Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Duurzame landbouw > Nieuws
         
Land- en tuinbouw op vele vlakken duurzamer

12/19/2016

De agrarische sector zette de afgelopen jaren op vele vlakken, evenals voorgaande jaren, stappen naar een meer duurzame productie. Op het gebied van onder andere dierenwelzijn, energiegebruik, broeikasgasemissie, ammoniakemissie en bodemoverschotten zijn de ontwikkelingen positief. Wel nam de mestproductie toe, waardoor het fosfaatplafond is overschreden. Ook de uitstoot van fijnstof steeg.

Nutriënten: EU-fosfaatplafond overschreden
De fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij nam in 2015 opnieuw toe (+8 mln. kg), met name de melkveehouderij droeg hieraan bij. Doordat het EU fosfaatplafond werd overschreden staat de verlening van de derogatie voor de melkveehouderij ter discussie. Door het grote aanbod van mest stegen de mestafzetprijzen van rundvee- en varkensmest.

Nutriënten: Bodemoverschotten nemen af
In de melkveehouderij daalde het stikstof- en fosfaatbodemoverschot per hectare naar het laagste niveau sinds 1991 mede onder invloed van de mestwetgeving. In 2014 daalden de overschotten vooral als gevolg van de hoge afvoer van mineralen door de hoge productie per hectare van gras en mais. Ook in de akkerbouw daalde het fosfaatoverschot in 2014, terwijl het stikstofoverschot stabiliseerde.

Nutriënten: Stabilisatie ammoniakemissie
Sinds 2010 bleef de ammoniakemissie stabiel. De melkveehouderij nam het grootste deel van de emissie voor haar rekening (bijna 50%). Emissiearme aanwending van mest en emissiearme stallen zorgden er mede voor dat de emissie sinds 1990 met 70% afnam.

Energie: Netto energiegebruik daalt sterk
Het netto energiegebruik nam in 2014 sterk af ten opzichte van 2013. De glastuinbouw is de grootste energiegebruiker van met name aardgas. Onder aanvoering van de glastuinbouw was de totale land- en tuinbouw netto leverancier van elektriciteit.

Klimaat: Broeikasgasemissie blijft gelijk
De broeikasgasemissie was in 2015 gelijk aan die van 2014. Ten opzichte van 1990 daalde de uitstoot met ruim 30%. De land- en tuinbouw was in 2015 verantwoordelijk voor 14% van de landelijke broeikasgasemissie. Ongeveer de helft van deze emissie bestaat uit de emissie van methaan door runderen.

Fijnstof: Toename van fijnstofemissie vooral door pluimveehouderij
De fijnstofemissie nam in 2015 met 2,5% toe. De pluimveehouderij veroorzaakte de grootse emissie. De varkenshouderij stootte ongeveer 15% van de totale hoeveelheid fijnstof uit. Door het gebruik van luchtwassers is de emissie lager dan in 2010.

Gewasbescherming: Minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nam in 2015 af. Dit gold ook voor de akkerbouw waar het gebruik voor meer dan 70% bestaat uit insecticiden en fungiciden. Het gebruik van deze middelen is deels afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de teelt. De milieubelasting daalde sterker dan het gebruik van middelen. Dit duidt op een toename van het gebruik van middelen met een lagere milieubelasting.

Dierenwelzijn: Verkoop antibiotica stabiel en meer integraal duurzame stallen
De verkoop van antibiotica was in 2015 gelijk aan de verkoop in 2014. In de periode 2009 – 2015 was de reductie in het gebruik 58%.. De beleidsdoelstelling voor 2015 van 12% integraal duurzame stallen is bereikt. In de meeste gevallen gaat het om stallen die voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Energiegebruik en efficientie
•      
•      
•      
•      

Afzet
•      

Milieubelastingspunten
•      
•      
•      
•      

Middelengebruik
•      
•      
•      
•      

Antibioticagebruik
•      
•      
•      
•      
•      

Mestproductie
•      

Ammoniakemissie
•      
•      
•      
•      
•      

Broeikasgasemissie
•      

Ruimtelijk PM10
•      

Aboluut PM10
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
5/5/2022:
4/26/2022:
4/7/2022:
3/1/2022:
1/13/2022:
10/6/2021:
10/1/2021:
9/24/2021:
9/22/2021:
8/27/2021:

Meer nieuws