Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Klimaat
     
Klimaat
Kies een indicator
Energiemonitor - Glastuinbouw

CO2-emissie glastuinbouw na sterke daling in 2010-2014 in 2015 gelijk gebleven
19-12-2016

Na een sterke daling in de periode 2010-2014 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw in 2015 gelijk gebleven. Hier spelen diverse factoren een rol, zoals de buitentemperatuur, krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, groei duurzame energie en toename van het energiegebruik per m2 kas. De CO2-emissie zit met 5,7 Mton ruim onder het met de overheid overeengekomen doel van 6,2 Mton voor 2020.

In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat reductie van de totale CO2-emisie centraal. De totale CO2-emissie (inclusief verkoop elektriciteit) bleef met 5,7 Mton in 2015 gelijk aan 2014 en dit is 0,5 Mton onder het doel voor 2020 (6,2 Mton). De totale CO2-emissie ligt in 2015 16% onder het niveau van 1990 en daarmee loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling (+9%).

Als de CO2-emissie wordt gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, dan treedt in 2015 een daling op van 0,1 Mton. Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 2,0 Mton. De oorzaken van deze daling zit voor 79% in krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, toenemend gebruik van duurzame energie, meer inkoop van elektriciteit en minder inkoop van warmte. Genoemde factoren zijn grotendeels structureel en dat geldt dus ook voor de reductie van de CO2-emissie vanaf 2010. De resterende daling van 21% komt door vermindering van het energiegebruik per m2 kas. De ontwikkeling van het energiegebruik per m2 kas is het saldo van intensivering, extensivering en energiebesparing. Deze oorzaken van de ontwikkeling van het energiegebruik worden nader onderzocht.


Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie nam in 2015 wederom toe van 4,3% naar 5,1%. Het absolute gebruik van duurzame energie steeg van 4,1 naar 5,0 Peta Joule; een toename van 22%. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel (5,8%) maar groeit wel sneller.

Duurzame energie omvat in volgorde van gebruik: aardwarmte (48%), inkoop duurzame elektriciteit (18%), zonnewarmte (16%), biobrandstoffen (12%), inkoop duurzame warmte (5%) en inkoop duurzaam gas (1%). De groei zat in 2015 bij aardwarmte en inkoop duurzame elektriciteit.


Elektriciteit
In 2015 produceerde de glastuinbouw ruim 10 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Dit komt overeen met 9% van de nationale consumptie. De elektriciteitsproductie is lager dan in de eerdere jaren 2010-2013. Dit komt door het verminderde totaal vermogen van het wk-park in de glastuinbouw en de kortere gebruiksduur. Dit hangt weer samen met de krimp van het areaal en de lagere verkoopprijzen voor elektriciteit. De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw is stijgende en ligt in 2015 op zo’n 7,6 miljard kWh oftewel 7% van de nationale consumptie.


Energie-efficiëntie
De index van de energie-efficiëntie liet in 2015 een verslechtering zien van 1 procentpunt en kwam uit op 42%. De glastuinbouw gebruikte daarmee 58% minder primair brandstof per eenheid product dan in 1990. De verslechtering in 2015 komt door een toename van het primair brandstofverbruik per m2 met 1% en een afname van de fysieke productie per m2 met 1%. De toename van het primair brandstofverbruik per m2 kwam vooral door de toename van de elektriciteitsconsumptie door groeilicht.


Kies een sector
Contactpersoon
Nico van der Velden
070-3358358
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Van der Velden, N.J.A. en Smit, P.X. (2016). Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2015, Rapport 2016-099 Wageningen Economic Research
• Infographic CO2-uitstoot glastuinbouw na sterke daling in 2010-2014 in 2015 gelijk gebleven.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven