Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Land- en tuinbouw

Agrarische sector nauw verweven met andere delen van de economie
4-10-2016

De agrarische sector - opgebouwd uit de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij - is nauw verweven met andere delen van de economie. Enerzijds is agrarische productie nauwelijks mogelijk zonder toelevering van goederen en diensten zoals veevoer, kunstmest, energie, machines, stallen, kassen, veterinaire en zakelijke diensten; anderzijds vergen ruwe agrarische producten verwerking in de voedingsmiddelenindustrie, handel en distributie voordat ze op het bord van de consument terechtkomen. Het geheel van directe en indirecte activiteiten rond de agrarische sector kan als een samenhangende keten worden gezien, die vaak wordt aangeduid als het agrocomplex.

Agrocomplex levert 8% van de nationale toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2014 ruim 48 miljard euro. Daarmee draagt het totale agrocomplex voor iets meer dan 8% bij aan de totale nationale toegevoegde waarde. Het aandeel in het nationale totaal is sinds 2010 licht toegenomen, wat erop duidt dat het agrocomplex relatief minder dan de overige economische sectoren te lijden heeft gehad van de financieel-economische crisis vanaf 2008.

Een deel van de activiteiten van het totale agrocomplex hangt samen met de verwerking van geïmporteerde grondstoffen, zoals cacao, granen en tabak. De toegevoegde waarde van het agrocomplex gebaseerd op buitenlandse grondstoffen is zo’n 3% van de nationale toegevoegde waarde; die van het agrocomplex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen ligt het laatste decennium in de buurt van de 5%. De toename in het aandeel van het agrocomplex in de nationaal toegevoegde waarde komt dus vooral voor rekening van de verwerking en distributie van buitenlandse grondstoffen. In het agrocomplex gebaseerd op binnenlandse grondstoffen genereren toelevering en primaire productie verreweg de grootse bijdrage aan de toegevoegde waarde.

Agrocomplex zorgt voor ruim 8% van de nationale werkgelegenheid
De werkgelegenheid in het totale agrocomplex is de laatste jaren gegroeid tot zo’n 600.000 arbeidsjaren in 2014; dat is ruim 8% van de nationale werkgelegenheid. Die groei hangt grotendeels samen met de verwerking van de geïmporteerde grondstoffen en de toeleverende industrie, terwijl de werkgelegenheid in de primaire sector en bij de distributiebedrijven daalde.

Akkerbouw grootste deelcomplex
Het akkerbouwcomplex is het belangrijkst binnen het totale agrocomplex met een aandeel van 47% in de toegevoegde waarde en 39% in de werkgelegenheid in 2014; dit komt deels door het volledig toerekenen van de import en verwerking van veevoergrondstoffen aan het akkerbouwcomplex. Op de tweede plaats staat het grondgebonden veehouderijcomplex (aandelen respectievelijk 19% en 26%). Het glastuinbouwcomplex, het intensieve veehouderijcomplex, het opengrondstuinbouwcomplex en het visserijcomplex hebben elk een aandeel van 15% of minder in de toegevoegde waarde van het agrocomplex en een aandeel van hooguit 13% in de werkgelegenheid. Het totale grondgebonden landbouw- en tuinbouwcomplex is in 2014 goed voor 6% van de nationaal toegevoegde waarde en 6,3% van de nationale werkgelegenheid.

Export levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid agrocomplex
Een belangrijk deel van de activiteiten van het agrocomplex hangt samen met de export van onbewerkte en bewerkte agrarische producten. De export draagt voor circa driekwart bij aan de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex. Voor het totale agrocomplex is de afhankelijkheid van export iets lager: ruim 70%. Per deelcomplex loopt de exportafhankelijkheid licht uiteen: van 64% voor het akkerbouwcomplex tot 81% voor het glastuinbouwcomplex.

Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven