Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stijgende bemesting met werkzame stikstof op grasland

Op melkveebedrijven in de Löss- en Veenregio van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) laat de gemiddelde stikstofbemesting per ha grasland een stijging zien. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. In de Zandregio is de bemesting met werkzame stikstof stabiel in de periode 2006-2014. Tussen de regio’s met de hoogste en laagste gemiddelde gift bestaat een verschil van ruim 40 kg werkzame stikstof per ha grasland. De variatie in de bemesting per ha grasland tussen bedrijven bedraagt  globaal 100 tot 400 kg werkzame stikstof per ha.
Lössregio grootste toename bemesting met werkzame stikstof
Melkveebedrijven in de Lössregio bemesten in 2014 gemiddeld ruim 50 kg werkzame stikstof per ha grasland meer dan in 2006. Hun collega’s in de Klei- en Veenregio gebruiken 30-40 kg stikstof per ha meer dan in het verleden. In de Zandregio is de bemesting nauwelijks veranderd in de tijd. De oorzaak van de stijging van de stikstofbemesting in de Löss- en Veenregio dient gezocht te worden in de ontwikkeling van de melkproductie per hectare en de daarmee gepaard gaande hogere voederbehoefte en mestproductie per ha. In de Lössregio zijn zowel de melkproductie per ha voedergewas als ook de werkzame stikstofbemesting per ha grasland sterk gestegen. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas niet gestegen en dat geldt eveneens voor de bemesting per ha grasland. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Kleiregio (2014: 282 kg stikstof per ha grasland) en de laagste in de Veenregio (2014: 240 kg). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten.


Kleine variatie in werkzame stikstofgift in de Zandregio
De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven gelegen in de Klei- en Lössregio is groot. Het verschil tussen de hoogste en laagste (10-90-procentwaarde) hoeveelheid werkzame stikstof bedraagt globaal 300 kg stikstof per ha grasland. In de Zandregio zijn de verschillen tussen bedrijven geringer. Het verschil tussen de hoogste en laagste gift bedraagt daar ongeveer 200 kg stikstof per ha grasland.

Wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest maal de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2014 verhoogd. Bijvoorbeeld de werkingscoëfficiënt van rundermest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80%. Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof maar staan los van de ontwikkelingen in de bemesting met totaal stikstof.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven