Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Daling stikstofoverschotten op akkerbouwbedrijven stagneert

7/24/2018

De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2016 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste grondwater schoner wordt. De daling van de uitspoeling is echter minder sterk dan bij melkveehouderijbedrijven, omdat op akkerbouwbedrijven onder andere de overschotten (aanvoer minus afvoer) minder zijn gedaald. Sinds 1991 is de stikstofbemesting in de akkerbouw niet substantieel gedaald, terwijl de gewasopbrengsten wel stegen. Dit resulteerde per saldo in een daling in overschotten en een hogere efficiëntie bij het gebruik van nutriënten. Sinds 2015 is de afname in stikstofoverschotten gestagneerd. In 2016 vielen de stikstofoverschotten, zowel op bedrijfsniveau als op de bodem, in alle regio’s hoger uit dan in de 5 voorgaande jaren. Relatief lage gewasopbrengsten in 2016 zijn daarvan de belangrijkste oorzaak. Dit blijkt uit de resultaten van het LMM dat RIVM en Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitvoeren.

Update van resultaten akkerbouwbedrijven op agrimatie
De resultaten voor de akkerbouwbedrijven in het Basismeetnet worden in verschillende artikelen gepresenteerd, waarbij elk artikel ingaat op een thema waarbij een aantal indicatoren in één of meerdere figuren in beeld wordt gebracht.
In totaal zijn er tien artikelen, waarvan:
- twee over het thema Grond (areaal cultuurgrond en grondsoorten)
- twee over het thema Gewassen (bouwplan en biologische productiewijze)
- twee over het thema Bemesting (stikstof en fosfaat)
- drie over het thema Overschotten (stikstof en fosfaat)
- één over het thema Waterkwaliteit (nitraatconcentratie in het uitspoelingswater)

Over LMM
Het LMM is ontwikkeld om de effecten van het Nederlandse mestbeleid op de nutriëntenemissies, en vooral de nitraatemissie, uit landbouwbronnen naar het grond- en oppervlaktewater te meten en de effecten van veranderingen in de landbouwpraktijk op deze emissie te volgen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit en Wageningen Economic Research is verantwoordelijk voor de vastlegging van de landbouwpraktijk. De resultaten van het LMM-project op Agrimatie worden eenmaal per jaar geactualiseerd. Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt gegeven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunnen zelf geselecteerd worden op lmm.rivm.nl.


Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Stikstofbedrijfsoverschot per ha
•      

Fosfaatbemesting per ha
•      

Stikstofbemesting per ha
•      

Fosfaatbodemoverschot per ha
•      

Stikstofbodemoverschot per ha
•      

Nitraat
•      Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Andere recente nieuwsberichten
4/18/2019:
4/6/2019:
3/19/2019:
3/14/2019:
3/6/2019:
3/6/2019:
2/21/2019:
2/21/2019:
1/31/2019:
1/31/2019:

Meer nieuws