Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Fosfaatbedrijfsoverschot daalt

In alle grondsoortregio’s is het gemiddelde fosfaatoverschot op akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht duidelijk afgenomen. In 2014 bedroeg het saldo van aanvoer en afvoer van fosfaat op akkerbouwbedrijven in de Zandregio gemiddeld 15 kg P2O5 per hectare. Dit is 60% minder dan het langjarig gemiddelde. In de Kleiregio bedroeg het gemiddelde fosfaatoverschot in 2014 14 kg per ha, ofwel 45% minder dan het gemiddelde voor de periode 2002-2014.Belangrijkste oorzaak voor de trendmatige afname fosfaatoverschotten is het sterk verminderde gebruik van fosfaatkunstmest. In 2014 zorgden bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten nog voor extra afvoer.Fosfaataanvoer bestaat vooral uit organische mest
In de periode 2001-2014 neemt de gemiddelde fosfaataanvoer op akkerbouwbedrijven af. Vooral de aanvoer van kunstmestfosfaat is afgenomen. In de Zand- en Lössregio nam ook het gebruik via organische mest af; in de Kleiregio is het fosfaatgebruik via organische mestgebruik sinds 2001 toegenomen. Het grootste deel van de fosfaataanvoer is afkomstig uit organische meststoffen. In de Zandregio en Lössregio is het aandeel ‘organisch’ in de totale fosfaataanvoer inmiddels 90%. In de Kleiregio kwam het aandeel uit op gemiddeld 75%, terwijl het aan het begin van deze eeuw nog geen 50% was. De rest van de fosfaataanvoer bestaat hoofdzakelijk uit fosfaatkunstmest. De aanvoer van fosfaat via veevoer, dieren en plantaardige producten is zeer gering. Akkerbouwbedrijven in de Zand- en Kleiregio voerden in 2014 gemiddeld 69 kg fosfaat per ha aan. In de Lössregio lag de aanvoer gemiddeld 5 kg fosfaat per ha hoger. In deze regio neemt de aanvoer van fosfaat de laatste 2 jaar toe in tegenstelling tot de dalende trend van de jaren ervoor.


Fosfaatafvoer iets hoger in 2014
In alle regio’s wordt de fosfaatafvoer op akkerbouwbedrijven vrijwel volledig door de afvoer van plantaardige producten bepaald. In 2014 waren er bij veel akkerbouwgewassen topopbrengsten en daarmee was er een relatief hoge fosfaatafvoer. De akkerbouwers in de Lössregio realiseerden in 2014 de hoogste fosfaatafvoer. De gemiddelde fosfaatafvoer bedroeg toen 63 kg P2O5 per hectare, 9% meer dan gemiddeld in de periode 2006-2014. In de kleiregio was de afvoer met gemiddeld 55 kg P2O5 per hectare eveneens 10% boven het langjarig gemiddelde (2002-2014). In de zandregio lag de afvoer in 2014 zelfs 14% hoger dan het langjarig gemiddelde.


Variatie in overschot neemt af in de Zand- en Kleiregio
In Zand- en Kleiregio is de spreiding in de fosfaatoverschotten in de meest recente jaren duidelijk kleiner dan aan het begin van de zichtperiode. Het verschil tussen de 10- en 90-procentwaarden is er bijna gehalveerd. In de lössregio is de spreiding van alle regio’s het grootst. Maar deze vertoont, anders dan in die andere regio’s, geen duidelijke ontwikkeling in de tijd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal steekproefbedrijven waarop de gemiddeldes zijn gebaseerd, in de Lössregio relatief klein is (12 tot 20 bedrijven, variërend per jaar).

Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven