Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Bedrijfsomvang grond - Akkerbouw

Areaal cultuurgrond op akkerbouwbedrijven laatste jaren stabiel
7/24/2018

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is de bedrijfsoppervlakte gemiddeld met 20% gestegen sinds 2001. Wel zijn er verschillen tussen jaren en regio’s. In de Kleiregio neemt het bedrijfsareaal in de beginjaren van deze eeuw toe, gevolgd door een stabilisatie na 2010. In de Zand- en Lössregio is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 2013 zelfs gedaald en daarna vrij stabiel gebleven. De akkerbouwbedrijven in de Kleiregio zijn gemiddeld het grootst in 2016 met 62 ha per bedrijf en sinds 1991 het sterkst gegroeid (+20%). In de Lössregio was het areaal cultuurgrond in 2016 gemiddeld 41 ha per bedrijf en daarmee het kleinst van de drie regio's. Vergeleken met 1991 zijn de akkerbouwbedrijven in de Lössregio 12% groter geworden.


De afname van het bedrijfsareaal in de Zand- en Lössregio in 2013 is opmerkelijk. Dat is vooral het gevolg van veranderingen in de methode waarmee wordt bepaald wanneer een bedrijf tot het bedrijfstype akkerbouwbedrijven wordt gerekend. De grondslag (Standaardopbrengst) voor de bedrijfsomvang en -typering wordt iedere drie jaar herzien. Deze veranderingen leidden tot een iets andere samenstelling van de populatie waarbij de ‘nieuw ingestroomde’ akkerbouwbedrijven gemiddeld genomen iets minder cultuurgrond in gebruik hadden. Het LMM volgt naast gespecialiseerde akkerbouwbedrijven ook gewassencombinaties, mits het areaal tuinbouwgewassen niet meer dan 20% van het bedrijfsareaal uitmaakt. Deze gewassencombinaties lijken wat areaal en bemestingspraktijk betreft sterk op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven