Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbodemoverschot per ha - Akkerbouw

Stikstofbodemoverschot hoger dan bedrijfsoverschot

De aanvoer en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt het bedrijfsoverschot en in belangrijke mate ook het bodemoverschot. De ontwikkelingen in de gemiddelde stikstofbodemoverschotten laten dan ook sterke overeenkomsten met de stikstofbedrijfsoverschotten zien. In de Lössregio en Zandregio lag het gemiddelde bodemoverschot van bedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid gericht is, in de jaren 2012-2014 duidelijk onder het langjarig gemiddelde. In de Kleiregio was alleen het bodemoverschot in 2014 duidelijk lager dan het langjarig gemiddelde.Voor alle regio’s geldt dat het stikstofbodemoverschot gemiddeld genomen hoger is dan het bedrijfsoverschot. Anders gezegd weegt de afvoer van stikstof via gasvormige verliezen niet op tegen de aanvoeren van stikstof via depositie, fixatie en nettomineralisatie. In 2014 hadden akkerbouwers in de Lössregio een bodemoverschot van 61 kg stikstof per ha. Hun collega’s in de Zandregio hadden een stikstofbodemoverschot van 100 kg per ha en in de Kleiregio van 101 kg per ha. In vergelijking met andere jaren in de periode 2001-2014 is het bodemoverschot laag. De spreiding in het stikstofbodemoverschot geeft een minimaal (10-procentwaarde) overschot van 45 kg per ha voor de Kleiregio. In de Zandregio is dit minimaal 61 kg stikstof per ha en in de Lössregio minimaal 12 kg stikstof per ha.
Dalende aanvoer via stikstofdepositie  
In alle regio’s vormt depositie de belangrijkste extra aanvoerpost op de bodem, die in de loop der jaren overigens wel sterk is afgenomen. Doordat de emissie van ammoniak afneemt, neemt de stikstofaanvoer door depositie ook af. In de periode 2001-2014 is deze afname 6 kg stikstofaanvoer per ha. Op de akkerbouwbedrijven in de Lössregio is de depositie het hoogst, in 2014 gemiddeld 27 kg per ha.

Mineralisatie alleen op moerige gronden
De aanvoer via nettomineralisatie betreft de veenafbraak in met name de moerige bodems op bedrijven in de Veenkoloniën. In het geval een bedrijf voor 100% op moerige grond is gelegen, bedraagt de aanvoer via nettomineralisatie 20 kg N per ha. Gemiddeld over de Zandregio bedraagt de aanvoer via nettomineralisatie 8 kg N per ha.
 
Stabiele aanvoer via fixatie
De aanvoer via fixatie heeft betrekking op de teelt van leguminosen zoals erwten, bonen en luzerne. Een constante aanvoer van ongeveer 1-3 kg stikstof per ha is afkomstig uit stikstofbinding door vlinderbloemige gewassen.  


Aanwendemissie 5-10% van totale afvoer
De afvoer van stikstof van de bodem door emissie van mestaanwending bedraagt in 2014 8 kg per ha op akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio. In de Kleiregio is dit hoger, namelijk 17 kg stikstof per ha. De emissies uit stallen, mestopslagen en beweiding spelen nauwelijks een rol. In de Kleiregio neemt het stikstofgebruik via dierlijke mest iets toe. Dientengevolge neemt de emissie ook iets toe. De emissie is 10% van de totale afvoer van stikstof van de bodem in de Kleiregio. In de Zand- en Lössregio is het aandeel van de emissie in de totale afvoer kleiner, namelijk 5%. Het overgrote deel van de afvoer wordt bepaald door de afvoer van plantaardige producten. 
 Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven