld 49 ha per bedrijf en daarmee het kleinst van de vier regio’s in 2016. De jaarlijkse toename van het bedrijfsareaal sinds 2001 ligt in alle regio’s iets boven 2% per jaar. Het grotere areaal per gemiddeld bedrijf is het gevolg van autonome groei door aankoop van cultuurgrond en doordat meer kleinere bedrijven stoppen met de productie.Kleiregio snelste groeier in areaal cultuurgrond
In de periode 2001-2016 zijn de melkveebedrijven in de Kleiregio gegroeid met gemiddeld 19 ha cultuurgrond per bedrijf; dit is 2,5% per jaar. Dat is bijna gelijk aan het groeipercentage van 2,4% per jaar in de Veen- en Zandregio. In de Lössregio is de gemiddelde groei per jaar van het areaal cultuurgrond het laagst met 2,1%. Gebruik van niet-landbouwgrond (bijvoorbeeld natuurgrond dat vanaf 2006 wordt vastgelegd) komt op melkveebedrijven in alle grondsoortregio's weinig voor, variërend van nihil tot enkele hectares per bedrijf.
 

Alleen cultuurgrond onder Nederlandse wetgeving telt mee

Onder de hierboven weergegeven oppervlakte cultuurgrond valt alleen de cultuurgrond die binnen Nederland gelegen is. Grondpercelen in het buitenland die door steekproefbedrijven worden gebruikt, zijn afzonderlijk in het Bedrijveninformatienet geregistreerd. Ook het gebruik van nutriënten (via bemesting en beweiding) en onttrekkingen van nutriënten (via geoogste gewassen) op gronden in het buitenland worden zo goed mogelijk vastgelegd. Met deze registraties is het mogelijk om de nutriëntengebruiken en bodemoverschotten specifiek te berekenen voor de cultuurgrond die onder de Nederlandse wetgeving valt.

Alleen cultuurgrond onder Nederlandse wetgeving telt mee
Onder de hierboven weergegeven oppervlakte cultuurgrond valt alleen de cultuurgrond die binnen Nederland gelegen is. Grondpercelen in het buitenland die door steekproefbedrijven worden gebruikt, zijn afzonderlijk in het Bedrijveninformatienet geregistreerd. Ook het gebruik van nutriënten (via bemesting en beweiding) en onttrekkingen van nutriënten (via geoogste gewassen) op gronden in het buitenland worden zo goed mogelijk vastgelegd. Met deze registraties is het mogelijk om de nutriëntengebruiken en bodemoverschotten specifiek te berekenen voor de cultuurgrond die onder de Nederlandse wetgeving valt.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven