Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bouwplan - Akkerbouw

Aandeel suikerbieten daalt niet meer
7/24/2018
Akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebben een vrij stabiel bouwplan. Tussen de regio’s zijn wel verschillen in de aandelen per gewas en de ontwikkeling daarin.

Zo telen akkerbouwbedrijven in de Kleiregio relatief veel wintertarwe (28%) en poot- en consumptieaardappelen (24%). Daarnaast kent de Kleiregio het hoogste aandeel overige gewassen, waartoe gewassen als uien en conservengroenten zijn gerekend. Op de bedrijven in de Lössregio vinden we van alle regio’s de hoogste aandelen suikerbieten en consumptieaardappelen. Evenals in de Kleiregio wordt wintertarwe ook in de Lössregio veelvuldig geteeld (28%), maar in de Zandregio komt dat gewas weinig voor. Op de akkerbouwbedrijven in de Zandregio bestaat het gemiddelde bouwplan vooral uit zetmeelaardappelen, voedergewassen (zoals snijmais), zomergerst en suikerbieten.

Afname aandeel suikerbieten gestopt
In alle regio’s is het aandeel suikerbieten in de loop der jaren kleiner geworden. Zo daalde het aandeel suikerbieten in de Kleiregio tussen 2001 en 2015 met bijna de helft (van 16% naar 9%), maar in 2016 herstelde het aandeel suikerbieten naar 12% doordat de tijdelijke korting van het suikerquotum in 2015 door te veel C-suiker voorbij is. Ook in de andere regio’s is die areaaltoename te zien, na de trendmatige daling in voorgaande jaren. Suikerbieten worden vanwege het achterblijvende bietenloof als potentieel uitspoelingsgevoelig gewas gezien. Vanaf 2015 zijn de stikstofgebruiksnormen voor suikerbieten en nog een reeks andere uitspoelingsgevoelige gewassen voor Noord-Brabantse en Limburgse telers met zand- of lössgrond met 20% gekort.

Tegenover de afname van het percentage suikerbieten valt in de Zandregio de stijging van het aandeel consumptie- en pootaardappelen op (van 8% in 2001 naar 13% in 2016). Op de akkerbouwbedrijven in de Lössregio worden in toenemende mate voedergewassen (zoals snijmais) en overige granen geteeld. In de Kleiregio is in de loop der tijd vooral het aandeel wintertarwe toegenomen ten koste van suikerbieten.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven