Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Glasgroententeelt

Opbrengsten glasgroentenbedrijf paar procent omlaag
19-12-2016

Op een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de opbrengsten in 2016 met een paar procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De groei in bedrijfsomvang compenseert de lagere opbrengsten niet. De opbrengsten uit productverkoop namen met 1% af. Met name voor tomaten zijn de opbrengsten lager dan in 2015. Bij komkommer waren de opbrengsten per bedrijf nagenoeg gelijk. Het aandeel paprika in het gemiddelde glasgroentebedrijf steeg sterk. De opbrengstgroei werd getemperd door een wat lagere productopbrengst van dit product. Ongeveer twee derde van de opbrengst op een gemiddeld glasgroentebedrijf komt uit de verkoop van groenteproducten. Het overige deel komt onder andere uit energieverkoop. De opbrengsten uit energie waren flink lager dan vorig jaar. Er werd minder elektriciteit verkocht tegen een lagere prijs.


Tomaten 
De tomatenprijzen lagen in de eerste helft van het jaar lager dan in 2015. In de eerste maanden van 2016 was Spanje steviger en langer aan de markt dan vorig jaar waardoor er tot aan juni voldoende producten beschikbaar waren. Ook Nederland heeft in de beginperiode van het jaar steeds meer aanbod vanwege de toenemende belichting. Het behalen van goede prijzen in het voorjaar lijkt dan ook steeds minder zeker. De ommekeer in de prijsvorming kwam er in de zomerperiode. De aanleiding voor deze prijsstijging was tweeledig. Juni was een zeer donkere maand met zeer weinig straling waardoor de productie tijdelijk wat afnam. Daarnaast zorgde een zware hagelbui ervoor dat enkele bedrijven hun productie moesten staken vanwege forse schade aan kassen en bedrijfsgebouwen. Deze prijsopleving hield aan tot eind augustus. Daarna steeg de productie door het goede najaarsweer waardoor er ten opzichte van vorig jaar juist meer productie was. Al met al is in deze raming uitgegaan van een daling van de opbrengst met een kleine 10%.

Paprika
Paprika haalde in de eerste weken van het nieuwe seizoen goede prijzen. Dat duurde echter niet lang. Al snel waren de gemiddelde prijzen lager dan in 2015 en dat duurde tot begin juni voordat daar verandering in kwam. Groene paprika's deden het in die periode over het algemeen beter dan vorig jaar. Vorig jaar waren de prijzen zeer gunstig. Vergeleken met eerdere jaren waren de prijzen dit jaar dan ook nog redelijk goed. In de zomerperiode, wanneer de Nederlandse productie op haar piek is, waren de prijzen zelfs beter dan vorig jaar. Dit werd mede veroorzaakt door een iets lager aanbod door de al genoemde donkere maand juni (zie tomaat). In het najaar werden de topprijzen van vorig jaar niet geëvenaard. Groeiend aanbod uit Spanje en een ruim beschikbare hoeveelheid van eigen bodem, door een mooi najaar, waren hier spelbreker. Toch zullen ondernemers niet geheel ontevreden zijn over het prijsniveau van het afgelopen teeltseizoen. Prijzen lagen ondanks een lichte daling toch nog een stuk hoger dan 2011, 2012 en 2014. 

Komkommer
Het teeltseizoen 2016 verliep, net als in 2015, voor komkommers voorspoedig. Het Nederlandse areaal is de laatste twee jaar lager en dat is te merken in de prijsvorming. De prijs bleef dit teeltseizoen nagenoeg gelijk aan die van het topjaar 2015. Het seizoen startte een jaar geleden met topprijzen vanwege een koud voorjaar. Dit jaar was hier geen sprake van. Vanaf half april pas kwam de gemiddelde prijs boven die van 2015 uit. Dit verschil bleef tot in het najaar gehandhaafd. In 2015 sloot het komkommerseizoen qua prijsvorming zeer goed af. Dit jaar was het najaar juist er erg zonnig en zorgde daarom ook voor ruim beschikbaar product. Per saldo bleef de opbrengst nagenoeg gelijk aan 2015.

Energieverkoop
Andere belangrijke opbrengsten voor glasgroentebedrijven worden gegenereerd uit de energieverkoop en de handel in energie en door werkzaamheden die voor derden worden uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sorteringswerkzaamheden, verpakkingswerkzaamheden, verkoop van handelsartikelen, verhuur van koelcellen enzovoort. In 2016 daalde de opbrengsten uit energie aanzienlijk. Naast een lagere opbrengstprijs werd er ook minder elektriciteit verkocht. Per saldo namen de energieopbrengsten sterk af; per bedrijf zo’n 30%. Het werk voor derden nam beperkt toe. Overwegingen bij deze inschatting zijn dat de gecentraliseerde verpakkingsactiviteiten bij onder andere tomaten blijven toenemen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven