Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Melkveehouderij

Opbrengsten onveranderd op melkveebedrijven
19-12-2016

Ondanks de lagere melkprijs nemen de opbrengsten op het gemiddelde melkveebedrijf niet af. Oorzaak is de schaalvergroting in de vorm van een hogere melkproductie (+8,5%).Zuivelnoteringen

De volatiliteit op de zuivelmarkt is de laatste jaren erg groot. De Global Dairy Trade price index laat grote schommelingen zien. Ten opzichte van begin 2014 lag de index eind 2015 ruim 50% lager. Die daling zette begin 2016 verder door. Pas vanaf begin augustus 2016 vindt er een structurele stijging plaats. Uiteindelijk ligt de index per begin december 2016 nog ruim een kwart lager dan begin 2014.

Melkaanvoer
De Nederlandse melkaanvoer is na afschaffing van de melkquotering per 1 april 2015 fors gestegen. Tot en met oktober 2016 lag deze ruim 8% hoger dan in dezelfde periode over 2015. Over het gehele kalenderjaar 2015 wordt een 7,5% hogere melkaanvoer geraamd. Europees gezien neemt de melkaanvoer minder toe en bedraagt tot en met augustus +2%. In augustus 2016 lag de Europese melkaanvoer 1,5% lager dan in augustus 2015. In een aantal grote melkproducerende landen buiten Europa (Canada, VS) is de melkaanvoer op kalenderjaarbasis tot en met augustus hoger dan in dezelfde periode van 2015. In Australië is deze lager en in Nieuw-Zeeland en Rusland is deze ongeveer gelijk.

Interventie
De melkprijs staat door het grotere aanbod onder druk. Veel melk werd in de vorm van magere melkpoeder en boter opgeslagen in afwachting van betere tijden Zowel door Europese interventie als in particuliere opslag. Tot april 2016 was er een plafond aan interventievoorraden van boter en magere melkpoederprijs van resp. 60.000 en 109.000 ton. In april werd dit plafond verhoogd naar respectievelijk 100.000 en 218.000 ton. In de loop van mei werd het plafond van de poeder verder verhoogd naar 350.000 ton. Eind augustus was deze hoeveelheid bereikt. Bij een magere melkpoederprijs van minder dan 1.875 euro per ton is de interventieregeling van kracht. De prijs lag in 2016 gedurende lange tijd hieronder. De opkoopprijs voor boter is 2.217 euro per ton en voor magere melkpoeder 1.698 euro per ton. De hoeveelheid boter in de particuliere opslag nam in 2016 toe van 50.000 ton tot ruim 100.000 ton eind juli. Daarna nam het licht af. De voorraad van magere melkpoeder in de particuliere opslag nam in 2016 toe van 35.000 tot ruim 70.000 ton in september. 

Handel in zuivelproducten
De totale waarde van de export is over de eerste 7 maanden ondanks de hogere volumes 3% lager. Er wordt meer niet-magere melkpoeder, kaas en boter geëxporteerd. Van de andere melkproducten wordt minder geëxporteerd.

Prijzen
De melkprijs wordt voor 2016 geraamd op 31,30 euro per 100 kg (-9%) inclusief een geraamde nabetaling. De biologische melk daalt met 1% minder in prijs. De prijzen van de nuchtere kalveren en de melkkoeien dalen 10% in prijs.

Opbrengsten
De zuivelopbrengsten op het gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf nemen met 1,5% af. Dit is minder dan de daling van de melkprijs. Dit komt omdat de melkaanvoer met 7,5% is gestegen. In combinatie met een daling van het aantal melkveebedrijven neemt de melkproductie per bedrijf met bijna 8,5% toe. De melkgift per koe nam 3,5% toe. Dit is veel in vergelijking met voorgaande jaren. Door de lagere prijzen van kalveren en koeien neemt de omzet met 1.200 euro af. De totale opbrengsten blijven onveranderd op 360.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven