Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij april en mei lager door hogere voerkosten, lagere melkopbrengsten en omzet vee
7/6/2020
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2020 uit op 13.400 euro, 15% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) liet over 2019 en begin 2020 een vrij stabiele ontwikkeling zien tussen de 34,50 en 36,70 euro per 100 kg.

In mei daalde de melkprijs voor het eerst onder de 33 euro; dat was sinds oktober 2016 niet meer gebeurd. De daling ten opzichte van 2019 was mede te wijten aan hogere voerkosten en lagere veeprijzen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe.De krachtvoerprijs stijgt al geruime tijd. e. De prijs lag in mei 2020 4% boven die van mei 2019. De maisprijs is nog steeds vrij hoog en vertoont een stijgende tendens. Ook de prijs van hooi neemt toe sinds augustus 2019. Het cumulatieve saldo over 2020 ligt 3% onder het niveau van 2019 (-2.200 euro).Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam vanaf december 2019 licht toe door de lagere voerprijs en de hogere melkprijs in vergelijking met een jaar geleden. In april en mei was het omgekeerd: de voerprijs was hoger, de melkprijs lager. Het saldo in mei 2020 raakte zo verder verwijderd van het langjarig gemiddelde (-15%).

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De Nederlandse zuivelnoteringen waren medio april op hun dieptepunt. De noteringen voor boter en magere melkpoeder kenden daarna weer een stijgende lijn. De gemiddelde prijs over 2020 van magere melkpoeder ligt ruim 9% boven het gemiddelde van 2019. De prijs van volle melkpoeder maakte eenzelfde ontwikkeling door. De boterprijs is echter 16% lager en ook de kaasprijs stond onder druk. De melkaanvoer lag over de eerste vijf maanden 3% hoger dan in 2019. De Europese melkproductie was de eerste drie maanden ook 3% hoger.

Global Dairy Trade
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. In 2019 liep die prijsindex op. In 2020 daalde de notering echter met 13% tot bijna het niveau van begin 2019.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Referenties
  • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
  • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
  • Agrimatie: Prijs van melk
  • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
  • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling. Vanaf 2018 zijn dat 6 melkverwerkers.
  • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven