Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie melkvee- en akkerbouwbedrijven verslechterd, varkensbedrijven opnieuw verbeterd

10/30/2019

De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2019 verslechterd. De stand op de rekening-courant nam ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal gemiddeld met 13.000 euro af tot -15.300 euro. Dit is te wijten aan de gedaalde melkprijs. Ondanks de droogte in vooral de zandgebieden heeft dit (nog) niet geleid tot extra ruwvoer- en krachtvoeraankopen omdat er in het voorjaar een ruime graslandproductie was. De zuivelmarkt lijkt redelijk in balans.

Kosten voor teelt en oogst zorgen voor daling van de liquiditeitspositie akkerbouw
De gemiddelde rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2019 ruim 16.000 euro. Dit is bijna 13.000 euro hoger dan een jaar eerder, maar bijna 20.000 euro lager dan aan het eind van het tweede kwartaal. Het derde kwartaal laat gewoonlijk een daling van de liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven zien, doordat de gewasopbrengsten laag zijn en wel kosten gemaakt worden voor de teelt en oogst. De producties van de belangrijke akkerbouwgewassen liggen zo rond het meerjaarsgemiddelde. Dat betekent een hogere productie dan het uitzonderlijke droge jaar 2018. Door de hogere productie van dit jaar dalen de prijzen, maar lijken nog wel van behoorlijk niveau. Voor het vierde kwartaal wordt een verbetering van de kaspositie voorzien door de verkoop van producten en uitkering van de betalingsrechten door RVO.

Hogere varkensprijzen door Afrikaanse varkenspest in China
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het derde kwartaal van 2019 ruim 27.000 euro verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, en kwam eind september uit op 45.200 euro. Daarmee is bijna het hoge niveau van maart 2018 bereikt. De gevolgen van de productiedaling in China en de rest van Azië als gevolg van Afrikaanse Varkenspest zijn duidelijk zichtbaar in hogere opbrengstprijzen. Daarnaast leveren dalende voerprijzen voor alle varkensbedrijven een kostenvoordeel op. De verwachtingen voor de rest van 2019 en het komende jaar zijn positief. De dalende productie in China en andere Oost-Aziatische landen heeft geleid tot meer export naar die landen. Het lijkt erop dat de Chinese overheid de ziekte nog lang niet onder controle heeft, ondanks officiële verklaringen die anders zeggen. Een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten en herstel daarvan kan nog jaren duren.

Kwartaalproduct vanuit publiek-private samenwerking
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf om ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:
4/30/2020:
4/29/2020:

Meer nieuws