Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij net boven langjarig gemiddelde
21-4-2017

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in maart 2017 uitgekomen op 15.400 euro per bedrijf, wat 800 euro hoger is dan het langjarig gemiddelde van de maand maart. Het saldo is iets lager dan in december 2016, maar beduidend hoger dan dat van de andere maanden in 2015 en 2016. Deze ontwikkeling heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de melkprijs, die mede afhangt van de Europese melkaanvoer. In december was de melkaanvoer in de EU 3% lager dan een jaar eerder.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo tot en met maart 2017 loopt voor het standaardbedrijf van 101 koeien op jaarbasis nog wel ruim 35.000 euro achter op het meerjaarsgemiddelde. Maar dat is al een veel lager dan de 52.000 euro van een half jaar geleden. De barometer houdt geen rekening met het bonus-malussysteem van het fosfaatreductieplan. De aanvullende heffing van 0,18 cent per 100 kg van ZuivelNL om de stoppersregeling mede te financieren is in de melkopbrengsten verwerkt.

Trends
De lage melkprijzen over de afgelopen twee jaren resulteren in een laag opbrengstniveau van de melk. De melkprijs heeft het dal achter zich gelaten en ligt vanaf oktober 2016 boven het niveau van dezelfde maand in het jaar ervoor. Over de eerste drie maanden van 2017 ligt de prijs wel onder die van december 2016, maar elke maand 4 tot 6 euro per 100 kg melk boven die van begin 2016. Over het eerste kwartaal van 2017 liggen de opbrengsten ongeveer 2.000 euro boven het langjarig gemiddelde. De toegerekende kosten zijn ongeveer met datzelfde bedrag gestegen, vooral door hogere voerprijzen. Hierdoor is het saldo nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 is het saldo met bijna 10.000 euro gestegen, tot een bedrag van 44.500 euro per bedrijf.
Over de afgelopen twaalf maanden (van april 2016 tot en met maart 2017) is er nog wel een achterstand in het saldo op het langjarig gemiddelde. De achterstand wordt door de goede actuele resultaten kleiner en bedraagt nu ongeveer 35.000 euro (-18%). Dat komt overeen met 350 euro per koe. De ontwikkeling van het voortschrijdend saldo (zie figuur dashbord) vertoont overeenkomsten met die in de periode 2009-2010 toen de melkprijs ook fors onderuit was gegaan en zich daarna herstelde. Een verschil is dat toen zowel de melkprijs als de voerprijs lager was dan in 2016.   

Marktontwikkelingen
De Global Dairy Trade price index lag in april 2017, na schommelingen in 2016 en een daling over de laatste maanden, bijna 40% boven het niveau van begin 2016. Het verschil in de Nederlandse melkaanvoer in 2016 ten opzichte van dezelfde maand van 2015 vlakt af: van +22% in februari 2016 naar een gelijke productie in februari 2017 (gecorrigeerd voor de extra schrikkeldag in 2016 ). In de EU was de melkaanvoer tot en met december nog 0,3% hoger dan een jaar eerder. Maar ook hier is de trend dalend: in december 2016 was de melkaanvoer in de EU bijna 3% lager dan in december 2015.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 101 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven