Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Herstel van saldo melkveehouderij zet door
31-8-2017

Het saldo van het melkveebedrijf is in juli 2017 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van de maanden ervoor. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de stijgende melkprijs, die mede afhangt van de Europese melkaanvoer. Over de eerste vier maanden van 2017 was de melkaanvoer in de EU 1,5% lager dan een jaar eerder.


Ondanks het toegenomen saldo, blijft het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo in juli 2017 nog bijna 9.000 euro achter op het meerjaarsgemiddelde. Driekwart jaar geleden was het verschil veel groter, namelijk 52.000 euro. De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is wel in de melkopbrengsten verwerkt. De resultaten hebben betrekking op het standaardbedrijf van 101 melkkoeien.

Trends
De melkprijs heeft het dal achter zich gelaten en ligt vanaf oktober 2016 boven het niveau van dezelfde maand in het jaar ervoor. Over de eerste vijf maanden van 2017 ligt de prijs elke maand 4 tot 6 euro per 100 kg melk boven die van begin 2016. In juli liep dit verschil verder op. De totale opbrengsten in de eerste zeven maanden van 2017 liggen bijna 11.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Door de hogere voerprijzen zijn de toegerekende kosten in dezelfde periode 4.700 euro hoger. Ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2016 is het saldo met ruim 36.000 euro gestegen, tot een bedrag van ruim 112.000 euro per bedrijf.

Over de afgelopen twaalf maanden (van augustus 2016 tot en met juli 2017) is er nog wel een achterstand in het saldo op het langjarig gemiddelde. De achterstand wordt door de goede actuele resultaten kleiner en bedraagt nu bijna 9.000 euro (-5%). Dat komt overeen met 87 euro per koe. De ontwikkeling van het voortschrijdend saldo vertoont overeenkomsten met die in de periode 2009-2010 toen de melkprijs ook fors onderuitging en zich daarna herstelde. Een verschil is dat toen zowel de melkprijs als de voerprijs lager was dan in 2016/17.  
    
Marktontwikkelingen
De Global Dairy Trade price index lag in augustus 2017 48% boven het niveau van begin 2016 maar nog wel ruim een kwart lager dan begin 2014 gedurende de periode met hoge melkprijzen. De prijstrend is licht dalend. Sinds april 2017 ligt de Nederlandse melkproductie voor het eerst sinds jaren lager dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Ook in de EU is de melkaanvoer dalend. Over het eerste vier maanden van 2017 was de melkaanvoer 1,5% lager dan over dezelfde periode van 2016. In een aantal Oost-Europese landen is meer gemolken, waaronder Polen (+3,5%).


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven