Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Melkveehouderij

Afname overschot in Klei- Löss- en Zandregio in 2014

Melkveebedrijven in de Klei- en Zandregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) behaalden in 2014 gemiddeld het laagste stikstofbedrijfsoverschot op bedrijfsniveau sinds 1991. Melkveebedrijven in de Zandregio hadden in 2014 een bedrijfsoverschot van gemiddeld 134 kg stikstof per ha, in de Kleiregio is dit gemiddeld 161 kg stikstof per ha. Reden is de gestegen stikstofafvoer van het bedrijf bij een gelijkblijvende aanvoer. De variatie in het bedrijfsoverschot tussen bedrijven is groot. Sommige bedrijven hebben een bedrijfsoverschot van nog geen 25 kg stikstof per ha terwijl andere bedrijven boven de 200 kg stikstofoverschot per ha uitkomen.Aanvoer van stikstof middels voeraankoop stijgt
Het grootste deel van de stikstofaanvoer op melkveebedrijven bestaat uit voeraankopen. Op de tweede plaats komt de aanvoer via kunstmest. Aanvoer van stikstof op melkveebedrijven via organische mest, dieren, plantaardige producten en overige aanvoer is van gering belang. In de Zandregio was de aanvoer via voer in 2014 met gemiddeld 195 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Bij de melkveehouders in de Veenregio werd dat jaar gemiddeld 136 kg stikstof per ha in de vorm van voer aangevoerd. De aankoop van voer hangt samen met de melkproductie per ha voedergewassen. In de periode 2002-2014 nam de melkproductie per ha toe, evenals de stikstofbemesting op grasland, de voeraankopen per ha en daarmee de totale stikstofaanvoer per ha.
 
Toenemende afvoer van stikstof door dierlijke mest
Op melkveebedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via dierlijke producten (onder andere melk) toe. Reden is de toegenomen melkproductie per ha. In 2014 bedroeg de afvoer van dierlijke producten in Zandregio 85 kg stikstof per ha. Collega melkveehouders in de Löss- en Kleiregio behaalden een afvoer van 77 kg stikstof per ha en in de Veenregio 71 kg stikstof per ha. Naast melk wordt ook een toenemende hoeveelheid stikstof met dierlijke mest afgevoerd. De afvoer van stikstof via dierlijke mest bedroeg in 2014 rond de 50 kg per ha in de Zand- en Lössregio. In de Klei- en Veenregio was dit veel lager, echter in alle grondsoortregio’s neemt deze afvoerpost toe. De toegenomen melkproductie per ha leidt tot een hogere productie van stikstof en fosfaat in mest per ha. Dit leidde, tezamen met aanscherpingen in gebruiksnormen, tot een toename in de afvoer van mest. De afvoer van stikstof met dieren en met plantaardige producten neemt ook toe.
 
Stikstofoverschot op bedrijfsniveau in de Kleiregio het hoogst 
Melkveebedrijven in de Lössregio hebben gemiddeld het laagste stikstofbedrijfsoverschot (2014: 118 kg/ha). In deze regio is de afvoer van stikstof met organische mest relatief groot. In de Kleiregio is het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot het hoogst (2014: 161 kg/ha) mede door de relatief hoge aanvoer van stikstof met kunstmest. De melkveebedrijven in de Zandregio hebben zowel een hoge aanvoer als een hoge afvoer van stikstof per ha waaruit een stikstofbedrijfsoverschot resulteert van 134 kg per ha. De Veenregio kenmerkt zich door een lage aan- en afvoer van stikstof per ha op bedrijfsniveau, het overschot bedroeg in 2014 gemiddeld ook 134 kg stikstof per ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven