Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Liquiditeitsmonitor

Ondernemers en belanghebbenden vragen zich regelmatig af: hoe staat de agrarische sector er financieel voor? Gaat het slechter of beter? In hoeverre zijn bedrijven in staat om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen? Om een actueel en representatief beeld te geven op deze vragen, ontwikkelden Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO een liquiditeitsmonitor. De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Dit geeft een helder beeld van de ontwikkeling van de kasstroom op melkvee- en akkerbouwbedrijven. Per eind juli 2018 verschijnt in samenwerking met Agrifirm ook een Liquiditeitsmonitor varkenshouderij.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Phone: +31(0)70-3358330