Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie 2019: melkveebedrijven stabiel, varkens- en akkerbouwbedrijven gestegen

2/10/2020

Melkontvangsten stabiel
De gemiddelde stand op de rekening-courant kwam aan het einde van 2019 uit op 8.000 euro negatief; 700 euro lager dan de stand een jaar eerder. In 2018 was er een forse afname van de liquiditeit door gedaalde melkprijzen en investeringen in fosfaatrechten. Ten opzichte van 2018 lagen de melkopbrengsten in 2019 gemiddeld op een vergelijkbaar niveau. De spreiding in de kaspositie tussen de bedrijven is wel toegenomen. Door de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse en mondiale zuivelnoteringen wordt de komende maanden een stijging van de melkprijs verwacht. Dit zal een positief effect hebben op de liquiditeitspositie.

Meer investeringen door betere verdiensten in de akkerbouw
Het saldo op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven bedroeg in december 2019 ruim 46.000 euro; een verbetering van 7.000 euro ten opzichte van 2018. De toename van het saldo over geheel 2019 was minder dan de helft van de toename in 2018. De sterkste stijging van het saldo op de rekening-courant vond plaats in december; RVO keerde de betaalrechten uit en de uitgaven stegen niet mee. Door de gemiddeld hoge inkomens van oogstjaar 2018 kon er in 2019 meer geïnvesteerd worden dan in 2018. Maar er zijn grote regionale verschillen in grondsoort en beregeningsmogelijkheden waardoor de spreiding tussen bedrijven toeneemt. De verwachtingen voor 2020 zijn minder positief. De oogstvolumes van de akkerbouwgewassen waren in 2019 beduidend hoger dan in 2018. Hierdoor zijn de prijzen weer gezakt. De verwachting is daarom dat de gewasopbrengsten in de eerste helft van 2020 voor oogst 2019, lager zullen zijn dan de gewasopbrengsten in dezelfde periode van 2019.

Hogere varkensprijzen stuwen liquiditeitspositie omhoog
De liquiditeitspositie van varkensbedrijven is in 2019 sterk verbeterd. De rekening-courant bereikte in december een top van 81.000 euro. Dat is aanzienlijk hoger dan voorgaand jaar toen de rekening-courant in december op 7.000 euro negatief stond. Zowel de prijzen van biggen als van vleesvarkens stegen vanaf april door een grotere vraag naar varkensvlees, vooral uit China door een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. De weliswaar licht gestegen voerkosten konden ruimschoots worden gecompenseerd. De gunstige gang van zaken was voor een aantal bedrijven aanleiding voor meer investeringen. Zolang er in Nederland geen Afrikaanse varkenspest is, is het te verwachten dat de marktprijs het komende jaar op een lucratief niveau ligt. De vraag is wereldwijd groot, en kan vooralsnog niet ingevuld worden door toenemende productie. Varkensvoer zal naar verwachting in 2020 wel duurder worden, waardoor de marges waarschijnlijk wat verminderen, maar al met al zijn de verwachtingen voor 2020 positief. De saneringsregeling varkenshouderij die tot half januari 2020 was opengesteld, heeft veel inschrijvingen opgeleverd (circa 500 locaties). Een feitelijke krimp zal niet eerder dan eind 2020 beginnen en naar verwachting doorlopen tot het voorjaar van 2021. De krimp zal nauwelijks effect hebben op de prijzen, omdat prijsvorming vooral beïnvloed wordt door ontwikkelingen op de Europese en wereldwijde markt. Nederland is daarin een relatief kleine speler.

Kwartaalproduct vanuit publiek-private samenwerking
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld. Deze wordt elk kwartaal gepubliceerd op Agrimatie.nl. De monitor heeft als doel om meer inzicht te bieden in de factoren die van invloed zijn op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf om ondernemers daarmee te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
De liquiditeitsmonitor melkvee en akkerbouw is tot stand gekomen als publiek-private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. Door het toetreden van Agrifirm aan het samenwerkingsverband wordt er ook een liquiditeitsmonitor varkenshouderij gepresenteerd. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij, Akkerbouw en Varkenshouderij.


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
1/7/2021:
12/21/2020:
12/21/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/17/2020:
12/14/2020:
12/10/2020:
11/25/2020:

Meer nieuws