Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Klimaat
     
Klimaat
Kies een indicator
Broeikasgasemissie - Melkveehouderij

Uitstoot broeikasgassen per kg melk stabiel
2-10-2015

De broeikasgasemissie van de Nederlandse melkveehouderij lag in de periode 2008-2013 rond de 1,25 CO2-equivalenten per kg afgeleverde melk. Er is geen duidelijke toenemende of afnemende trend over de periode 2008-2013 per kg melk. Door het toegenomen productievolume in die periode, is de totale emissie vanuit de melkveehouderij toegenomen van 14,5 naar 15,5 Mton CO2-equivalenten. Inclusief zuivelverwerking bedroeg de emissie 17,1 Mton in 2013. De Nederlandse zuivelsector streeft ernaar om klimaatneutraal te groeien ten opzichte van 2011.

Van de emissie uit de melkveehouderij vindt het merendeel plaats op het melkveebedrijf (70%). De overige 30% vindt plaats bij de teelt, transport en productie van aangekochte grondstoffen. Methaanemissie uit pens- en darmfermentatie is met 41% veruit de grootste emissiebron. Daarna volgt de emissie die plaatsvindt bij de teelt, transport en productie van aangekocht kracht- en ruwvoer: 20% van het totaal. Ongeveer 12% is het gevolg van emissie van lachgas uit de bodem en 13% van omzettingen in de mest (lach- en methaangas). Ongeveer 5% is CO2-emissie als gevolg van energiegebruik op het bedrijf (inclusief loonwerk) en de productie van die energie. De resterende 6% wordt veroorzaakt bij de productie en transport van aangekochte kunstmest en overige grondstoffen (bv. dieren, stro, zaagsel, gewasbeschermingsmiddelen) en het toedienen van kalkmeststoffen.


De broeikasgasmissie als gevolg van activiteiten van de zuivelverwerking (transport van rauwe melk, energiegebruik op productielocaties en verpakkingen) is 1.5 Mton CO2-equivalenten. Energiegebruik op de productielocaties levert de grootste bijdrage. De totale emissie van de zuivelketen (cradle to factory gate) komt daarmee op een niveau van 17,1 Mton CO2-equivalenten. Van deze uitstoot vindt 64% direct plaats op het melkveebedrijf, 27% bij de productie van grondstoffen voor het melkveebedrijf en 9% bij de verwerking van melk.

Bij deze cijfers dient te worden benadrukt dat geen rekening is gehouden met het emissie-reducerend effect van het gebruik van duurzame energie.


Kies een sector
Contactpersoon
Joan Reijs
070-3358326
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven